De Tuin van Eden

vrijdag 25 november 2005 9u56 | Lieven Decaluwe | 4 reacties
Trefwoorden: .

over Klara – het wagenpark en andere parken – gezondheid en sluikstort

De “Tuin van Eden” op Klara is één van de betere muziekprogramma’s. Het is een intiem programma waarin een grote verscheidenheid aan muziek wordt aangeboden. Oude muziek, minder gekende pareltjes uit het klassieke repertoire en hedendaagse stukken, ook jazz en traditionele muziek. De presentatie door Bart Stouten is als een gesprek waarin een kenner en genieter je uitnodigt om kennis te maken met te savoureren stukjes muziek en aandacht vraagt voor ingrediënten, bereidingswijze en presentatie. Als ik dit programma kan beluisteren, krijg ik een inspirerend rustig gevoel en gaan mijn gedachten naar goede dingen en boeiende mensen. Een uitstekend moment om de eerste dagen van de week te overschouwen.

Maandag. Ik heb weinig last van ochtend- of maandaghumeur en begin de week steeds met een kritisch onderzoek van mijn agenda. De kabinetsmedewerkers krijgen opdrachten voor de voorbereiding van de diverse vergaderingen. Vergaderen en overleggen is een belangrijke activiteit van een schepen. Ik kan slechts een paar van die momenten overlopen.

Met medewerkers van de Milieudienst en de dienst Garage en met collega Peeters bespreken we de voorbereiding van de commissiezitting van 7 december. We zullen dan de resultaten presenteren van de milieudoorlichting van het stedelijk wagenpark. De studie is door het VITO uitgevoerd en we zijn naar verluidt de eerste overheid die een dergelijk onderzoek heeft laten verrichten. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt afgesproken dat de op milieuvlak slecht scorende voertuigen volgend jaar zullen worden vervangen. De middelen zijn voorzien op de begroting. We zullen dus een studie, een actieplan en concrete stappen van uitvoering kunnen presenteren. Vanuit het Departement Milieu is de aanzet gegeven, minder uitstoot en minder energieverbruik is het doel. In overleg met de dienst Garage wordt de studie nu in daden omgezet.

Ik krijg ook een verslag van de “Studiedagen Fijn Stof” waar medewerkers aan deel genomen hebben. Het overleg tussen de Vlaamse overheid en de lokale overheden zal nu effectief worden gestart. Een paar weken geleden heb ik een voorstel tot studieopdracht laten goedkeuren in het college om na te gaan hoe we in Gent de fijn stof concentraties beter kunnen meten en welke maatregelen we op lokaal niveau kunnen nemen. Er is vanwege de Vlaamse administratie grote belangstelling gebleken voor het bestek dat wij hebben klaargemaakt. Afstemming van Vlaams beleid en lokaal beleid is absoluut noodzakelijk.

Op de coördinatievergadering in verband met het Malmarpark blijkt dat we in elk geval zullen kunnen doorgaan met het aanvatten van de bodemsanering hetgeen meteen ook gepaard zal gaan met het rooien van een aantal struiken en bomen en het klaarleggen van de grond voor de verdere parkaanleg. De ontwerper van het park weet nu ook welke zone van het park hij voorlopig zal moeten vrijhouden om de later geplande afbraak van de fabriek te kunnen laten doorgaan. Het uitvoeringsplan van het park kan dus verder worden afgewerkt.

Op diverse plaatsen heb ik reeds gezegd dat vooraleer je een park kan aanleggen er honderd hindernissen te nemen zijn. Ik denk dat we nu de tachtigste hindernis hebben genomen. Na nieuwjaar starten de eerste werken op het terrein.

‘s Avonds is het gemeenteraad. Het is altijd een lange zitting en zeer veel boeiende discussies zijn er vandaag niet.

