The Loop revisited

woensdag 9 oktober 2013 14u56 | Fietsbult | 27 reacties
Trefwoorden: , .

Het is al een tijdje geleden dat Fietsbult nog op bezoek gegaan is bij The Loop. Na een paar niet al te positieve signalen die we kregen –zowel bezoekers van de site als mensen die er werken meldden ernstige problemen– leek het moment gekomen om nog eens te gaan rondkijken om te zien wat er allemaal veranderd is.

loop2c

Wat voorafging
Eind 2008 ging een IKEA-vestiging open op de site van Flanders Expo. Dit luidde een nieuwe fase in de ontwikkeling van dit terrein, dat prompt werd omgedoopt tot The Loop.

Met lichte verbijstering moest de Fietsersbond vaststellen dat je met de fiets niet eens tot aan IKEA geraakte. Na een actie beloofde Stad Gent in januari 2009 een voorlopig fietspad, dat een jaar later werd aangevuld met een tunnel onder de ringweg rond het terrein. Sindsdien hebben we geen goed nieuws meer te melden gehad. In 2010-2011 was het terrein zelfs een hele tijd niet meer toegankelijk per fiets.

Anno 2013
Sinds de opening van IKEA en de aanleg van het voorlopige fietspad heeft de tijd niet stilgestaan op The Loop. De Vlaamse Milieumaatschappij betrok een nieuw kantoorgebouw in 2012. Ook de KBC Arteveldetoren werd dat jaar opgeleverd. Bovendien verschenen er naast IKEA twee appartementsgebouwen en een kantorenblok. Deze nieuwe attractiepolen leveren heel wat extra verkeer op en dus rees de vraag wat er bijgebouwd en -aangelegd is qua fietsinfrastructuur. Het antwoord is zeer eenvoudig.

Niets. Volstrekt en volkomen niets.

Het “voorlopige” fietspad uit 2009 ligt er nog altijd bij zoals in 2009. Het hobbelt nog altijd over boordstenen die toen in aller ijl met een beetje asfalt bijna berijdbaar gemaakt zijn. Het tracé is nog altijd hetzelfde en nog altijd is het pad over een groot gedeelte nauwelijks 1m10 breed —lokaal zelfs minder— wat normaal kruisen onmogelijk maakt. Er is nog altijd niets gedaan om de gevaarlijke hoek van 90° in de fietstunnel te beveiligen. Nog altijd is het onmogelijk om het hotel of het gebouw van AVS te bereiken. Wat er was is even slecht als drie jaar geleden, wat er niet was is er nu nog altijd niet.

loop0c1

Zeggen dat er niets gebeurd is voor fietsers is eigenlijk een overdreven rooskleurige voorstelling van zaken. Sinds juli 2013 is het fietspad weer onderbroken en het is absoluut niet duidelijk of een fietser nog op een veilige manier aan IKEA kan geraken. Het VMM-gebouw is —eerder per ongeluk— nog vlot te bereiken per fiets, de nieuwe appartementsgebouwen niet, net zo min als het kantoorgebouw. Toegegeven, je moet niet echt ver te voet, maar praktisch is anders.

“We hopen vooral dat de bewoners gebruikmaken van de aangelegde fiets- en voetpaden die richting stad leiden”, zegt architect Van Cauwenberghe over de appartementen in Het Laatste Nieuws op 15 mei 2009. Even de puntjes op de i zetten: er is een toegangsweg voor auto’s waar je met de fiets op mag (men is gewoonweg vergeten een verbodsbord te zetten: wie deze weg affietst komt in ernstige problemen verderop) zodat je naar de gebouwen kan fietsen. Maar die weg is eenrichtingsverkeer (en veel te smal om er fietsers in tegenrichting te laten rijden, voor er iemand op ideeën komt) en je kan alleen er alleen maar uit via de ringweg waar je niet mag fietsen.

