Mogelijk toch volksraadpleging over districtsbesturen

woensdag 3 februari 2010 16u04 | teun | 31 reacties
Trefwoorden: , .

De volksraadpleging over districtsbesturen komt er mogelijk toch. In 2003 wees het toenmalige schepencollege het verzoek tot volksraadpleging af omdat er niet genoeg handtekeningen waren. De Raad van State heeft zeven jaar na datum dat collegebesluit vernietigd.

Arthur De Decker, de initiatiefnemer van de petitie, is opgetogen over het besluit van de Raad van State. ‘Het heeft zeer lang geduurd, maar de stad is nu verplicht om de handtekeningen te hertellen.

De initiatiefnemers willen dat elke Gentse deelgemeente haar eigen districtsbestuur krijgt dat zelf beslissingen kan nemen over een aantal materies als heraanleg van wegen of groeninrichting

Lees het volledige artikel bij De Gentenaar.

Arthur De Decker maakt zich intussen sterk dat het referendum er komt, als het een beetje meezit nog voor de zomer. Stadssecretaris Paul Teerlinck reageert voorzichtig. ‘Wij hebben het arrest van de Raad van State nog niet ten gronde kunnen bestuderen, maar het is helemaal niet zeker dat het tot een hertelling zal komen. De Raad van State stelt alleen vormfouten vast. Zij zeggen niet dat de telling verkeerd gebeurd is. Zelfs als het tot een hertelling komt, is het niet zeker dat het vereiste aantal handtekeningen gehaald wordt. Het verschil was zes jaar geleden nogal groot.’

Lees meer bij De Gentenaar.

© 2010 GENTBLOGT VZW

31 reacties »

 1. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Proficiat Arthur! Hoe dikwijls heb ik u niet gezien met uw lijsten! De aanhouder wint altijd(of bijna). Ik ben heel blij dat het zo evolueert want, persoonlijk geloof ik vast in het nut van districtsraden, ondanks het officiëel standpunt van mijn partij. Die raden kunnen denk ik vele gevallen sommige andere consultatieraden indien niet vervangen, dan toch ontlasten.

 2. Reactie van Geert.d

  Districtraden brengen enkel nog meer vertragingen op volgens mij.

 3. Reactie van bwest

  Nog meer versnippering, nog een bestuursniveau erbij. Yep, dat is echt wat we nodig hebben….

  • Reactie van laurensv

   Subsidiariteit, bwest. Er zijn gerust een aantal zaken die het best afgehandeld kunnen worden op het niveau die het dichtst bij de mensen staat.

 4. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Nee, ik denk eerder dat het een filter kan zijn het hoger niveau te beveiligen tegen opeenhoping of tijdverlies bij hen: gewoon de bevoegdheden goed bepalen.

 5. Reactie van BV

  En de politieke partijen kunnen weer wat postjes verdelen …

  • Reactie van laurensv

   of mensen kunnen weer meer grip krijgen op de eiegen buurt, het is mar hoe je het benaderd. Verkozenen zijn juist dat verkozen door het volk. Ben jij niet akkoord, kom dan zelf op en doe het beter, districtsraden staatn het dichtst bij de burger en dus minst onder controle van de machtsapparaat van de politieke partijen.

 6. Reactie van Arthur De Decker

  De meningen over districtsbesturen in Gent zijn verdeeld, ook binnen de politieke partijen.
  Meer dan 21.000 Gentenaars (> 10% kiesgerechtigde inwoners)verzochten om een volksraadpleging over dergelijk bestuur dichter bij de burgers.
  Waarom daarover dan geen consultatieve volksraadpleging houden?
  In Antwerpen stelt niemand voor om de districtsbesturen af te schaffen en zorgt het ook niet voor vertraging zoals Geert vreest.

