Milieu

vrijdag 22 september 2006 1500000023 | 1 reactie

Een belangrijk item is de aandacht die de verschillende partijen hebben voor onze leefomgeving. Hoe groen zijn onze kandidaten?

We geven hier een korte beschrijving van de groene vlekken in hun programma, zonder exhaustief alles op te sommen. Voor concrete voorstellen en uitgebreidere toelichting consulteert u best de programma’s zelf.

Sp.a–spirit

Sp.a-spirit wil dat de stad een gewenste groenstructuur opmaakt. Deze groenstructuur geeft zowel aandacht aan groenelementen als aan natuurgebieden, legt nieuwe groene bestemmingen vast en wordt juridisch vertaald in verkavelingplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Zo wordt groen een meebepalend element in de stadsontwikkeling. Bij kleinere projecten blijft sp.a-spirit op haar hoede om versnippering en aantasting van groen te voorkomen.

Concreet blijft sp.a-spirit werk maken van de ontwikkeling van vier groenpolen rond Gent: Gentbrugse Meersen, Parkbos Kastelensite, Vinderhoutse Bossen en Oud Vliegveld. Groenassen, openruimtegebieden in de rand van de stad kunnen toegankelijk gemaakt worden door het verbeteren van trageweg-netwerken en het voorzien van betere infrastructuur voor wandelaars en fietsers, speelzones in bossen, ravotplekken, (heraanleg van) parken, verzorgde waterlopen en nieuwe wegeniswerken. Dit alles moet bijdragen tot een groener beeld van Gent. Dat hiervoor partnerships worden aangegaan met natuurverenigingen en voorlichtingscampagnes zullen worden opgezet om de burger te betrekken, is evident.

Milieuhinder blijft een probleem in de stad. Het uitwerken van een integraal toezicht- en handhavingsbeleid voor de verschillende thema’s (geluid-, geur-, stof-, rook- en lichthinder) is een van de grote uitdagingen voor de komende bestuursperiode. Ook qua energieverbruik moet er gerationaliseerd worden en de stimulatie van bv groene stroom en windenergie (bv inde haven) is daar een voorbeeld van.

Sp.a-spirit gaat in dat kader de strijd aan met de broeikasgassen, het fijn stof en ijvert voor gezonde lucht. Milieuvriendelijker industrie en mobiliteit zijn hier de aandachtspunten. Zo wordt gestreefd naar een Gent als een klimaatneutrale stad.

Sp.a-spirit kiest voor een integraal waterbeleid. Het verbeteren van de waterkwaliteit en de zuivering van afvalwater zijn grote uitdagingen voor het gemeentelijke beleid. Om de beoogde doelstellingen tegen 2015 te halen, is er nog een hele weg af te leggen. Er is nood aan inventarisatie van grachten e waterlopen, maar ook van de toestand van het bestaande rioleringsstelsel. Deze informatie wordt ondergebracht in een stedelijke rioleringsdatabank.

Afval: voor sp.a-spirit geldt de regel eerst afval voorkomen, dan hergebruiken of verwerken. Verbranden kan pas als het echt niet anders kan en met herwinning van de energie die vrij komt. Daarom willen ze de Gentenaars meer inzicht geven in de afvalstromen. Een nauwe en structurele samenwerking tussen de Stad en IVAGO moet deze bewustwording stimuleren. De gezinnen, scholen en verenigingen worden als belangrijke doelgroepen gezien.

Enkele actiepunten zijn: netheidscharters op wijkniveau waarbij gerichte acties tegen zwerfvuil en sluikstorten worden uitgewerkt in een charter, meer afvalkorven en vuilnisbakken in winkelstraten en strenger toezicht op het verspreiden van stalen en gadgets die voor een enorme toename van het zwerfvuil zorgen.

Milieu-educatie en duurzame ontwikkeling zijn hier dus de kernwoorden.

VLD

Typisch voor een stad is dat vele mensen bijeen wonen op een vrij beperkte oppervlakte. Het privé-domein is beperkt tot de woning en soms een tuin. Hierdoor wordt het openbaar domein een wezenlijk deel van de leefomgeving. Het openbaar domein (straten, pleinen, parken, speeltuintjes, …) wordt voor vele doeleinden gebruikt: verkeer (auto’s, fietsen, openbaar vervoer, voetgangers), spelen, ontmoeting, zaken doen (markten, winkelstraten), sport, cultuur, toerisme, of gewoon maar om rond te kuieren of te luieren en te genieten van de stad. Zo’n divers gebruik stelt natuurlijk hoge eisen aan het openbaar domein, en maken het noodzakelijk om het gebruik ervan goed te regelen.

Voor de Gentse VLD is de zorg voor een goed onderhouden, bruikbaar en aantrekkelijk openbaar domein een van de belangrijkste opdrachten van het stadsbestuur. Hiervoor moet de nodige aandacht worden besteed aan project- en stadsontwikkeling en de nodige middelen worden vrijgemaakt.