loop3c

Niet alleen komt er geen fietsinfrastructuur, het is zelfs nog erger dan dat. Op oude plannen is er een fietsweg voorzien die het terrein voor fietsers toegankelijk maakt vanaf de Kortrijksesteenweg. Die zou ook de fietsafstand vanaf de KBC Arteveldetoren naar de stad via de Timichechtunnel of via de nog te bouwen fietsbrug hebben ingekort. Nu is men niet alleen niet eens begonnen die weg aan te leggen, het gaat veel verder: het voorziene tracé is gewoon volgebouwd. Ook dit is geen primeur. In 2008 al werd het fietspad aan de noordwestkant geblokkeerd met betonblokken. Een nieuwe onderdoorgang van de ringweg aan die kant werd er voorzien van trappen: voor fietsers geen plaats. Voorkomen dat er fietsinfrasctructuur komt is duidelijk een belangrijke prioriteit. Hiermee zet men het Vlaamse Gewest gewoon voor schut. Op middellange termijn plant dit een fietsbrug over de Ringvaart om de verbinding met het stadscentrum enkele honderden meter in te korten. De tijdwinst die deze brug de fietser zal opleveren om, bijvoorbeeld, naar de KBC Arteveldetoren te fietsen gaat verloren door de omweg die men moet maken door het ontbreken van de voorziene verbinding op The Loop zelf. Op deze manier draait het gewest financieel op voor de weigering van de Grondbank om haar verplichtingen na te komen.

Een analoog scenario zien we aan de Kortrijksesteenweg waar het Vlaamse Gewest een tweerichtingsfietspad aangelegd heeft omdat de Grondbank verzuimd heeft om de voorziene fietsverbinding op de site zelf aan te leggen. Niet alleen wentelt ze daarmee alle kosten af op de belastingbetaler, ook de fietser is de dupe: het alternatief betekent een flinke omweg.

De voorlopige noordelijke brug over de Pégoudlaan —die uiteraard geen fietsvoorzieningen had— is ondertussen vervangen door een definitieve versie —uiteraard weer zonder fietsvoorzieningen. Nochtans voorziet het MOBER op die plaats een fietsovergang. Niet alleen betekent dit dat fietsers bijkomend nog jaren moeten omrijden, maar ook dat de verbinding over een aparte fietsbrug zal moeten lopen, wat een aanzienlijke extra kost betekent. Het is weinig waarschijnlijk dat degene die verantwoordelijk is voor deze bijkomende kost bereid is deze te betalen. De zuidelijke brug volgt hetzelfde scenario. Gezien het totaal ontbreken van toe- en afvoerwegen voor fietsers aan die kant was dat ook te verwachten.

loopa

Het enige wat de Grondbank ooit vrijwillig gedaan heeft inzake fietsvoorzieningen is het indienen van de subsidieaanvraag voor een fietspad bij het Fietsfonds. Vermits het ontwerp absoluut niet voldeed aan de minimumeisen gesteld in het Vademecum Fietsvoorzieningen werd de subsidie uiteraard geweigerd. Resultaat: het fietspad is er niet gekomen en de betreffende weg is niet toegankelijk met de fiets. Blijkbaar is de redenering van de Grondbank als volgt: “We zijn verplicht om fietsvoorzieningen aan te leggen die aan bepaalde eisen van veiligheid en comfort voldoen. De overheid subsidieert fietsvoorzieningen alleen als ze aan deze eisen voldoen. Bijgevolg moeten wij geen fietsvoorzieningen aanleggen.” Een uitermate bizarre redenering, maar het is de enige die de huidige toestand kan verklaren.

loop7c

Het hallencomplex Flanders Expo is gebouwd in 1987, een jaar waarin fietsverkeer nog als iets eigenaardigs en enigszins onsmakelijks beschouwd werd. Dit hallencomplex was de enige attractiepool op het terrein en dus was het aantal bezoekers aan de site veel kleiner dan nu. Nochtans, vijfentwintig jaar geleden waren er meer fietspaden dan nu en ze waren van betere kwaliteit.