 7. Reactie van Arthur De Decker

  In de commissie Algemene Zaken kondigde de burgemeester ondertussen aan dat er wel degelijk wordt overgegaan tot een hercontrole van de handtekeningen.
  Hierbij rijst uiteraard de vraag in hoeverre de telling deze keer zorgvuldiger zal gebeuren dan 7 jaar terug. Er is duidelijk nood aan onpartijdige objectieve toezichters.
  Wie wil helpen nadenken om tot een bevredigende oplossing te komen is welkom op de dringende vergadering die maandag 8 februari plaatsvindt om 20u bij mij thuis, Leebeekstraat 9, 9000 Gent.
  Iedereen is welkom. Gelieve vooraf te laten weten dat u komt: dedeckertuur@hotmail.com of 09/220.25.82.

 8. Reactie van Arthur De Decker

  Open brief aan het Gentse Schepencollege:
  Geachte heer burgemeester en schepenen,
  Bij arrest van 21/01/2010 vernietigde de Raad van State uw collegebesluit van 13 november 2003 waarbij u besliste niet in te gaan op ons verzoek om een volksraadpleging te houden over de vraag “ Moet de gemeenteraad het initiatief nemen om districtsbesturen op te richten?”.
  U besliste toen niet in te gaan op ons verzoek omdat het volgens u niet was gesteund door een voldoende aantal handtekeningen.
  Zich baserend op de steekproef van de toezichthoudende overheid oordeelde de RvS dat u onzorgvuldig te werk was gegaan bij het onderzoek van de ingediende handtekeningen. Uit die steekproef was immers gebleken dat tot 33% fouten werden vastgesteld bij uw schrappingen en dat bij ieder bijkomend onderzoek weer nieuwe onzorgvuldigheden aan het licht kwamen.
  U bent dus nu verplicht dit arrest onmiddellijk uit te voeren zoals voorzien in artikel 321 van de Nieuwe Gemeentewet.
  In de commissie Algemene Zaken van 4 februari 2010 kondigde u aan dat er een hercontrole van de geweigerde handtekeningen zal gebeuren en vroeg u vertrouwen te stellen in de diensten. Dit laatste is echter allesbehalve evident. Hoe zou de bevolking nu zo maar kunnen vertrouwen stellen in een hertelling door een stadsbestuur dat zo pas officieel werd op de vingers getikt wegens onzorgvuldigheid bij de oorspronkelijke telling? Bovendien bezorgde u de RvS een onvolledig dossier zodat dit rechtscollege zelfs niet de mogelijkheid had om de geschetste feiten te onderzoeken. Daar het college bij de hertelling zowel rechter als partij is dreigt u bij die hercontrole te worden beschuldigd van partijdigheid. Iedereen weet immers dat u geen voorstander bent van een volksraadpleging over het door ons voorgestelde onderwerp (zie uw bestuursakkoord).
  Teneinde te voorkomen dat bij een voor het volksinitiatief negatieve beslissing een onvermijdelijke impasse zou ontstaan, waarbij opnieuw procedures zouden worden gevoerd, lijkt het ons aangewezen dat er dringend vertrouwenwekkende initiatieven worden ontwikkeld. Hierdoor ontstaat de kans dat de bevolking voor deze zaak opnieuw geloof kan stellen in het stadsbestuur.
  Dit kan volgens ons enkel worden bereikt door onmiddellijk een gemengd toezichtcomité samen te stellen dat zou bestaan uit vertegenwoordigers van het college, de gemeenteraad (meerderheid en oppositie), ambtenaren, het Samenwerkingsverband en eventueel de toezichthoudende overheid. Dit comité zou zich dan kunnen buigen over de vragen die zich automatisch zullen stellen bij de hertelling, zoals:
  - Zijn alle oorspronkelijke lijsten en bestanden nog ongewijzigd beschikbaar? Er zijn immers ondertussen vele jaren verstreken.
  - Waar komt het verschil vandaan tussen het aantal handtekeningen volgens de indieners en deze van het bestuur?
  - Werden de door de gouverneur en ons vastgestelde fouten in de nummering rechtgezet?
  - Zijn de achteraf geschrapte ondertekenaars nog leesbaar?
  - Krijgen de diensten voldoende tijd en middelen om onduidelijkheden te onderzoeken en fouten in het CEVI-programma op te sporen?
  - enz.
  Dergelijk comité is niet voorzien in de reglementering doch is perfect toegestaan en werd recent ook toegepast in Herentals waar zich gelijkaardige problemen stellen.
  Dergelijke vertrouwenwekkende maatregel zal door de wakkere Gentenaars zeker worden op prijsgesteld. Het verhoogt de transparantie en vermijdt procedures. Het past bovendien in de doelstelling van een maximale deelname van alle burgers aan de besluitvorming in alle materies die hen aanbelangen, zoals voorzien in uw bestuursakkoord 2007-2012.
  Met de meeste hoogachting,
  Namens het Samenwerkingsverband “Districtsbesturen ja”
  Arthur De Decker

