Senioren

vrijdag 22 september 2006 2000000026 | 4 reacties

sp.a-spirit

sp.a-spiritmerkt op dat Senioren 1/3e van de Gentenaars vormen. Toch wordt er rond seniorenbeleid te veel gedacht in termen van hulp en zorg. sp.a-spirit wil voor Gent een beleid dat op alle terreinen aandacht heeft voor senioren. Het aanbod is ruim, en niet altijd even gekend. Daarom moet het Seniorenhuis de draaischijf worden van het seniorenbeleid. sp.a-spirit wil het Seniorenhuis uitbouwen als draaischijf voor het seniorenbeleid.

Het Seniorenhuis moet de Gentse senioren de mogelijkheid bieden om zelf hun pakket samen te stellen rond vrije tijd en zorg, naargelang hun behoeftes. Als er bijkomende dienstencentra komen van het OCMW moet er eerst en vooral gekeken worden wat er mogelijk is in de wijken in en rond het centrum van Gent.

De oudere Gentenaar wil zo lang als mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat moet ondersteund worden. Door de vergrijzing is het wel nodig om op lange termijn te denken om te weten wat de behoeften naar thuis- en mantelzorg zullen zijn, en de evolutie van het aantal plaatsen in rust- en verzorgingstehuizen.

 • sp.a-spirit wil een onderzoek naar de evolutie op lange termijn (15 jaar) van vraag en aanbod rond vergrijzing, thuiszorg en opvangplaatsen.
 • sp.a-spirit wil alle nodige maatregelen treffen opdat de Gentse senioren zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Als bestuur kunnen we inspelen op een aantal randvoorwaarden om dit mogelijk te maken, zoals mobiliteit, het stimuleren van de mantelzorg, een toegankelijk aanbod van thuiszorg realiseren, optimaliseren van de bestaande dienstverlening, etc.
 • Daarnaast is het de plicht van het stadsbestuur ervoor te zorgen dat er voldoende plaatsen zijn in bejaardentehuizen en Rust en Verzorgingstehuizen (RVT’s), die zowel naar prijs als naar kwaliteit een antwoord bieden op de vraag. Daarom zal de sp.a-spirit bij de bevoegde overheden ijveren om voldoende plaatsen te realiseren in Gent, en waar mogelijk willen we die bijkomende plaatsen verspreid zien over het grondgebied.
 • Het stadsnet moet toegankelijk zijn voor iedereen en aan alle haltes. Vandaag zijn er nog teveel haltes waar personen met een handicap, senioren, rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens problemen hebben om op te stappen. sp.a-spirit wil werk maken van een kortingformule in cultuur voor grootouders en hun kleinkinderen. Het spreekt ook voor zich dat deze koppeling, via bijvoorbeeld een pasje, vooral een aanvulling is op de bestaande formules. Net zoals het cultuuraanbod specifiek voor kinderen en specifiek voor senioren ook naast elkaar moeten kunnen bestaan.
 • In dit verband kan er in Gent wellicht nog meer werk gemaakt worden van een cultuuraanbod voor senioren. Ook hier is een potentieel dat te weinig wordt aangesproken, en ook hier is qua communicatie en algemene bemiddeling al een stap in de goede richting gezet door de Cel Senioren (die onder meer een website met het cultuuraanbod opmaakt), maar toch blijven er nog veel kansen liggen. De behoefte aan cultuur onder ouderen is zeker niet gering maar wordt nog wat veronachtzaamd.

CD&V

CD&V heeft ook oog voor onze senioren, ze stellen het volgende vast:

De Gentse bevolking zal de komende jaren in toenemende mate vergrijzen. Mensen leven langer en er worden minder kinderen op de wereld gezet. Daarbovenop gaat de omvangrijke babyboom generatie, geboren in de jaren ’40 en ’50, op pensioen. Vandaag is reeds 1 Gentenaar op 5 ouder dan 65 jaar. In 2010 zullen er al meer zestigplussers zijn dan jongeren onder de 25 jaar.

De vergrijzing is echter meer dan een socio-economische of budgettaire aangelegenheid. Het is een fantastische vooruitgang dat mensen langer en gelukkiger kunnen leven. Maar willen we die kans op een lang en gelukkig leven grijpen, dan moeten we de grote vergrijzingsgolf – ook op Gents niveau – vóór zijn. Niet enkel omwille van de socio-economische redenen, maar ook omwille van de zorg voor elkaar.

Dit betekent op Gents niveau de groeiende vereenzaming bij senioren en de stijgende zorgbehoefte een antwoord geven, het vrijwilligerswerk en de spontane mantelzorg ondersteunen, het engagement van de jonge senioren met vrije tijd valoriseren, en woonpolitiek voeren die mensen toelaat om zolang mogelijk thuis te blijven, met hulp in de onmiddellijke nabijheid en een gezinspolitiek voeren die het hebben van kinderen vergemakkelijkt.

