Film en debat over het sociale conflict bij Volkswagen van 2006

vrijdag 27 juni 2008 17u30 | Roeland Keunen | reageer
Trefwoorden: , , , , .

Op vrijdag jongstleden (een jaar na de start van het nieuwe bedrijf Audi-Brussel werd in Gent de de film “De Toekomst ligt in Uw handen” voorgesteld aan het publiek.

De film is een documentaire van de bekende Gentse cineast Julien Vandevelde en gaat over de staking in Volkswagen Vorst in 2006. De film volgt vijf vakbondsmensen tijdens dit massieve sociaal conflict. De documentaire weerspiegelt de persoonlijke visie van de regisseur op de delokalisatie van de VW-Golf en vooral de afdanking van 3.000 personen in Vorst.

VolkswagenDe titel verwijst naar het intussen haast historische antwoord van de directie van Volkwagen-Vorst op de vraag van de vakbonden om meer duidelijkheid: “De toekomst ligt in jullie handen”. De volgende dag vielen de ontslagen. De film (productie van Cavalier Seul) belicht de verschillende fases van de herstructurering. Zo is er eerst de verslagenheid: men verwachtte maximaal 1000 ontslagen, maar er werd op een gegeven ogenblik gesproken van 4000. Dan is er de hoop, op het moment dat de beslissingen van de ondernemingsraad milder werden. Een ex-vakbondsman van het ABVV houdt een pleidooi voor Europese solidariteit als middel tegen de macht van multinationals. Hij verwijst daarmee naar de vakbondsafgevaardigden in Duitsland, waar de beslissing over Volkswagen Brussel genomen werd. Daarna volgen getuigenissen van bruggepensioneerden die zich bekocht voelen omdat hun actief leven nu abrupt afgebroken werd. Ze kregen een ontslagvergoeding die hen werd aangeboden bij vrijwillig vertrek. Bovendien vertelt een vakbondsman hoe in de aanloop van de herstructureringsbeslissing de productie in de montagekamer (het hart van de onderneming) opvallend hard werd opgedreven waardoor de werknemers “op ontploffen stonden”.

De film peilt naar de macht en de onmacht van mensen en illustreert daar de wisseling van.

Na de vertoning ontstond een debat met het publiek, Eric Fieremans (SP-A Rood), Bart Meuleman (15dec-beweging) en Theo Mewis (CAP). De debaters haalden vooral uit met thema’s als Europa, het gebrek aan internationale syndicale solidariteit en strengere regels voor de bedrijfswereld. De herstructurering wekte eind 2006 grote beroering omdat een onverwacht groot aantal jobs verloren gingen.

Bart Meuleman en Theo Mewis verdedigden het standpunt dat er geen “cadeaus aan bedrijven mogen zijn zonder afdwingbare engagementen”, en dat er minimum een echte Europese solidariteit van de vakbonden moet komen. Mewis wil ook een verbod op afdankingen. De 15 DecemberBeweging is ontstaan uit de vaststelling dat veel mensen op zoek zijn naar een politieke thuis. Volgdens deze beweging toonde het generatiepact aan dat de traditionele partijen kiezen voor een beleid dat de modale burger viseert. De beweging positioneert zich links van de sociaal-democratische partijen. Het Comité voor een andere politiek (CAP) is ontstaan uit de kritiek op de EU-Grondwet en uit de politieke steun van Georges Debunne, Lode Van Outrive en Jef Sleeckx aan het verzet tegen het generatiepact. Het Generatie-’pact’ is volgens CAP “de eerste regeringstekst waarin bedrijfsherstructureringen als normale gangbare norm in de competitiviteitsstrijd worden benoemd”. In plaats van zelfs maar voorzichtig grenzen op te leggen, zoals met de wet-Renault, faciliteert het Generatiepact de herstructureringsgolven om de aandelenkoersen van de multinationals op te voeren” schreef Raf Verbeke van CAP onlangs. Er was tijdens het debat ook een discussie over de rol van Guy Verhofstadt in het VW-dossier.

Het waren destijds bewogen weken, waar de massale sympathie voor de getroffenen omsloeg in een stroom van verwijten en maatschappelijke afkeer omdat er sprake was van opportunisme en geldhonger van de getroffen arbeiders. In de toeleveringbedrijven vielen ook heel wat ontslagen. Eric Fieremans kreeg op het debat te horen dat niet enkel de pers, maar ook de politieke partijen het accent legden op de premies die de werknemers kregen in ruil voor hun job , en op zijn beurt verwees Fieremans naar de hele problematiek rond lonen, concurrentie, aandeelhouders en wil daarom een einde maken aan de “chantage-tactiek van de bedrijfswereld die luidt:“behoud van winst of we vertrekken””.

“Toegevingen zijn steeds afhankelijk van de krachtverhoudingen”, brengt een andere vakbondsman aan. Ook werd door sommigen gesteld dat grosso modo alle politieke partijen het kapitaal dienen, en dat het vetorecht belangrijk blijft omdat het ‘Brussel’ toch nog enigszins redde. Dat deze staking niet ontaard is in chaos en vernieling is volgens de regisseur, die aanwezig was, maar niet deelnam aan het debat, te danken aan de houding van de vakbondsafgevaardigden.

Wilt u ook debatteren? Voel u welkom in onze onnavolgbare commentaarhokjes en laat ons weten wat uw mening is over de kwestie.

© 2008 GENTBLOGT VZW

Reacties zijn gesloten.