 9. Reactie van Arthur De Decker

  Gentse gemeenteraad beslist dinsdag over toezichtcomité bij hertelling handtekeningen voor volksraadpleging over districtsbesturen

  Zoals u hierboven kunt lezen nodigde het Samenwerkingsverband “Districtsbesturen Ja!” verleden week in een open brief het Gentse stadsbestuur uit om vertrouwenwekkende maatregelen te nemen teneinde uit de impasse te geraken. Het college is immers wettelijk verplicht een nieuw collegebesluit over dat volksinitiatief te nemen en dus een hertelling uit te voeren.
  Burgemeester Daniël Termont beloofde om dat voorstel tot oprichting van een gemengd Toezichtcomité voor te leggen aan het college. Gemeenteraadslid Isabelle De Clercq heeft het voorstel van het Samenwerkingsverband in een ontwerp van Raadsbesluit gegoten en dit staat nu geagendeerd op de gemeenteraad van dinsdagavond 23 februari in het Stadhuis.
  In het ontwerp van Raadsbesluit wordt voorgesteld dat het toezichtcomité zou bestaan uit 2 vertegenwoordigers van het college, 8 leden van de gemeenteraad (4 uit de meerderheid en 4 uit de oppositie), 4 ambtenaren, 4 leden van het Samenwerkingsverband en 2 afgevaardigden van de provinciale overheid. Dit comité zou gemachtigd worden toezicht uit te oefenen op de hertelling en alle wettelijke maatregelen of onderzoeken te vragen aan de bevoegde overheid. Dit comité zal dan maandelijks verslag uitbrengen aan de Commissie Algemene Zaken.
  Het Samenwerkingsverband” Districtsbesturen Ja! “ ondersteunt dit voorstel en roept de meer dan 22.000 Gentenaars die het verzoek voor de volksraadpleging ondertekenden op om deze gemeenteraad bij te wonen.

 10. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Maar Arthur toch,
  In Zwijnaarde is zelfs geen districtsraad nodig: dat doet gij op uw eentje al jaren en onbezoldigd. ;-)

 11. Reactie van Arthur De Decker

  Guido,
  Districtsraadsleden worden rechtstreeks verkozen. Ik vertegenwoordig enkel mijzelf.
  Er zijn wel 22.000 Gentenaars die om een volksraadpleging verzochten. Daar gaat het nu over.

 12. Reactie van Van Peeterssen

  Ik heb het ooit eens berekend naar aanleiding van het aantal voorkeurstemmen dat een gemeenteraadslid moet behalen om verkozen te zijn. Dan gekeken naar het aantal voorkeurstemmen dat je moet behalen om als OCMW raadslid verkozen te zijn. Daarna moet je de situatie vier jaar later nog eens evalueren: er wordt namelijk nogal wat door geschoven. Dan pas blijkt dat er op de diverse lijsten heel wat ‘bloempotten’ staan die enkel om electorale redenen op de lijst staan. Die vallen er automatisch uit als men hen vraagt om effectief te zetelen. Wat op het einde van een legislatuur (als reserve) nog op een politieke lijst staat is rechtuit gezegd nogal pover.