Dinsdag. De eerste vergadering van vandaag gaat over het Lousbergspark en vooral het daarop aansluitende park in de site het Volk. Er moeten nog heel wat afspraken worden gemaakt met de bouwheer van de appartementen om de overdracht van de grond te regelen, de afwerking van de scheidingsmuren, de overdracht van de stroken bestemd voor de tuinuitbreidingen voor de woningen in de Karperstraat. De onderhandelingen verlopen in een zeer goede sfeer en we zetten belangrijke stappen vooruit. Er moet nog wat juridisch werk worden geleverd voor het voorbereiden van de akten maar er zijn ook al concrete afspraken voor de eerste fase van de aanleg van het park.

In de vooravond moet ik op het vragenuurtje nog twee mondelinge vragen beantwoorden betreffende de informatie die is verstrekt over de ophokplicht voor de kippen. Ik stel vast dat vertegenwoordigers van twee partijen , Groen! en Vlaams Belang, de éne zit links in de bijna lege gemeenteraadszaal en de andere rechts, van grote ongerustheid blijk geven. Ik wil hen wel begrijpen maar vind toch dat wij als lokale overheid onze plicht hebben gedaan. Er was intens contact met het federaal agentschap, er kwamen persberichten, de stratenlijst van de gebieden waar de ophokplicht geldt stond op de website van de stad en er werd individuele toelichting gegeven via Gent Info en de Gezondheidsdienst. Ik dring aan op redelijkheid en wil hen behoeden voor overdrijving.

Woensdag. Over de middag is er Raad van Bestuur van Logo Gent. Het Lokaal Gezondheidsoverleg coördineert diverse acties op het gebied van gezondheidspromotie en ziektepreventie. We werken samen met alle instellingen en organisaties die actief zijn op het brede terrein van de gezondheidszorg. Een aantal activiteiten wordt geëvalueerd en voorbereid. Het project Tutti Frutti heeft nu reeds 23 scholen en 252 klassen er toe aangezet meer fruit te eten op de scholen. De voedingsweek (van 13-19 maart 2006) die voor de derde maal zal worden georganiseerd, krijgt nu reeds belangstelling van diverse organisaties die zelf voorstellen doen om in die week speciale aandacht te besteden aan een gevarieerde voeding. De actieve deelname van de stad en van Logo aan de diabetesbeurs in Gent heeft geleid tot meer belangstelling voor het probleem van voeding en drank bij jongeren teneinde diabetes op latere leeftijd te voorkomen. In het kader van de borstkankerscreening blijkt de door Logo Gent en Brussel opgezette tentoonstelling in de stations heel wat belangstelling te hebben gewekt. De actie Klasbak die het realiseren van rookvrije scholen moet begeleiden moet nog verder worden uitgewerkt. De Gentse brochure zal worden overgenomen in heel Vlaanderen.

Ik ben een sterke voorstander van het uitwerken op lokaal niveau van acties inzake ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Op dit niveau kunnen we veel beter doelgroepen bereiken en alle lokale netwerken bespelen. Ik zal deze stelling ook verdedigen op het debat dat vrijdag eerstkomend plaats vindt in het Vlaams Parlement in Brussel. De Vlaamse administratie en de Vlaamse overheid moeten de Logo’s beter leren kennen en zouden dan ook consequent meer middelen moeten verstrekken.

Op de Raad van Bestuur van Ivago komt ook het zwerfvuilcongres ter sprake. De problematiek van zwerfvuil geldt overal. Ik verkondig reeds jaren dat er een groot onderscheid is tussen verschillende types van zwerfvuil, het gaat over sluikstorten op het openbaar domein, sluikstorten op particuliere terreinen, zwerfvuil in de straten, gedumpte vuilniszakjes, zwerfvuil in de bermen van wegen en rivieren, zwerfvuil in parken, hondenpoep en dergelijke meer. De verschillende categoriën van sluikstorten vergen een verschillende aanpak ook al omdat diverse overheden ervoor moeten instaan. Sensibiliseren volstaat niet meer en het repressief optreden, in Gent met de acties Vizier, is omslachtig, het opleggen van administratieve sancties is juridisch onzeker. Ivago doet grote inspanningen voor het gedeelte van het openbaar domein dat zij moet verzorgen. Er is nu een gedetailleerd plan van aanpak uitgewerkt en er is ook een meetinstrument ontwikkeld om de “schoonheidsgraad” van straten te meten, zodat de staat van netheid beter kan worden opgevolgd. Het blijft evenwel een moeilijke strijd maar er is, ook in de werkgroep sluikstorten van de stad, blijvend enthousiasme om die strijd vol te houden.