In de zomer van 2013 werd de fietsweg naar IKEA onderbroken: een veilig alternatief is er niet voorzien.

Vragen
De gang van zaken doet een paar vragen rijzen.

Plannen voor een project als The Loop, en voor deelprojecten ervan, zijn onderworpen aan een vergunningsproces. Hierbij worden verschillende aspecten van zo’n project onder de loep genomen. Eén van de aspecten is de mobiliteit waarvoor een MOBER (mobiliteitseffectenrapport) wordt opgemaakt. Het is duidelijk dat het grondig is misgegaan in het geval van The Loop. Ofwel zijn er geen fietsvoorzieningen opgenomen in het MOBER of de verschillende MOBERs, en dan zou dit moeten herwerkt zijn voor er een vergunning kwam, ofwel lapt The Loop het MOBER aan zijn laars en dan is er duidelijk een gebrek aan controle. Het volgende citaat uit het MOBER voor The Loop zelf geeft aan in welke richting het gaat: Een comfortabele en veilige aansluiting met de huidige en geplande fietsers- en voetgangersroutes langsheen de Kortrijksesteenweg is essentieel zowel voor de huidige invulling van de site als voor de eerste fase. Op deze wijze wordt een link gelegd met de uit te bouwen globale hoofdstructuur voor het stedelijk gebied. Op de site dienen veilige oversteekzones over de voorgestelde ringboulevard te worden voorzien.

loop8c

Voor de verdere fases is de aanleg van een fietspad langsheen de ringboulevard voorzien.Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om op het parkeerdek, dus in voetgangersgebied een aantal fietspaden aan te leggen. Deze kunnen dan ook over de centrale plint doorgetrokken worden.

loop4c

Het gaat niet alleen over vergunningen. Een citaat uit de startpagina van de website van The Loop op 21 juli 2013: De aanpassing, verbetering en verbreding van de Pégoudlaan, alsook de aanleg van de ringwegen, werden mogelijk gemaakt mede dankzij Europese en Vlaamse subsidies van volgende instellingen:

 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Vlaamse Overheid
 • Provincie Oost-Vlaanderen


Hier hebben we dus overheden die ófwel subsidies toekennen aan projecten met ongewenste effecten ófwel niet controleren of er met hun geld wel gedaan wordt wat was afgesproken.

Het project wordt beheerd door de N.V. Grondbank The Loop. Dit is een PPS (Publiek-Privaat Samenwerking) tussen sogent (het voormalige AG SOB, het stadsontwikkelingsbedrijf) en de vastgoedvennootschap Banimmo. Over de doelstellingen en visies van een vastgoedvennootschap laten we ons niet uit, maar op AG SOB/sogent, dat de grootste participatie heeft, willen we wel even ingaan. Laat ons eerst het AG SOB zichzelf voorstellen via hun website: Het AG SOB (Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf Gent) is de uitvoerder van het stedelijk beleid inzake projectontwikkeling en patrimoniumbeheer. Als beleidsbasis neemt het AG SOB het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG), het bestuursakkoord en de diverse beleidsnota’s die door de leden van het college van burgemeester en schepenen op diverse domeinen zijn opgemaakt ter uitvoering van het bestuursakkoord. In 1993 verscheen het fietsplan van de stad Gent. Sindsdien is er een constante in het Gentse mobiliteitsbeleid, alhoewel accenten kunnen verschuiven: de fiets is een belangrijk element in de stedelijke mobiliteit. Het promoten van de fiets als vervoermiddel staat centraal bij het oplossen van mobiliteitsproblemen. De mobiliteitsvisie van Grondbank The Loop daarentegen laat zich gemakkelijk afleiden uit hun realisaties: de Grondbank streeft naar een fietsloze samenleving. Het is duidelijk dat de Grondbank, en dus bij uitbreiding het AG SOB, daarmee lijnrecht ingaat tegen `het bestuursakkoord en de diverse beleidsnota’s’ inzake een essentieel element van het beleid van het stadsbestuur. Het AG SOB is opgericht in 2003 en heeft dus geen historische contentieux in dit opzicht: een fietsvriendelijk beleid was de norm lang voor het oprichten van het AG SOB en is het altijd geweest tijdens het bestaan van het SOB. Als het SOB actief participeert in een project dat op een belangrijk punt ingaat tegen het beleid van het stadsbestuur dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel heeft het stadsbestuur onvoldoende controle over het SOB, ofwel heeft het SOB te weinig controle over de Grondbank. In beide gevallen is er een ernstig probleem.