  Als je nu, na het eerste contigent gemeenteraadsleden, het tweede contigent OCMW raadsleden, het derde contigent (de afvallers) en het vierde contigent (de opvolgers) krijg je nu een vijfde, een zesde en een zevende colonne: de districtsraadsschepenen, districtsraadsleden en hun opvolgers.

  Arthur, met jouw voorstel krijgt je gewoon niet genoeg mensen op lijst van de gemeenteraadsverkiezingen om de legislatuur te voleindigen.

  • Reactie van Arthur De Decker

   Waarom zou in Gent niet lukken wat in Antwerpen wel lukt?

 13. Reactie van pietje leugenaar

  bah! Districtsraden zijn het gedroomde vehikel voor nog meer postjes, nog meer versnippering van bevoegdheden en nog meer partijpolitieke spelletjes: alternatieve meerderheden in randgemeenten die dan op alle mogelijke stokken in de wielen steken waardoor we verzanden in een gezellig immobilisme. Ik ga zeker stemmen, maar stem vierkant tegen.

  • Reactie van Arthur De Decker

   Fijn dat u zeker gaat stemmen. Dan moet er wel eerst een volksraadpleging gehouden worden anders kunt u ook niet tegen stemmen.

 14. Reactie van Jan De Moor

  Het was gemeenteraadslid Isabelle De Clercq die mij, enkele jaren geleden,tijdens de Gentse feesten in het Baudelopark aanklampte om de petitie voor de Districtsraden te ondertekenen.
  En wie kan aan deze gedreven politica iets weigeren?
  Mijn handtekening luidt dus: gelezen en goedgekeurd.

 15. Reactie van E.V.

  Indien er genoeg handtekeningen zijn opgehaald moet er een referendum doorgaan! Er is meer dan 20 procent afgekeurd? Op welke gronden werden die afgekeurd?

  Met een brief van 7 maart 2010 heeft de raadsman van de stad aan de raadsman van het samenwerkingsverband gevraagd of ze kunnen instemmen met het voorstel om een deskundige aan te die toezicht houdt bij de hertelling. Hij stelt voor een bedrijfsrevisor of een hoogleraar te laten aanstellen door de rechtbank.
  Het voorstel van de burgemeester roep heel wat vragen op, o.a.:
  1) er ontbreekt nog een formeel collegebesluit over deze kwestie
  2) kan het college zijn bevoegdheid tot hertellen wel laten delegeren aan een deskundige?
  3) Kan de rechtbank een deskundige toegang verlenen tot de bevolkingsregisters?
  4) Welke termijn krijgt de deskundige om zijn opdracht te vervullen?
  5) Wie kan worden beschouwd als onafhankelijk deskundige? Een bedrijfsrevisor lijkt weinig geschikt. Wie is bereid dit op zich te nemen?
  6) Zijn de erelonen van onze raadsman ook ten laste van het stadsbestuur?

  Contactadres: dedeckertuur@hotmail.com

 16. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Ik vraag me af wat er gebeurd met de stemmen van mensen die verhuisd of overleden zijn. Want die mensen wonen niet meer op dat adres. Gaat men dat ook controleren?

 17. Reactie van Arthur De Decker

  Open brief aan het Gentse College van burgemeester en schepenen

  Billijke termijn overschreden.

  Met een arrest van 21 januari 2010 vernietigde de Raad van State het collegebesluit van 13 november 2003. Daarin besliste het vorige College dat er onvoldoende geldige handtekeningen stonden onder een verzoek voor een volksraadpleging over het al dan niet oprichten van districtsbesturen in Gent. Er waren volgens dat college 1.380 geldige handtekeningen te kort om 10% van de inwoners te bereiken. De Raad van State oordeelde echter dat het onderzoek van de handtekeningen niet zorgvuldig en correct gebeurde.

