Wetenschapspark: de soap (vervolg)

zaterdag 3 juli 2010 19u17 | Michel Vuijlsteke | 15 reacties
Trefwoorden: , , , .

Herinnert u het zich nog, de zooi rond het Parkbos? Het vernietigde GRUP en het Rijvisschepark en zo?

De laatste troepenbewegingen waren dat er geen nieuw openbaar onderzoek zou komen, en dat de Vlaamse Regering op 7 mei 2010 opnieuw principieel besliste tot definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Zoals voorzien, waren er geen inhoudelijke aanpassingen aan het plan gebeurd, en was het enkel wachten op het advies van de Raad van State.

Als de Raad van State een gunstig advies gaf, kon de Vlaamse regering definitief definitief beslissen, en zou het plan opnieuw helemaal rechtskrachtig zijn.

Ach ja. Was het maar zo eenvoudig: na het Parkbos is nu ook Wetenschapspark Rijvissche teruggefloten door de Raad van State.

Nieuwgoedkasteel Nieuwgoedkasteel, monumentale poort
© Greetje Van Buggenhout

Met een arrest van 6 mei 2010 vernietigt de Raad van State gedeeltelijk het beschermingsbesluit van de Kastelensite in Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem. Het onmiddellijke gevolg van het arrest is dat het geplande Wetenschapspark Rijvissche niet meer in overgangsgebied valt, maar integraal binnen het beschermde landschap Kastelensite ligt.

Een wetenschapspark in een beschermd landschap, dat is moeilijk of niet te verzoenen. En dus is de volgende aflevering in de soap een feit: ook hier zal het het GRUP aangepast moeten worden.

Het verzoekschrift bij de Raad van State werd ingediend door de mens die woont in Kasteel Nieuwgoed in Zwijnaarde. Nieuwgoed (ook wel “Nieuwenhove”) werd in 1928 gebouwd door Valentin Vaerwyck, op de grondvesten van een vorig kasteel dat in 1915 volledig uitbrandde. Vaerwyck liet zich inspireren door afbeeldingen van het oorspronkelijke kasteel, en pootte er een rechthoekig gebouw met neo-Louis-seize-voorgelen neer, zoals Erfgoed Vlaanderen het omschrijft.

Het kasteel met zijn aanhorigheden en hoeve ligt in een enorm domein, met een park, een vijver en landerijen, begrensd door de Rijvisschestraat, de Grotesteenweg-Zuid en de Heistraat; vanaf elk van die straten is het domein toegankelijk via een rechte dreef.

Nieuwgoedkasteel Dreef, Grotesteenweg
J.-F. Goethals de Mude de Nieuwland

Wat is er precies aan de hand?

Het komt erop neer dat er eerst een voorlopig beschermingsbesluit was voor de Kastelensite in Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde, waartegen tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften ingediend werden. In het verdere verloop van de procedure kwamen er adviezen van Ruimtelijke Ordening Vlaanderen en van de Stad Gent, beiden deels gunstig en deels ongunstig, voor het stuk waar het wetenschapspark moest komen.

De afdeling Monumenten en Landschappen behandelt de adviezen, bezwaren en opmerkingen in haar verslag van het openbaar onderzoek. Om rond de ongunstige adviezen te werken, wordt er een hoofdstuk over een “overgangszone” geschreven. Waarin dat wetenschapspark zou kunnen komen, op voorwaarde dat het mooi in het landschap geïntegreerd wordt, toch zeker aan die kant waar de overgangszone grenst aan beschermd landschap.

…en daar wringt de schoen: de kunstgreep van de “overgangszone” kwam uit het niets: er was in de voorlopige vaststelling en in het toenmalige openbaar onderzoek helemaal geen sprake van overgangszones.

Het voorlopig beschermingsbesluit wou het gebied aan de Rijvisschestraat als landschap beschermen, en beschouwde het dus als van algemeen belang. Ná het openbaar onderzoek kreeg het een heel ander statuut toegewezen, en was het op zich niet meer beschermenswaard. Het beschermingsbesluit werd volgens de Raad van State op een essentieel punt gewijzigd, en dergelijke wijzigingen kunnen enkel na een nieuw openbaar onderzoek.

De Raad van State vernietigde daarop het deel van het beschermingsbesluit waar het over de wetenschapspark-overgangszone gaat.

*
*        *

Wat schat u in, beste lezer? Als er een nieuw openbaar onderzoek komt, hoeveel kans geeft u het dat de “overgangszone” er komt, en dus het wetenschapspark?