De toekomst
In de periode 2008-2009 ontrolde zich het volgende scenario:

Op The Loop werden fietsers compleet genegeerd.
De Fietsersbond organiseerde een aantal acties.
In allerijl werden een aantal voorlopige maatregelen getroffen die de problemen een beetje verminderden.
Voor de rest gebeurde er niets.

loop1c

Dit is een scenario dat niet voor herhaling vatbaar is. Fietsvoorzieningen dienen kwalitatief in orde te zijn en dienen vooruit te lopen op de aangroei van de activiteit op The Loop. Vastgeroeste mobiliteitsgewoontes worden het gemakkelijkst gewijzigd op momenten van vernieuwing. Een verandering van woon- of werkplaats, een nieuwe winkel of een nieuwe ontspanningsmogelijkheid kan het breekpunt zijn voor een grondige omschakeling. Als voorbeeld mag het nieuwe stadion van AA Gent aangehaald worden. Bij de opening sprongen meer Buffalosupporters op de fiets dan ooit te voren, mede dankzij een informatiecampagne op het juiste moment. The Loop had, als nieuw stadsdeel, dan ook heel wat kansen om een eenentwintigste-eeuwse mobiliteit mee te promoten. Al deze kansen zijn tot nu toe verkwanseld. Zelfs al zouden de voorzieningen als bij wonder op korte tijd in orde komen, dan nog zal het effect van de huidige verwaarlozing nog jaren voelbaar zijn. Het huidige mobiliteitsbeleid op The Loop richt dus maatschappelijke schade aan die uitstijgt boven de hinder die de dagdagelijkse fietser op het terrein zelf ondervindt.

Het is dan ook zeer dringend dat de overheden die betrokken zijn bij het mobiliteitsprobleem van The Loop, of ze nu controle kunnen uitoefenen door het al dan niet geven van vergunningen, door het al dan niet geven van subsidies, of door hun rechtstreekse inbreng in de beheersorganen van het project, hun verantwoordelijkheid opnemen. Hoe langer deze toestand nog aansleept hoe meer de situatie scheefgroeit.

Tot slot nog even aanstippen dat The Loop blijkbaar niet helemaal ongevoelig is voor haar reputatie inzake ecologie en mobiliteit. Terwijl een steeds groeiend deel van de faciliteiten onbereikbaar is voor fietsers werd er wel gezorgd voor twee oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Het kan niet anders dan cynisch genoemd worden, maar er zijn wel degelijk aansluitingen voor elektrische fietsen voorzien.

loopb

Conclusie
Het negeren van de fiets als vervoermiddel is in zulke mate systematisch dat men gerust kan spreken van een gericht geen-fietsenbeleid. De enige infrastructuur die er is, het fietspad van de noordkant van de site naar IKEA, is er alleen gekomen na herhaalde acties van de Fietsersbond en onder rechtstreekse invloed van het stadsbestuur. Ze is ondermaats en is regelmatig geheel of gedeeltelijk afgesloten zonder alternatief. De Grondbank overtreedt daarmee duidelijk en in belangrijke mate het MOBER, en daarmee de basis waarop ze bouwvergunningen krijgt. Ze gaat daarmee ook lijnrecht in tegen het beleid van de verschillende overheden, maar geniet tegelijkertijd ook ruim van subsidies van diezelfde overheden.