  Derhalve is het huidige college verplicht binnen een redelijke termijn over te gaan tot een zorgvuldige en correcte hertelling van de 27.343 ingediende handtekeningen. Dit is momenteel , 8 maanden na het arrest, nog steeds niet gebeurd.

  Bij besluit van 18 maart 2010 besliste het huidige college zich bij die hertelling te laten adviseren door een deskundige aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg. De kosten en het ereloon van deze deskundige werden geraamd op 10.000 euro en zouden gedragen worden door het stadsbestuur. Het college gaf aan hun raadsman, Mr Devers, de opdracht “om bij wijze van vrijwillige verschijning of dagvaarding langs gerechtelijke weg, en in de mate van het mogelijke op tegensprekelijke wijze ten opzichte van de heer Arthur De Decker, de aanstelling van een expert te bekomen met een door de raadsman nader uit te werken opdracht, onder meer om advies te verlenen…naar de geldigheid van het ingediende verzoek tot het houden van een gemeentelijke volksraadpleging.”

  Reeds op 24 maart 2010 stelde de initiatiefnemer voor prof. L. Veny aan te duiden als deskundige en het stadsbestuur stemde daarmee in.

  Met het oog op een spoedige vrijwillige verschijning stelde de initiatiefnemer reeds op 3 mei 2010 een ontwerp van nota ter beschikking van Mr Devers met daarin omschrijving van de opdracht van de deskundige. Pas op 17 juni 2010 reageerde Mr Devers daarop met de mededeling “dat dit voorstel geen basis kan vormen voor een gemeenschappelijk verzoekschrift, enerzijds omdat het verleden er in al te breedvoerig wordt behandeld, anderzijds omdat er al te veel voorafnames gebeuren op de wijze waarop de deskundige zijn opdracht uit te voeren heeft”. Het stadsbestuur deed tot op heden echter nog geen enkel tegenvoorstel. De Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg weet derhalve momenteel nog van niets. Het verzoek tot aanstelling van een deskundige is nog niet bij de rechtbank geraakt en de dringende hertelling is uiteraard nog niet kunnen aanvangen.

  Op 4 juni 2010 bracht de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen daarover het volgende advies uit:”Het college moet binnen een redelijke termijn over het verzoekschrift oordelen. Bij stilzitten van het college kan de toezichthoudende overheid eventueel dwangtoezicht uitoefenen.”

  Het Samenwerkingsverband is van oordeel dat het college dringend de nodige stappen moet ondernemen om uit deze impasse te geraken. Het is onaanvaardbaar dat het Gentse stadsbestuur zich blijft onttrekken aan zijn decretaal opgelegde verplichtingen. De redelijke termijn is overschreden en het dwangtoezicht dreigt. Deze handelswijze is een democratische rechtsstaat onwaardig. Dit is sollen met de democratie en in strijd met het bestuursakkoord van de huidige coalitie.

  Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat mocht uit de hertelling blijken dat er voldoende geldige handtekeningen voor handen zijn, het stadsbestuur verplicht is een volksraadpleging te houden. Dergelijke raadpleging mag niet worden gehouden in de sperperiode van 12 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Bovendien mag geen enkele beslissing over de al of niet oprichting van districtsbesturen worden genomen tijdens de periode van zes maanden die voorafgaat aan de gemeenteraadsverkiezingen.

  Ieder verder uitstel van de hertelling der 27.343 handtekeningen dreigt dus het rechtstreeks verkiezen van districtsraadsleden in oktober 2012 onmogelijk te maken. Of is dat juist de bedoeling?