© 2010 GENTBLOGT VZW

15 reacties »

 1. Reactie van Maybe

  We leven toch in België dacht ik zo en dus aan alles zal hier zoals gewoonlijk wel een mouw aan aan te passen zijn zonder protest.

 2. Reactie van ely

  Ik denk het niet . Volgens mij komt het er niet .Er is genoeg plaats op The Loop , Stationproject , enz…waar de groene omgeving toch minder waardevol is als deze .

 3. Reactie van C14

  Hebben jullie ook dat cirkeltje met de “c” van “con” opgemerkt onder foto’s. ‘t zijn mooie foto’s, maar vandaag heeft iedereen een cameraatje waarmee hij net dezelfde foto kan maken. Daar is niets origineels of wereldschokkend aan. Afschaffen dat (c) gedoe .

  • Reactie van Michel Vuijlsteke

   Die © hoeft er eigenlijk helemaal niet te staan om een copyright te hebben op je materiaal. Maar als er in het bronmateriaal één stond, dan zetten wij die er uit beleefdheid ook opnieuw bij als we de foto hergebruiken.

   Over zin en onzin van copyright, copyleft, creative commons-en-andere kunnen we natuurlijk wel een discussie voeren. Voel je je geroepen? :)

  • Reactie van pascal

   vandaag kan ook iedereen een gitaar kopen en daar hetzelfde nummer op spelen als U2, dat belet niet dat de originele auteur beschermd mag worden.

 4. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Welk standpunt heeft/hebben de eigenaar/s van het Nieuwgoed daarover?

  • Reactie van Arthur De Decker

   waarover?

   • Reactie van Jean Marie DE WULF

    De vernietiging van het beschermingsbesluit.

    • Reactie van Arthur De Decker

     Jean-Marie,
     Voor alle duidelijkheid: Zoals in het artikel hier boven zeer juist is weergegeven is het ministerieel besluit van 25 juli 2005 houdende definitieve rangschikking als landschap van de kastelensite te Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem NIET vernietgd. Enkel het artikel 1,1°, tweede streepje en artikel 3, B werden vernietigd door het arrest nr 203.735 van de Raad van State van 6 mei 2010. Maw enkel de overgangszone A, die de Wetenschapspark-zone aan Bollebergen omvat, werd aldus vernietig.
     Volgens Minister Muyters op 7 juli 2010 in het Vlaams Parlement heeft deze gedeeltelijke vernietiging geen enkele invloed op het wetenschapspark. Volgens hem is aldus het wetenschapspark uit het beschermd landschap gehaald en is het effect daarvan nihil daar het GRUP-Parkbos(bis) van toepassing zal zijn op het wetenschapspark. Sommige parlementsleden waren m.i. terecht niet overtuigd door deze stelling. De kastelensite werd immers in het artikel 1, eerste lid van het MB van 25/7/2005 “definitief beschermd, zoals afgebakend op bijgaand plan”. Volgens dat bijgaand plan, dat niet werd vernietigd, ook niet gedeeltelijk, door de Raad van State, staat de wetenschapspark-site dus nog steeds ingekleurd als overgangszone en integraal deeluitmakend van het beschermde landschap. Deze contradictorische situatie kan m.i. enkel worden rechtgezet door een aanpassing van het beschermingsbesluit, inclusief dus het bijgaand plan. Dergelijke wijziging is zo essentieel dat dit volgens de Raad van State enkel kan gerealiseerd worden na een nieuw openbaar onderzoek.
     Het wetenschapspark daar verder realiseren alsof er geen vuiltje aan de lucht is, zoals minister Muyters voorstelt, is dus onmogelijk en getuigt zeker niet van goed bestuur. Het wakkert de rechtsonzekerheid aan want het zal in contradictie zijn met het ongewijzigde grafisch plan bij het beschermingsbesluit van 25 juli 2005.

     Welk standpunt de bewoner van de beschermde kasteelsite “Nieuwgoed” daarover heeft, weet ik niet. Daar hij in 2005 naar de Raad van State stapte om de overgangszone A palend aan zijn site aan te vechten en daarin nu gelijk kreeg van de Raad van State, zal hij vermoedelijk aanvankelijk zeer gelukkig zijn geweest doch bij het vernemen van het stanpunt van minister Muyters zeer verwonderd hebben opgekeken en verder de nodige juridische stappen ondernemen om alsnog zijn gelijk te halen.
     Wordt dus zeker vervolgd…

 5. Reactie van Stefaan Vervarcke

  Zeer goede zaak: men zou beter eerst eens nadenken of dat er geen verouderde gebouwen op het tegenovergelegen technologiepark kunnen vervangen worden door efficiëntere nieuwbouw – met een veel geringere ecologische belasting. Rij er eens rond, je zult zien dat daar veel plaats is, maar dat het aantal M2 kantoor of laboruimte toch ondermaats is in vergelijking met de totale oppervlakte van het industriepark. Hoe zinvol is het dan om maar weer een stukje open ruimte in te palmen?