Bovendien veroorzaakt deze geen-fietsenpolitiek ook bijkomende kosten, waarvan we kunnen verwachten dat deze ten laste zullen komen van de overheid, en daarmee van de gemeenschap.

Het is dan ook uiterst dringend dat de verschillende overheden hun controlerende rol opnemen. De Grondbank dient op korte termijn aan te geven hoe de situatie op The Loop zal worden genormaliseerd. Op het terrein is men gestart met fase 4 van de ontwikkeling, de fietsinfrastructuur beantwoordt zelfs niet aan de noden van fase 1. Dat betekent dat een normalisering niet alleen het aanleggen van de infrastructuur van het MOBER omvat (deze was maar uitgewerkt voor fase 1), maar ook de bijkomende infrastructuur die noodzakelijk is geworden door het uitbreiden van de activiteit. Deze planning moet een duidelijke en bindende tijdlijn omvatten, zodat de controlerende overheden kunnen nagaan of de Grondbank zich deze keer wel aan de afspraken houdt.

Verdere info
MOBER van The Loop, deel 1, op de website van de stad Gent.
MOBER van The Loop, deel 2, op de website van de stad Gent.
Skyscrapercity geeft een bundeling van infoloop2c, waaronder de links naar de MOBERs.

© 2013 GENTBLOGT VZW

27 reacties »

 1. Reactie van Thomas Cole

  Hallucinant! Alweer hetzelfde verhaal… Bakken geld voor prestigeprojecten, en aan de andere kant van de weg staat de zwakke weggebruik(st)er met lede ogen toe te kijken: hij/zij kan zijn/haar plan trekken en alleen maar hopen dat hij/zij op het moment dat het nodig is over een goede advocaat beschikt…

 2. Reactie van ElsS

  Ik heb me afgelopen zomer eens gewaagd aan een fietstocht richting Ikea en ik doe dat van mijn leven niet meer, ik zat inderdaad plots op de ringweg. Gelukkig was het uitermate rustig en heb ik snel doorgefietst om weg te wezen maar het was met de daver op het lijf moet ik bekennen.

 3. Reactie van Wim

  to add insult to injury!

 4. Reactie van nic deroover

  Lang leve GROEN! Eindelijk eens een partij die voor haar kiezers opkomt.

 5. Reactie van BartVG

  Ook met de auto is de loop een eigenaardig fenomeen om te berijden.

 6. Reactie van Annemie

  Ik fiets elke dag van centrum Gent naar de kantoorgebouwen aan de Loop. Er zijn inderdaad een aantal ongerijmdheden aan de fietsweg zoals hierboven beschreven. Zeer ergerlijk is ook dat men op een bepaald moment het fietspad volledig blokkeert voor werken, zonder ook maar een alternatief aan te duiden. Misschien kan men met de auto snel even omrijden, of de gps aanzetten voor een andere route, met de fiets is dat iets moeilijker. Ook nog te vermelden zijn de dwarsgeulen op het pad, die éénmaal per jaar worden opgevuld met steenslag, en dan de rest van het jaar inzakken tot levensgevaarlijke putten. Voor de rest, ik kan mijn dagelijkse fietstocht niet missen :)

 7. Reactie van Jens Samson

  Het is natuurlijk makkelijker als Schepen van Mobiliteit om op de Burggravenlaan wat met verf te spelen en parkeerplaatsen af te nemen zonder goede reden dan om een echt probleem op te lossen. Wij hebben niets meer te zeggen tot de volgende verkiezingen, terwijl met de rode coalitiepartner dagelijks rekening moet gehouden worden, plus het geeft de indruk van krachtdadig te zijn en het komt in de krant.