  Samenwerkingsverband Districtsbesturen Ja

  p/a Arthur De Decker
  Leebeekstraat 9
  9000 Gent
  tel.: 09 220 25 82

  PS: op 28 september wordt hierover geinterpelleerd in de Gentse Gemeenteraad. Vanaf 17u30 wordt aan de ingang van het Stadhuis een ludieke actie gevoerd met telramen en ratels. Iedereen is welkom.

 18. Reactie van Arthur De Decker

  Op 28 september vinden er in de Gentse Gemeenteraad twee interpellaties plaats over de hertelling van de handtekeningen onder het verzoek voor een volksraadpleging:

  8) Mondelinge vraag Isabelle DE CLERCQ “over het onaanvaardbaar lang uitstellen door de stad Gent van de telling van de handtekeningen van de volksraadpleging rond districtsbesturen” (2010_GR_00446)

  9) Mondelinge vraag Filip VAN LAECKE ” omtrent het referendum van de districtsbesturen” (2010_GR_00445)

  Het exacte uur waarop deze vragen dan zullen behandeld worden kan onmogelijk worden voorspeld.

  Voor de gemeenteraadszitting, die aanvangt om 19u, wil het Samenwerkingsverband Districtsbesturen JA! het stadsbestuur duidelijk maken dat ze verder uitstel van hertelling niet langer dulden. De redelijke termijn werd overschreden (zie bovenstaande Open Brief waarop tot op heden geen enkele reactie kwam).

  Kom daarom vanavond om 17u30 naar de Botermarkt 1, 9000 Gent met een telraam of andere rammelaar.
  De media werden ook uitgenodigd.

  Voor een achtergrondinformatie bezoek de nieuwe website in opbouw:

  http://districtsbesturen.wordpress.com/

 19. Reactie van Arthur de Decker

  Zoals aangekondigd werd er in de gemeenteraad van dinsdag 28 september 2010 geïnterpelleerd over het onaanvaardbaard lang uitstellen van de hertelling van de handtekeningen onder het verzoek voor een volksraadpleging.
  De gemeenteraadsleden werden verwelkomd door een 10-tal actievoerders die, telraam in aanslag, de aanklacht kracht bijzetten.

  Uiteindelijk vertolkten zowel Isabelle De Clercq (onafhankelijke) , Filip Van Laecke (CD&V) als Bram Vandekerckhove (Groen!) de bekommernissen van de actievoerders zoals u in onderstaand audioverslag van die gemeenteraad kunt beluisteren. Het verhelderend antwoord van de burgemeester kunt u beluisteren vanaf 2:47:57 tot 2:54, dus even doorspoelen):
  http://gent.raadsinformatie.be/popup.php?i=popupDemand&type=1&odId=13926

  Daaruit blijkt dus dat dankzij de actie het gemeentebestuur zich nu geëngageerd heeft tot volgende timing:
  1)voorlegging van verzoekschrift vrijwillige verschijning met standpunten van beide partijen aan de rechtbank van eerste aanleg: eerste helft oktober 2010;
  2)hertelling van de handtekeningen door de aangeduide deskundige: eerste semester 2011;
  3) bij voldoende handtekeningen: volksraadpleging in tweede semester 2011.

  Deze timing zal nauwgezet moeten worden opgevolgd en hopelijk komen t er geen onverwachte obstakels meer opdagen.

  Bij het niet strikt naleven van het eerste engagement kunnen we desnoods nog het dwangtoezicht en/of de dwangsom van stal halen.

  Het blijft schandalig dat het louter uitvoeren van een arrest van de Raad van State, dat kon uitgevoerd zijn op 30 dagen, uiteindelijk meer dan 1 jaar zal in beslag nemen.