De Gentse VLD wil verder investeren in de aanleg van buurtparken om de norm van 10 m² groen per inwoner te halen. Om al die nieuwe parken te onderhouden, moeten de nodige middelen worden uitgetrokken. Voor kleinere parken kunnen de buurtbewoners worden betrokken in beheer en onderhoud. De Gentse VLD pleit verder voor het verbeteren van de veiligheid in parken door het verbeteren van de verlichting, en voor de grotere parken, het inschakelen van parkwachters.

De Gentse VLD wil het lichtplan doortrekken naar de deelgemeenten. Voor de openbare verlichting wordt resoluut gekozen voor energiezuinige lampen, en armaturen die het licht richten in plaats van het ongecontroleerd rond te strooien. Defecte straatverlichting moet overal snel en efficiënt worden hersteld net als beschadigingen aan het straatmeubilair.

Het openbaar domein moet er uiteraard ook netjes bij liggen. De Gentse VLD bijgevolg de volgende jaren fors investeren in netheid en onderhoud, en dit volgens twee sporen: enerzijds door het zorgen voor voldoende vuilnisbakken en veegrondes, en anderzijds door het streng aanpakken van vandalisme, sluikstorten en zwerfvuil via gemeentelijk administratieve sancties.

Vivant

Vivant gaat voor meer vitaliteit: een kwaliteitsvolle leefomgevingVivant is voorstander van een kwaliteitsvolle en stimulerende woonomgeving in gecentraliseerde woonkernen met behoud, waar mogelijk zelfs met uitbreiding, van wat er ons nog rest aan open landschap en natuur. Vivant ondersteunt inbreidings – en (ver)nieuwbouwprojecten in bestaande woonkernen en is tegenstander van een verdere verkaveling van onze schaarse groene ruimte. Meer vitaliteit voor meer levenskracht.

Groen!

De krachtlijnen van Groen zijn veelzijdig, bijna alle ‘groene’ thema’s vind je vanzelfsprekend bij hen terug. Groen is een recht zeggen ze. Het gebrek aan voldoende groen blijft een van de grootste pijnpunten van Gent. Groen is nodig in de stad zowel vanuit ecologisch als sociaal (recreatief) standpunt. En daarbij gaat het in de eerste plaats om ‘beleefbaar groen’ dat een recreatieve functie heeft, niet om kijkgroen waar bewoners alleen maar visueel kunnen van genieten.

De groennorm van 10 m2 op wijkniveau per inwoner is het uitgangspunt om een passende planning uit te werken en in de komende legislatuur een passende investeringsnorm te hante-ren.

Ecologisch en energiezuiniger wonen, inperken van de harde bestemmingen, het herwaarderen van natuurwaarden: Groen! komt op voor een offensief natuurbeleid dat het ‘standstill’ principe achter zich laat en autonoom een groei voorziet voor zowel stadsgroen als natuur, volwaardige stadsbossen, ecologisch groenbeheer en partnerships met natuurverenigingen zoals Natuurpunt, zijn aandachtspunten.

Verder vinden we nog de onderwerpen terug over beheerscontracten met omwonenden, de herwaardering en bescherming van bestaande groenplaatsen, de aanleg van stadsbossen, ecologisch beheer van groen en waterlopen, groenassen, straatgroen en geveltuintjes, kleine landschapselementen en het dierenwelzijn (via soortenbeschermingsplannen).

Groen wil absoluut werk maken van “duurzame ontwikkeling” door de stad als deel van een mondiaal geheel en wil een ecolabel voor Gent en dit via een resem maatregelen die in hun programma uitvoerig uit de doeken worden gedaan.

Vlaams Belang

Veel concreets vind ik niet in het programma over het milieu tenzij de zero-tolerantie tegen criminaliteit. Milieumisdrijven vallen hier ook onder zoals bv het expliciet genoemde sluikstorten en waarschijnlijk al die andere duizenden overtredingen inzake milieuwetgeving die er bestaan. Betrokkenheid van de bevolking hierbij staan centraal.

Verder is de graffiti een doorn in het oog van het Vlaams Belang.

CD&V

Het duurzame milieubeleid van CD&V steunt hoofdzakelijk op de principes van preventie, brongerichte bestrijding van milieuaantastingen en op het principe dat de vervuiler betaalt. CD&V wil daarom een geïntegreerd beleid voeren door het samenbrengen van alle beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening, energie, economie, verkeer en sociale zaken.

Op gebied van ruimtelijke ordening staat de leefbaarheid centraal. CD&V wil compacte functionele stadskernen uitbouwen tussen de publieke ruimten (tuinen van de stad) en de groenzones (longen van de stad). CD&V vraagt aandacht voor het Structuurplan Gent en de stadsontwikkeling in het algemeen, maatregelen tegen bouwovertredingen en de verkavelingsverordening.

Verder heeft ook de CD&V aandacht voor zuivere lucht, zuiver water, rationeel energieverbruik en allerlei milieuoverlast (geur, geluid,…).