Samengevat is het beleidsplan:

 1. De groeiende vereenzaming een antwoord geven Uit het seniorenonderzoek (nov 2005) leren we dat één op vijf (19,6%) van de Gentse senioren een serieus eenzaamheidsgevoel heeft. CD&V ervaart dit als een verontrustende trend. Daarom wil CD&V vrije initiatieven die ontmoetingsmomenten voor senioren organiseren (vrijwilligersbezoeken, mantelzorg, boodschappendiensten, telefooncirlems, …) structureel verankeren en ondersteunen (bv. door het aanbieden van verzekering aan vrijwilligers, ter beschikking stellen van materiaal, vervoer, …). De stad treedt hier op als regisseur van een netwerk en treedt m.a.w. niet in de plaats van de vrijwilligersinitiatieven. Bovendien wil CD&V het partnerschap tussen dienstencentra en de ouderenverenigingen en –organisaties versterken, zodat het aanbod van beiden op elkaar kan worden afgestemd.
 2. De stijgende zorgbehoefte een antwoord geven Mensen die een dagje ouder worden en/of nood hebben aan zorg, moeten door de stad gekoesterd worden. Ook voor hen mag de stad niet hard of onveilig worden. Mensen sterk(er) maken en houden zodat ze zo goed mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen en zich op hun gemak weten: als het op een dag niet meer kan, zal er de nodige en aan de behoefte aangepaste zorg zijn. En dat mag best wat kosten. Daarom gaat CD&V uit van een evenwichtige aandacht tussen extramurale zorg en intramurale zorg. CD&V trekt in de eerste plaats de kaart van de mantelzorg, zodat zorgbehoevende senioren zo lang mogelijk in de vertrouwde woonomgeving kunnen blijven. Meer mantelzorg betekent niet alleen meerondersteuning van de traditionele verzorgingsdiensten, maar ook een versterking van de (complementaire) rol van de lokale dienstencentra van het OCMW (zorg op maat, communicatie tussen zorgbehoevende – dienstencentrum – familie, mobiele ambtenaren, opleiding van dienstverleners, uitbouw van een vrijwilligersnetwerk). Hiermee plaatst CD&V de lokale dienstencentra niet in de plaats van private verenigingen, maar biedt ze een maatschappelijke meerwaarde. Uit het seniorenonderzoek (november 2005) bleek dat het stadsbestuur best wat meer aandacht mag hebben voor hun behoeften bij de aanleg van het publiek domein: kwaliteit van voetpaden, veiligheid, groen, openbare toiletten, buurtwinkels, rustbanken …
 3. Het engagement van de jonge senioren met vrije tijd valoriseren CD&V springt niet mee op de kar van het jeunisme dat de maatschappij de laatste jaren beïnvloed. Ook wie de vijftig, zestig, zeventig, … gepasseerd is, moet alle kansen krijgen om een rol op te nemen in de samenleving. De vergrijzing moet verzilverd worden, zowel op individueel vlak als op maatschappelijk vlak. Senioren zijn bovenal onvervangbaar in die sectoren die de sociale samenhang verhogen: vrijwilligerswerk en verenigingsleven, maar ook in de wijkgebonden diensten zoals klusjesen boodschappendiensten. Uit het stedelijk behoeftenonderzoek senioren 2005 bleek dat vier op de tien senioren al een informele taak op zich neemt (hulp aan zieken, familieleden, opvang van kleinkinderen, …). Dit is een hoopgevend signaal voor de Gentse samenleving. Bijna twee derden van de Gentse senioren is lid van een verenigingen, één op vijf van een specifieke ouderenvereniging. Die ouderenverenigingen werken samen binnen stedelijke seniorenraad, met andere woorden dé ideale gesprekspartner voor een stadsbestuur dat de negatieve gevolgen van de vergrijzen wil aanpakken.
 4. Een woonpolitiek die mensen toelaat om zolang mogelijk thuis te blijven Louter in kwantitatieve termen heeft de vergrijzing tot gevolg dat in de toekomst minstens één op drie woningen zal bewoond worden door personen ouder dan 60 jaar en minstens één op tien door personen ouder dan 80 jaar. Daarnaast zijn er de kwalitatieve aspecten: wat moeten deze woningen bieden om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van ouderen (niet enkel voor specifieke zorgvragen maar ook voor de kwalitatieve invulling van het leven van jonge senioren, bv. de opvang van kleinkinderen)? CD&V gaat alleszins uit van een beleid dat senioren zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen, op hun plek van vertrouwen. Daarom zijn er initiatieven nodig die de woonkwaliteit en het comfort verbeteren. Het Gentse stadsbestuur moet daarom meer en meer mee op de kar springen van nieuwe ontwikkelingen waarbij grenzen tussen wonen en zorg vervagen (woon-zorgzones). Integratie van voorzieningen binnen de leef- en woonomgeving (bv. thuiszorg, elektronische hulpmiddelen, domotica, personenalarm, …), openheid van de instellingen voor omwonenden, toegankelijkheid van voorzieningen voor meerdere doelgroepen (bv. voor ouderen en mensen met een functiebeperking), maar ook de vernieuwende woonvormen als groepswonen, kangoeroewonen, levenslang wonen, aanleunwoningen en zorgflats, …