  • Reactie van thomas

   Arthur, kun je eens de praktische voor- en nadelen van extra districtbesturen?
   Ik heb de paper van Evelien Declerck eens gelezen, maar echt verhelderen is die niet (en tegen dat de volksraadpleging er in 2011-2012 komt ook al weer bijna 7 jaar oud)

   Ik ben misschien bevooroordeeld, maar ik zie maar 2 voordelen: extra politieke postjes, politieke partijen die nu in de oppositie zitten kunnen in bepaalde districten een meerderheid krijgen

   Nadelen: extra kosten, meer bureaucratie, patstellingen als stad en district elkaar tegenwerken

 20. Reactie van Arthur De Decker

  Het Belgisch parlement heeft districtsbesturen in grote steden mogelijk gemaakt, om zo een bestuur te creëren dat dichter staat bij de mensen in de wijken en de deelgemeenten. Nu worden alle beslissingen in Gent centraal genomen zodat lokale inbreng zeer moeilijk is zoals blijkt uit de huidige Gebiedsgerichte Werking. Met districtsbesturen zullen veel meer lokale accenten kunnen worden gelegd en zal de dienstverlening aan de bevolking worden verbeterd zonder dat dit u meer zal kosten.
  Langs de andere kant zal het centrale bestuur zich beter kunnen toeleggen op de kerntaken van de grootstad Gent.
  Kortom, dankzij districtsbesturen zal Gent worden georganiseerd op de maat van de mensen, zonder de voordelen van een grote stad te verliezen.
  Hierbij de argumenten op een rijtje:
  De districtsraad bestaat uit mensen uit uw omgeving. Zij kennen de buurt en weten wat er goed of slecht is. Zij komen op voor een betere leefomgeving en ook voor kleine probleempjes willen ze veel moeite doen.
  Met districtsbesturen zal de lokale bevolking meer actief betrokken zijn bij het vorm geven, aanpassen, veiliger maken en verbeteren van de directe woon-, leef- en werkomgeving. De besluit-vorming rond lokale problemen wordt doorzichtiger.
  Districten zorgen voor dienstverlening dicht bij huis. Iedereen heeft dan een aanspreekpunt op wandelafstand voor alle problemen van de buurt of deelgemeente.
  Met districtsbesturen wordt de inspraak en de participatie op een geloofwaardige en gestructureerde wijze georganiseerd. De lokale democratie komt aldus op mensenmaat. Een voorwaarde voor een duurzaam en efficiënt beleid wordt zo gerealiseerd.
  De bestaande middelen worden beter gespreid zodat elk stadsdeel eigen prioriteiten kan stellen.
  Door de districtsbesturen worden meer burgers aangezet om zich te engageren in het beleid. Meer mensen leren langs deze weg hoe om te gaan met beleid, met democratie en dit met betrekking tot aangelegenheden in hun onmiddellijke leefomgeving.
  Door districtsbesturen zal het centrale stadsbestuur tijd en energie vrijmaken om zich hoofdzakelijk toe te leggen op de kerntaken van de grootstad. Stedelijk onderwijs, havenbeleid en toerisme blijven de verantwoordelijkheid van het centrale gemeentebestuur. Net zoals de organisatie van bovenlokale culturele evenementen, musea, het openbaar vervoer, de veiligheid (vb. brandweer), ordehandhaving, politiezorg, OCMW enz. Geen terugkeer dus naar vóór de fusie. Zo worden• de voordelen van de grootschaligheid gecombineerd met deze van de kleinschaligheid. Kortom: door districtsbesturen meer en betere lokale democratie en dit zonder de kosten te verhogen.

 21. Reactie van Guido Van Peeterssen

  Ik verneem juist dat de deskundige de telling beëindigt heeft en dat Arthur 333 stemmen tekort komt. Ja, ik ben opgelucht: geen districtsraden. Maar aan de andere kant wel erg jammer voor Arthur, zo vlak voor de finish een paar stemmen te kort komen. http://guidovp.blogspot.com/2011/06/toch-geen-districtsraden-in-gent.html

 22. Reactie van Jimmy

  Jammer voor Arthur inderdaad, hoewel ik een bijkomend bestuursniveau absoluut overbodig vind, had ik wel enige bewondering voor de inzet waarmee hij “zijn” zaak verdedigde.
  Anderzijds dient wel nog eens duidelijk gemaakt dat die telling NIET ging over de districtsraden zelf, maar over een referendum hier over. Het was nog lang niet zeker dat indien er een referendum kwam er ook districtsraden zouden gekomen zijn!