Via Klara kunnen we ons wel eens in de Tuin van Eden wanen, de dagelijkse realiteit gebiedt ons met de beide voeten op de grond te blijven in het aards paradijs.

© 2005 GENTBLOGT VZW

4 reacties »

 1. Reactie van Iris

  Wat de heer De Caluwé hier vermeldt kan ik alleen maar beamen.

  “Ik verkondig reeds jaren dat er een groot onderscheid is tussen verschillende types van zwerfvuil. De verschillende categoriën van sluikstorten vergen een verschillende aanpak.
  Er is nu een gedetailleerd plan van aanpak uitgewerkt en er is ook een meetinstrument ontwikkeld om de “schoonheidsgraad” van straten te meten, zodat de staat van netheid beter kan worden opgevolgd”.

  Vandaag in de Gentenaar en persoonlijk geconstateerd :
  Onverwacht politiebezoek aan twaalf gezinnen van twaalf verschillende nationaliteiten, wonende in dertien kleine studio’s aan de Frans Ackermanstraat, waar de laatste jaren het huisvuil over de stoep en straat rolde, open spatte en rijkelijk vloeide en waardoor wij, buurtbewoners, dagelijks moesten laveren en tolereren.
  Eindelijk kregen deze verschillende onwetende nationaliteiten duidelijke richtlijnen omtrent ons huisvuilbeleid door middel van een sorteerwijzer met een heel sterke, visuele voorstelling die alle taalbarrières omzeilt plus een blijvende dagelijkse controle.

  Wij kunnen daar alleen maar om juichen want wij maken geen bezwaar tegen deze multi-culturele buurt waar wijzelf heel graag wonen maar waar de netheid wel zoek is (hopelijk was).

  Een Tuin van Eden hoeft nu niet persé voor ons, wij zijn al blij met een leefbaar aards paradijs :-)

 2. Reactie van yves

  Dergelijke info is schitterend, en ontbreekt al te vaak in de communicatie vanuit bestuursniveau.
  Straks nogmaals?

 3. Reactie van Jean Marie de Wulf

  Dank U Meneer De Caluwe voor uw illustratie van wat uw functie inhoudt. Zullen uw Collegae volgen? We weten dat de job zeer gevarieerd is, maar de verschillende disciplines lopen hier echt goed uit mekaar: het gaat van elementaire geneeskunde, botaniek, scheikunde, mechaniek, architectuur, juridische feiten en beslissingen, psychologie, paedagogiek, personeelsbeleid, enz….
  Heel blij dat U dat hier zo eenvoudig voorgelegd hebt.
  Sluikstorten: het is heel duidelijk dat de cultuur- en taalbarrieres hier een negatieve rol in speelt. We moeten zeer duidelijk hier over die grenzen heen kunnen ingrijpen. Misschien kost het inspanningen ,en wordt daardoor de aanzet tot inspanning voor inburgering wat geschaadt, maar toch hier wettigt het doel de middelen: doel: propere stad, middelen meertalige info!

 4. Reactie van Leen

  “Ik zal deze stelling ook verdedigen op het debat dat vrijdag eerstkomend plaats vindt in het Vlaams Parlement in Brussel. De Vlaamse administratie en de Vlaamse overheid moeten de Logo’s beter leren kennen en zouden dan ook consequent meer middelen moeten verstrekken.”

  Voor alle duidelijkheid: dat “debat” was eigenlijk een onderdeel van een Vlaams symposium over gezondheidspromotie dat door andere organisaties in de zalen van de Vlaamse overheid georganiseerd werd. Ik vond het dan ook best jammer dat een debat dat over samenwerking beloofde te gaan gekaapt werd voor dit -daarom niet minder goede- financiële doel….