  • Reactie van Bjorn

   Ah ja, wat die Stropbrug betreft, daar zijn ‘s morgens precies minder files dan vroeger, of vergis ik me? Vanmorgen nog eens sinds lang met de auto gepasseerd om acht uur, en ik heb niet moeten vertragen … Wat is de oorzaak daarvan?
   Voor de rest: sterk artikel, doe zo voort zou ik zeggen.

   • Reactie van Jens Samson

    Beste Bjorn,
    Ik heb er geen problemen mee om toe te geven dat de files voorlopig niet langer geworden zijn, kan jij dan toegeven dat de putten in het fietspad op de Burggravenlaan en de Achilles Heyndrickxlaan nog steeds even diep zijn ?
    En voor je valt over het woord ‘voorlopig’, mogen we de definitieve conclusie maken na de winter ? Ik hoop trouwens dat je gelijk hebt en dat de files niet langer worden, ik word er immers iedere dag mee geconfronteerd.

    Overigens, na het spelen met de verf verscheen er een spandoek midden op de brug dat zich luidop afvroeg voor wanneer de fietsbrug er zou komen. Toen ik dat vroeg aan de schepen was het antwoord dat dat een zaak is van het Vlaamse Gewest, dat kan dan wel zijn maar het lijkt mij een erg mager antwoord als ik op de site van het Gents Milieufront lees : ‘Een navraag naar de brug aan het Botermarktpark in 2010 kreeg als antwoord “technisch moeilijk, binnenkort te budgetteren”.’
    Naar mijn bescheiden mening zou deze fietsbrug een veel nuttigere besteding van overheidsgeld zijn dan die twee bruggen naar het Parkbos die met veel poeha zijn aangekondigd.

    • Reactie van Bjorn

     Ik heb geen enkele moeite om toe te geven dat die putten nog steeds even diep zijn, ik zou niet weten waarom. Het is om die reden net een goede zaak dat het fietspad is uitgebreid, een mooi wegdek is niet het alleenrecht van auto’s. Het doet me deugd te zien dat zo’n eenvoudige ingreep erin slaagt:
     1. het de fietsers veiliger te maken;
     2. het aantal fietsers op korte tijd te vergroten;
     3. en dit zonder de heersende files langer te maken (integendeel, ze zijn net korter geworden).
     Een pracht van een ingreep dus, met beperkte middelen, ideaal!

     • Reactie van Jens Samson

      Neen, een mooi wegdek is niet het alleenrecht van de auto’s. Net daarom had men in plaats van met wat verf te morsen beter een nieuwe laag asfalt over de bestaande fietspaden gelegd. Ik weet dat dat na verloop van tijd ook weer afbrokkelt maar er werd gesteld dat het toch al maar een tijdelijke maatregel was en die verf zal ook geen jaren goed blijven. Maar wellicht ben ik de enige die vind dat fietsers beter af zijn met een fietspad op de bestaande breedte in nieuw asfalt dan met de combinatie van een zo goed als onberijdbaar fietspad met 75cm die men van de auto’s afneemt.

     • Reactie van yves

      Klopt Jens, je bent de enige. :) De breedte/smalte van het “fietspad” was een ècht probleem. Niet enkel omdat het niet voldoet aan 21e eeuwse normeringen, maar ook omdat de bussen richting St-Pietersstation fietsers aantikten. Dat is geen indianenverhaal uit derde hand. Een van de twee dames die me dit (los van elkaar) vertelden bleef de Stropbrug gebruiken (veel alternatief is er niet), maar deed elke dag het brugtraject te voet. Tot zover mijn laatste repliek over dit nevenonderwerp. Terug naar the Loop :).

    • Reactie van pascal

     De files op dat stuk zijn merkbaar korter, om niet te zeggen afwezig. Vroeger stonden auto’s vaak aan te schuiven vanaf de Volvogarage, dat is de laatste maanden geen enkele keer het geval geweest toen ik er passeerde. Ik gebruik dat traject afwisselend met de auto, scooter en fiets en ik vind het op alle vlakken een verbetering.
     - automobilisten stonden daar steevast onrechtmatig de 2de rijstrook te blokkeren voor wie reglementair wilde ritsen, dat hoeft nu niet meer.
     - als fietser kan je nu op dat extra stuk asfalt fietsen en hoef je niet langer dat krakkemikkige fietspad te gebruiken. ook inhalen van andere tragere fietsers (vroeger levensgevaarlijk) kan nu op een veilige manier.