De strijd tegen het vuil in Gent is een gezamenlijke strijd van de stad en haar bewoners. Vuilnis op de straat, hondenpoep op het trottoir, niet leeggemaakte vuilnisbakken vormen één van de belangrijkste bronnen van ergernis en dragen sterk bij tot het onveiligheidsgevoel. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen voor de netheid en properheid van de stad. Een propere uitzicht van de stad draagt bovendien bij tot een aangename en veilige leefomgeving. Gent moet zich binnen afzienbare tijd kunnen meten met de properste steden in Europa.

Het stadsbestuur waarborgt dat vuilnisbakken worden leeggemaakt, de straten voldoende worden geveegd, het onkruid van de voetpaden verwijderd, drijfvuil wordt opgevist, graffiti wordt bestreden, het huisvuil zo vaak als nodig wordt opgehaald, het publiek domein er piekfijn bijligt en dat wie sluikstort en zich niet aan de regels houdt, effectief wordt gestraft.

De prijsbepaling van het inzamelen van afval (zowel aan huis als op de containerparken) moet zowel gericht zijn op het voorkomen van afval als op het stimuleren van het gescheiden aanbieden van afvalfracties. Zo kunnen sluikstorten en sluikverbranden afgeremd worden. Uiteraard voorziet dit systeem ook een sociale correctie.

Een essentieel hulpmiddel is het instellen van een “propere lijn” waarop Gentenaars vaststellingen van sluikstorten, afval, kapot straatmeubilair en zo door… kunnen melden, met het engagement voor het stadsbestuur om hier binnen de 24 uur aan te verhelpen. Voor deze aanpak wil CD&V binnen de technische diensten “witte tornado’s” oprichten.

De netheid en een aangename leefomgeving zijn voor CD&V een prioriteit. Er moeten meer ploegen aan het werk gezet worden die het onderhoud van parken, pleinen, kerkwegels, grachten, trottoirs, enz.. op zich nemen. In het kader van projecten in de sociale economie, kan dit ook nog een tewerkstellingskans voor heel wat mensen zijn.

N-VA

Als politieke erfgenaam van de Volksunie liggen de thema’s milieu en natuur de N-VA na aan het hart. Immers, was het niet die Volksunie die als eerste partij in Vlaanderen, een nationaal congres organiseerde met het thema milieu?

De N-VA zal een duurzaam milieubeleid voeren dat gericht moet zijn op verschillende beleidsterreinen: economie, mobiliteit, energie, landbouw. Het is evident dat hier steeds een afweging van belangen moet worden gemaakt.

De N-VA bepleit een evenwichtige ruimtelijke ordening, waar plaats is voor wonen, landbouw, industrie, recreatie, natuur… De gemeenten die zorg willen dragen voor een goede ruimtelijke ordening moeten hun verantwoordelijkheid terzake opnemen

Groen, bomen en planten geven kleur aan onze directe leefomgeving en hebben ook een plaats in woon- en industriezones. Bovendien zijn ze nuttig bij het zuiveren van vervuilde lucht.

De openbare gebouwen worden opgetrokken of gerenoveerd in duurzame en energiebesparende materialen waarbij zuinigheid vooropstaat.

Ons afval wordt op een efficiënte wijze verwerkt volgens het principe van de vervuiler betaalt.

Onze oppervlaktewaters zijn opnieuw biotopen voor fauna en flora.

De N-VA Gent onderschrijft met betrekking tot de Gentse groenzones volgende doelstelling: de uitbouw realiseren van stadsbossen en stadsparken, maar ook grootschalig groengebied, met extensieve recreatie en natuurontwikkeling, in relatie tot de stad Gent en haar wegeninfrastructuur. Als verbindingsschakel tussen deze groenzones een uitgewerkte Groene Route.

“De Prijs van Meest Energiebewuste Gemeente in Vlaanderen” die Gent in 2003 won, moet de belofte inhouden om ook in de toekomst op dit vlak ambitieus te zijn.

PVDA

Is tegen de riooltaks om de waterfactuur van de gezinnen naar benenden te halen. Ook de energieprijzen vinden ze te hoog.

LSP

Heeft kritiek op de manier waarop de stad aan city-marketing doet ten nadele van buurten zoals Brugse Poort, link met milieu is hier dus ruimtelijke ordening.

© 2006 GENTBLOGT VZW

Eén reactie op Milieu

  1. Reactie van Constant

    Keurig overzicht. Bekijk echter ook eens het overzicht in het nieuwe nummer van Snep, het blad van de Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen.
    (http://www.natuurpuntgent.be/_pdf/verkiezingen2006.pdf). Zij zijn veel negatiever over de programma’s van CD&V en NVA, die eigenlijk weinig nieuws zeggen.

    Ook opvallend: het blad weigerde het programma van het Vlaams Belang in de lijst op te nemen. In feite vind ik dit betere informatie: het VB opnemen, en dan laten zien dat een gezond Vlaamsch leefmilieu hen totaal niets kan schelen.