 23. Reactie van Arthur De Decker

  Het klopt dat de deskundige in zijn eindverslag van gisteren concludeert dat er 333 geldige handtekeningen te weinig zijn om de vereiste 10% van de inwoners te bereiken. De deskundige telde 802 bijkomend geldige stemmen t.o.v. de telling van het betrokken Gentse college en daarnaast nog eens 246 foutieve tellingen!
  Volgens het oorspronkelijke collegebesluit van 13/11/2003 waren er 1.380 geldige handtekeningen te kort. Volgens de toezichthoudende overheid op 3/12/2003 diende dit tekort volgens een steekproef te worden gereduceerd tot 775. En nu komt de deskundige na een volledige hertelling van de geweigerde handtekeningen tot een tekort van 333. It’s getting better all the time…Is er een beter bewijs mogelijk dat het college onzorgvuldig is te werk bij het uitvoeren van de oorspronkelijke telling? De Raad van State had dus meer dan gelijk om het collegebesluit van 13/1/2003 te vernietigen.
  Er zijn volgens de deskundige reeds 98,52% van het vereiste aantal handtekeningen (22.622) gevonden en er ontbreken er dus nog amper 1,48%. De petitielijst blijkt in haar geheel betrouwbaar te zijn zoals vereist door de voorbereidende werken bij de totstandkoming van de reglementering inzake volksraadplegingen in de Senaat in 1995 (1338/2,18).
  Het is derhalve voorbarig te besluiten dat er geen volksraadpleging komt over districtsbesturen want:
  1)De initiatiefnemer voor de volksraadpleging, ik dus, vraagt aan de rechter om de opdracht van de deskundige te verlengen teneinde samen met mij tot een hercontrole van de vele z.g. onleesbare en onvindbare ondertekenaars te kunnen over gaan. Wat voor de deskundige onleesbaar is kan ik misschien wel lezen. Een deskundigenonderzoek moet immers tegensprekelijk zijn. Deze mogelijkheid is voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en het is dus logisch dat dit wordt gevraagd.
  2)Het college heeft nog geen beslissing genomen welk gevolg zal worden geven aan dit eindverslag. Het lijkt mij logisch dat het college het eindvonnis van de rechter afwacht vooraleer het arrest van de Raad van State uit te voeren. In theorie kan het college in naam van de democratie ook bij een dergelijk klein aantal ontbrekende handtekeningen beslissen om de bevolking te raadplegen over het al dan niet invoeren van districtsbesturen. Is het immers niet interessant om de bevolking te bevragen over dit controversieel voorstel?
  3)Het is uiteindelijk de gemeenteraad dat moet beslissen over het al of niet houden van een volksraadpleging. Ieder gemeenteraadslid kan dus een voorstel in die zin doen en het is zwart op wit bewezen dat sommige gemeenteraadsleden van de meerderheid en zelfs huidige schepenen het verzoekschrift voor een volksraadpleging over districtsbesturen ondertekenden.
  Zo dus…Wait and see.

 24. Reactie van jerommeke

  Ik heb 10 jaar geleden mijn handtekening gezet onder die petitie voor districtsraden maar ondertussen ben ik tot het inzicht gekomen dat nog een bestuursniveau erbij overbodig, geldverslindend, en nodeloos gecompliceerd zou zijn. Kan ik mijn handtekening nog terugtrekken?

 25. Reactie van Arthur De Decker

  Neen.
  U mag wel neen stemmen als er volksraadpleging komt.