Kollekasteel vzw en de Stad Gent investeren in eerste Gents Cultuurpark

woensdag 23 mei 2012 9u07 | Michel Vuijlsteke | reageer
Trefwoorden: , .

In het najaar van 2012 wordt de eerste spadesteek gepland van het Cultuurpark Kollekasteel. Voor de realisatie van het project hebben de vzw Kollekasteel en de Stad Gent een principieel akkoord bereikt. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 400.000 euro. De Stad Gent steunt het project door middel van een investeringssubsidie. Vzw Kollekasteel betaalt het saldo, waarvan een deel via een aangelegde investeringsreserve en een investeringskrediet bij de bank. Die investering zal worden afgeschreven over een periode van 15 jaar.

De afgelopen decennia heeft vzw Kollekasteel heel wat middelen kunnen investeren dankzij zijn unieke missie en doelstellingen, een gezond financieel beheer, de fasering van alle restauratie- en renovatieprojecten en een investeringskrediet bij de bank. De Stad Gent kende al eerder een subsidie (2007) toe voor het restaureren van het dak en de gevels. Al deze investeringen werden gefinancierd door inkomsten gegenereerd uit vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk biedt op deze manier een bijzondere toegevoegde waarde aan de economie, de buurt en het ontwikkelen van een sociaaleconomisch netwerk.

Wat vzw Kollekasteel zo uitzonderlijk maakt is dat zij – hoewel niet structureel gesubsidieerd – eigenaar is van een 19de eeuws kasteel, bijgebouwen en een domein van ruim 6.000 vierkante meter. Het kasteel en domein zijn een collectief eigendom: ze zijn van niemand en toch van iedereen. Iedereen is welkom en heeft de vrijheid om te participeren als actieve of passieve eigenaar. Al meer dan 50 jaar wordt zo een maximale diversiteit gestimuleerd. Het domein heeft een publiek karakter en een lage drempel. Sinds haar ontstaan in 1961, heeft de vzw een eigen, uniek profiel opgebouwd binnen de cultuur- en erfgoedsector:

  • het verwerven, beheren, in stand houden en verankeren van onroerend erfgoed
  • het scheppen en archiveren van roerend erfgoed en volkscultuur
  • het tot stand brengen van een wisselwerking tussen het onroerend erfgoed en andere maatschappelijke domeinen zoals cultuur, ruimtelijke ordening en leefmilieu

Door samenloop van omstandigheden, met hoofdzakelijk wettelijke verplichtingen, wordt vzw Kollekasteel in 2012 geconfronteerd met een aantal niet-voorziene uitgaven op vlak van volksgezondheid (vervangen loden waterleiding), milieu (verwijderen ondergrondse stookolietank) en publieksveiligheid (brand- en evacuatiebeveiliging). Maar vzw Kollekasteel is ambitieus – zoals ze de afgelopen 52 jaar al geweest is – en maakt van de graaf- en sloopwerken meteen gebruik om een eerste fase te realiseren van het domein Kollekasteel als cultuurpark. Het doel is een buurtpark te creëren waar niet enkel ruimte is voor cultuurparticipatie maar ook voor cultuurcreatie en cultuurrecreatie. Niet alleen toegankelijk voor het lokale verenigingsleven maar ook voor de noden van de buurtbewoner als individu. Het idee van een cultuurpark is niet nieuw. In Nederland zijn er al enkele cultuurparken en de Stad Gent plant voor het Citadelpark een nieuwe toekomst als (internationaal) cultuurpark.

Duurzame visie
Vzw Kollekasteel heeft een duurzame visie uitgewerkt wat betreft renovatie, onderhoud en gebruik, met kwaliteitsnormen m.b.t. gezondheidsaspecten, comfort, ruimte, energieprestatie, gebruik van duurzame en gezonde bouwmaterialen, enz. Ook voor de buurt en zijn leefomgeving streven wij naar eenzelfde hoog kwaliteitsniveau door een gevarieerde, zorgzame, gezonde en veilige leefomgeving.

De ruimtelijke inrichting van het domein zal gebeuren in harmonie met de gebouwde omgeving en de natuurlijke structuur van het landschap (dorpszicht) met respect voor en integratie van waardevolle bouwstenen uit het heden, verleden en toekomst. De nodige kennis wordt hiervoor bij alle betrokken partijen gevonden. Deze duurzame visie werd vertaald in een masterplan waarbij aan het domein Kollekasteel een parkfunctie wordt gegeven met meer groen, open speelruimte voor de scoutsgroep ARDU en Chiro De Kaproenen en waar de auto voor een groot stuk wordt teruggedrongen. Onze kijk op duurzaamheid gaat nog verder, daarom plannen wij investeringen die onze ecologische voetafdruk moeten verkleinen zoals het opvangen van regenwater als sanitair water en het implementeren van een gescheiden rioleringsstelsel.

Het bestuur van vzw Kollekasteel zal zelf het project coördineren in samenwerking met architect Willem de Smet, die als lid van de algemene vergadering ook de restauratiewerken van het dak en de gevels (2007) heeft begeleid.

Maar vooraleer de graafwerken van start gaan, nodigt vzw Kollekasteel u uit op 52ste Kollefeesten op 26, 27 en 28 mei 2012. Vzw Kollekasteel dankt hierbij alle directe medewerkers, vrijwilligers, sponsors en de Stad Gent, om dit toch wel uniek buurtproject te kunnen realiseren.

De officiële voorstelling van dit project gebeurt tijdens de opening van de 52ste Kollefeesten en Kolles Fotosalon op zaterdag 26 mei om 15u30 in de grote zaal van het Kollekasteel.

Bron: persbericht. Meer informatie: www.kollekasteel.be

© 2012 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.