 6. Reactie van Matthias

  Ik vind het zowiezo jammer dat er alweer een mooi stuk open ruimte volgebouwd wordt. Alles voor de wetenschap zeker? Op het Technologiepark is er nog plaats, kunnen de gebouwen daar niet komen?

 7. Reactie van Arthur De Decker

  Voor de volledigheid wil ik er ook nog de aandacht op vestigen dat het niet de eerste keer is dat het beschermingsbesluit Kastelensite het voorwerp uitmaakt van een arrest van de Raad van State.
  Deze Kastelensite werd voor het eerst beschermd bij het ministerieel besluit van 21 december 1994 van de Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlanse Handel en Staatshervorming en bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad van 16 maart 1995. Dit beschermingsbesluit werd nog genomen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen.

  Tegen dit beschermingsbesluit werd door een eigenaar binnen die site op 21 april 1995 beroep tot vernietiging ingesteld bij de Raad van State.
  Bij arrest nr. 119.753 van 23 mei 2003 werd dit beschermingsbesluit uiteindelijk vernietigd doordat het bestreden besluit door de Vlaamse regering collegiaal had dienen genomen te worden want landbouw behoorde op het ogenblik van het bestreden besluit tot de bevoegdheid van de toenmalige nationale bevoegdheid. Dit middel werd ambtshalve opgeworpen door de Raad van State zelf.
  Twee jaar later werd het beschermingsbesluit dus hernomen doch nu gebaseerd op het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschappen en met toevoeging van de nu andermaal vernietigde overgangszone A.

  Ik heb de stellige indruk dat de huidige minister Muyters kost wat kost het wetenschapspark daar wil reageren en daarbij opnieuw aanvechtbare juridische technieken gebruikt die over enkele jaren terug het voorwerp zullen uitmaken van een vernietigingsarrest van de Raad van State.
  Is het nu werkelijk zo moeilijk om een beschermingsbesluit te nemen en vervolgens een Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan uit te vaardigen dat juridisch in orde is en onderworpen werd aan de vereiste openbare onderzoeken?
  Haast en spoed is zelden goed…

  • Reactie van Arthur De Decker

   gelieve “reageren” te vervangen door “realiseren”.

 8. Reactie van Arthur De Decker

  Zoals hierboven min of meer voorspeld heeft de bewoner van het Nieuwgoed de schorsing aangevraagd van het GRUP –bis Parkbos en gelijk gekregen van de Raad van State. Deze oordeelde bij arrest van 7 februari 2011 dat het voornoemde GRUP van 9 juli 2010 wat betreft het gebied voor wetenschapspark geschorst wordt wegens een schending van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het zorgvuldigheidsbeginsel. De Vlaamse gemeenschap heeft ten onrechte geoordeeld dat het hier boven vermelde arrest van 6 mei 2010 geen nieuwe beslissing behoefde. “Nochtans is het rechtsherstel na een vernietigingsarrest van de RvS op het eerste gezicht een essentieel aspect van de juridische toestand die de verwerende partij in acht moet nemen wanneer ze een uitvoeringsplan vaststelt” stelt de RvS in het recente arrest.
  Dit is een voorlopige overwinning van de voorstanders van een parkbos in Rijvissche. Het blijft natuurlijk wachten op de definitieve uitspraak binnen enkele jaren doch de inbreuken waren hier zo ernstig dat dit tot een vernietiging van het huidige wetenschapsparkproject moet leiden. Dit mag wel als definitief begraven worden beschouwd. Dit heeft ook zo zijn gevolgen voor de geplande voetgangersbrug naar het Technologiepark Ardoyen over de N60 (overkant van de ovonde) alsook voor de geplande fietsbruggen over de E40 en de Ringvaart-R4…
  Gezien de hardnekkigheid waarmee het Gentse stadsbestuur dit ongelukkig dossier blijft verdedigen kan verwacht worden dat het laatste woord hierover nog niet is geschreven . Over enkele jaren zullen wel terug pogingen worden ondernomen om het parkbosgebied verder in te krimpen.

 9. Reactie van Arthur De Decker

  Over de voornoemde schorsing werden op 16 februari vragen gesteld in het Vlaams Parlement. Zie
  https://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=618934