  • Reactie van 3S

   Jens,
   je moet eerlijk zijn: op de Burggravenlaan zijn er evenveel parkeerplaatsen als een jaar geleden.

   Wat wel klopt is dat er in het voorjaar gedurende een paar maand enkele extra zijn geweest.
   Maar jij ziet graag enkel het negatieve :-)

   • Reactie van Jens Samson

    Ja, er zijn er evenveel, maar …
    In het afgelopen jaar heeft men in de woonblok waar ik woon op twee plaatsen garages afgebroken en vervangen door huizen. De auto’s die daar stonden komen nu op de straat te staan.
    Men heeft 4 huizen grondig gerenoveerd (een positieve zaak), voorheen waren het krotten, nu zijn het dure appartementen. Toen het krotten waren werden ze bewoond door mensen die geen auto hadden, nu het dure appartementen zijn zullen het wellicht bewoners worden met twee auto’s. Waar gaan die staan ?

    En dan blijft nog steeds de vraag naar het waarom van het opnieuw schrappen van die 5 parkeerplaatsen. In het voorjaar van 2013 werd het voorsorteervak om rechts af te slaan geschrapt. In de plaats kwamen 5 parkeerplaatsen en werd het fietspad doorgetrokken tot in de nieuw aangelegde fietssluis. Toen hebben we niet geklaagd omdat we dat een win-win situatie vonden. Nu heeft men, zonder overleg, die 5 plaatsen weer geschrapt enkel om het fietspad wat te verleggen op die plaats voor het uitmondt in de fietssluis. Dat lijkt ons als bewoners gewoon een pestmaatregel.

    • Reactie van 3S

     Jammer voor jou dat je vreugde van korte duur was, maar het is duidelijk dat het fietspaadje dat na die eerste poging werd geschilderd, veel te smal was, en onveilig vlak naast geparkeerde auto’s (openvliegende portieren !!!)

     • Reactie van Jens Samson

      Dus als dat fietspaadje veel te smal was, dan pleit jij er eigenlijk voor om alle parkeergelegenheid hier af te schaffen, het fietspad tussen de Stropbrug en de laatste 25 meter voor het kruispunt met de Ottergemsesteenweg ligt immers nog steeds waar het ligt sinds ik hier woon, naast geparkeerde auto’s. Bij uitbreiding pleit je eigenlijk om nagenoeg alle parkeerplaatsen langs de weg af te schaffen aangezien je bijna nergens in Gent het fietspad ver genoeg van geparkeerde auto’s kunt leggen om niet tegen openvliegende portieren te kunnen rijden.

     • Reactie van 3S

      De fietspaden in Gent zijn zoveel slechter dan het Nederlandse ideaal, dat de fietsers al tevreden zijn met een halve verbetering…

      Dit hier is duidelijk het resultaat van een compromis: behoud van het aantal parkeerplaatsen zoals het jarenlang was tot begin dit jaar.
      En de fietsers kregen een kort stukje veiliger fietspad dichtbij de opstelstrook, en bij rood licht is de toegang naar de opstelstrook minder rap geblokkeerd.

