Cultuur – participatie, wijken, etc.

donderdag 21 september 2006 1100000036 | 1 reactie

Groen! stelt dat cultuurparticipatie een grondrecht is, en ondanks de extra middelen die het OCMW krijgt, wordt daar niets méér mee aangevangen. Groen! wil dat het OCMW een beleidsplan cultuurparticipatie opstelt waarin ze duidelijk maakt hoe ze participatie gaat verhogen. Zij stellen voor dat de expertise van het Gents Sociaal-Artistiek Platform ingezet wordt, en dat het OCMW minstens een sociaal-artistiek project per jaar specifiek gericht op OCMW-cliënten steunt.

sp.a-spirit pleit voor een regelmaat in evenementen: niet jaarlijks maar om de twee à drie jaar is Gent gebaat met een grootschalig initiatief dat de reguliere festivals en projecten overstijgt. Het bevordert de sfeer en het samenhorigheidsgevoel in de stad, de kritische zin en dus ook de culturele competentie van de Gentenaar, op voorwaarde
dat de drempel laag genoeg is. Tegelijk is zo’n evenement ook het middel bij uitstek om onze stad de internationale aandacht te geven die het verdient, als city marketing kortom.

sp.a-spirit wil werk maken van de ontsluiting en herbestemming van bestaande panden die niet langer gebruikt worden, zoals leegstaande fabriekshallen, maar ook oude kloosters of kerken. Wellicht kan hier een deel van de nood aan nieuwe muziek en theaterinfrastructuur mee beantwoord worden. Geënt op de historische traditie van carnaval wil sp.a-spirit dat de stad de mogelijkheden onderzoekt om jaarlijks in de lente een bonte, kleurrijke, interculturele parade in te richten in de Gentse binnenstad.

VLD stelt vast dat, zeker in de kanaalgemeenten bijvoorbeeld, een inhaalbeweging nodig is inzake socioculturele infrastructuur. Zij kiest voor de uitbouw van lokale cultuurcentra en zalen [...] om cultuur in de wijken en deelgemeenten, en dan in het bijzonder de honderden lokale culturele en amateurkunstenverenigingen, te ondersteunen. Historisch stadspatrimonium kan een nieuwe functie krijgen, met beheer of medebeheer door de lokale cultuuractoren, en ook de parochiezalen, die wegens geldgebrek vaak niet meer voldoen aan de eisen van comfort en veiligheid, kunnen door de Stad worden overgenomen, gerenoveerd en ter beschikking gesteld van de lokale socio-culturele verenigingen.

De VLD heeft ook een woordje voor het aparte fenomeen van de dekenijfeesten: de laatste jaren hebben de dekenijen en feestcomités het steeds moeilijker [...] Daarom wil de Gentse VLD voldoende ondersteuning voor de dekenijen wijkfeesten, onder de vorm van infrastructuur (zaal of tent), materiële en logistieke ondersteuning. Ook voor straatfeesten en wijkfeesten, barbecues en andere persoonlijke initiatieven wil de VLD een budget voorzien.

CD&V wil dat de stad per wijk of deelgemeente een ‘cultuurantenne’ verzorgt. Hier kunnen mensen terecht die een culturele activiteit op poten willen zetten. Ze kunnen contact opnemen met een persoon uit de wijk die hen op weg zet, advies geeft voor een promotiecampagne op te starten of die verschillende creatieve geesten uit de wijk kan samenbrengen.

Bij NVA lezen we: Als sluitstuk van het inburgeringsbeleid worden stimulansen gegeven opdat allochtonen zich niet opsluiten in hun eigen verenigingsleven maar de weg vinden naar de reeds bestaande initiatieven. Inburgering is een verhaal met twee zijden. Zowel allochtonen als autochtonen moeten een inspanning leveren. Kennismaking met andere culturen wordt gesteund en gepromoot. Dit bevordert de openheid en verdraagzaamheid. De cultuur van de inwijkelingen kan via buurtfeesten aan de autochtonen bekend raken en vice versa.

© 2006 GENTBLOGT VZW

E̩n reactie op Cultuur Рparticipatie, wijken, etc.

  1. Reactie van Yves

    hm, weinig blogparticipatie. We hebben hier in de buurt al een aantal zaken zien gebeuren. Deels vanuit de stad bij elkaar gekieteld (bv Timmerfabriek), deels door lokals in elkaar gestoken (bv verhalenwandeling) zonder overheidssteun. Beide zijn zinvol. Het zijn vooral mensen zonder angst die eraan meedoen. Wie bang is, blijft binnen. Wie oogkleppen op heeft ziet of weet het niet eens. Dat telt voor alle leeftijden en nationaliteiten. Niets menselijks is mij vreemd: ook ik weet soms van niks.