    • Reactie van yves

     Goh, met de Toemaatregel vlakbij lijkt jouw buurt anno 2013 ‘s avonds en in het weekend totaal geen parkeerplaatsgebrek te hebben. Mijn auto staat -vermoed ik- altijd verder geparkeerd dan de jouwe. ;) De evolutie van de panden in je buurt is positief, en die verdichting zal overal in Gent plaatsvinden. Het is typisch voor autogebruikers dat ze in elk nieuw pand autogebruikers projecteren. Dat zal deels ook wel zo zijn, maar dat zal net het verschil tussen de stad en het verkavelingsplatteland worden: binnen de stad vooral stappers, fietsers en OVers, buiten de stad eerder panden met drie of meer auto’s. DE overgang van een autogerichte stad naar een ander concept is -natuurlijk- conflictueus. Noem het “de wet van de mieren”. Het aantal vierkante meters is beperkt. Hoe gaan we er mee om? Alles voor autodoorstroming? Of alles voor stedelijke leefbaarheid? Voor alle duidelijkheid: binnen stedelijke leefbaarheid is er ook ruimte en behoefte aan auto’s en bestelwagens en vrachtwagens. Maar de comfortfactor zal veranderen. Het moet aangenaam zijn voor allen, algemeen belang weetjewel? Maar een deel van dat verhaal zit in de capaciteit van mensen om mee te gaan in verandering. Dat is transitie, om dat modewoord te gebruiken. En dat zit deels tussen ons eigen oren, in een zone die de wetenschap “hersens” noemt :).

  • Reactie van yves

   To keep it simple: de Fietsersbond heeft nog in de vorige bestuursperiode actie gevoerd voor je deur om deze ingreep te verkrijgen. De beslissingen dateren van de vorige bestuursperiode. De (continuïteits)uitwerking en verfijning van het plan is van deze bestuursperiode/schepen. Het stemt me gelukkig dat deze schepen zich in zijn eerste jaar niet opsluit in een studiefase, maar al met daden uitpakt/zijn nek uitsteekt.

   • Reactie van Jens Samson

    De fietsersbond heeft inderdaad actie gevoerd met hun fietspad-tapijt. Ze vroegen toen om een fietssluis en een fietspad dat tot in die fietssluis doorgetrokken werd, dat was net wat we gedurende een half jaar hadden en waar zowel bewoners, automobilisten als fietsers tevreden mee konden zijn, tot de schepen zo nodig de kranten wilde halen zonder overleg met de bewoners.

 8. Reactie van BV

  Inderdaad hallucinant. Hopelijk wordt het stadsbestuur eens goed wakker geschud.

 9. Reactie van Christof

  Het oplaadpunt is een privé-investering van Flanders Expo… Ik denk zelfs dat Ikea intussen ook een oplaadstation heeft. Aan de fietspaden is er inderdaad wel nog wat werk, maar ligt er geen tunnel met fietspad naar het gebouw van de VMM?

 10. Reactie van Jimmy

  Een aantal maanden geleden zei ik: en moesten we nu eens met de fiets naar de Ikea gaan….toch gezellig? Ben ik blij dat het weer plots omsloeg en we met de wagen gegaan zijn! We hebben lekkere Zweedse balletjes gegeten (toen nog zonder paardenvlees), en wat prullen gekocht (dertienjarige dochters kunnen plots verliefd worden op de grootste onnozelheden…) waarvan de grootste verpakking 50 theelichtjes waren, past perfect in een fietstas! Als ik het zo lees mag ik blij zijn dat het plots begon te regenen….

 11. Reactie van elias Kesteloot

  En nu maar hopen dat bij de inrichting van de buurt rond de “Oude dokken” dezelfde stommiteiten niet herhaald worden.

  Ik heb vandaag het lef gehad met de fiets naar de BIS-beurs te gaan en ik moet toegeven dat ik toch wel enkele verkeersovertredingen begaan heb om er te geraken…. Het was niet simpel. En er stond niemand zijn elektrische fiets op te laden. Een beetje verder zijn er wel gewone fietsrekken, voor ik schat toch wel dertig fietsen en die stonden toch ongeveer vol. Er zijn nog meer moedige mensen onder ons.
  En ik vraag mij nu ook af waarom dat oplaadpunt voor elektrische fietsen helemaal groen geschilderd is? Erg milieuvriendelijk vind ik dat nu ook niet….