VLD

De VLD bemerkt dat senioren meer dan ooit een grote maar ook een diverse groep is. Het uitstippelen van een seniorenbeleid is dan ook geen sinecure. Aangezien de westerse mens steeds langer leeft, is het van allergrootste belang om mensen langer zelfstandig te laten zijn.

 • Senioren zijn intensieve gebruikers van het Gentse sport- en cultuuraanbod, maar binnen de grote groep senioren is dat aanbod niet voor iedereen even bereikbaar, vooral omwille van een verminderde mobiliteit. Om senioren kennis te laten maken met het uitgebreide aanbod, is de Gentse VLD voorstander van het invoeren van sport- en cultuurcheques voor senioren.
 • Senioren en erkende seniorenverenigingen moeten ook kunnen genieten van voorkeurtarieven bij het gebruik van de stedelijke infrastructuur (sport, musea, zalen, …)
 • Daarom wil de Gentse VLD het seniorenbeleid in de eerste plaats richten op die Gentenaars die moeilijker toegang hebben tot de algemene voorzieningen en daardoor dreigen te vereenzamen.
 • Het uitgebreide net van clubhuizen voor senioren, OCMW-dienstencentra en andere voorzieningen moet worden versterkt.
 • Daarbij is een doorgedreven samenwerking tussen Stad en OCMW een noodzaak. Het pas opgerichte Seniorenhuis moet gestalte geven aan deze samenwerking, en moet dus ook snel concrete invulling krijgen. Om de zelfredzaamheid ook op latere leeftijd te behouden, is beweging ook voor senioren een noodzaak. Waar zij niet kunnen aansluiten bij het reguliere sportaanbod, is aangepast bewegingsaanbod noodzakelijk. Initiatieven zoals de seniorenwandelingen in de buurt zijn hiervan een mooi voorbeeld.
 • De Stedelijke Seniorenraad dient als adviesorgaan ten volle naar waarde worden geschat voor alle overheidsinitiatieven, of ze nu uitgaan van de Stad, het OCMW of zelfstandige entiteiten zoals vzw’s en autonome bedrijven.

Groen!

Groen! stelt (ondermeer):

 • Stadsmensen hebben groen nodig. Aan de rand van hun stad in grotere gehelen en in de wijken op kleinere schaal. Dat is essentieel. Kinderen moeten zich kunnen uitleven in het groen. Anderen willen er ongetwijfeld liever zonnen. En ouderen moeten kunnen kuieren in hun groene omgeving.
 • De betaalbaarheid en toegankelijkheid van de sportinfrastructuur moet een permanent aandachtspunt zijn. Groen! wil daarom de huidige tarieven voor zes jaar bevriezen en opnieuw een gunsttarief voor Gentse senioren invoeren.
 • Bij de inrichting van straten en pleinen is er oog voor de meest kwetsbare groepen, kinderen, gehandicapten, ouderen,…de inrichting wordt vooraf getoetst aan hun mogelijkheden.
 • Groen! kiest voor veelzijdig wonen in de stad. Dit betekent een diversiteit van woningen in het straatbeeld. Nieuwe woonprojecten bestaan dan minstens uit de helft rijwoningen. In de stadsvernieuwingswijken ligt de klemtoon vooral op huurrijwoningen liggen.Voor andere bevolkingsgroepen (vooral voor ouderen) zijn appartementen een valabel alternatief.

N-VA

Onder het luik “De Gentse burger heeft maatschappelijke rechten en plichten“ in het programma van de bij N-VA lezen we:

Gemeenschapszin moet worden bevorderd door het positief structureren (vergoeding, organisatievorm en verzekering) van vrijwilligerswerk door een overkoepelend orgaan dat ook eventuele discussies beslecht, door het positief structureren van buurtwerking en de senioren- en jeugdwerking (ondersteuning, wijkgericht stedelijk bestuur, subsidiëren buurtblaadje, faciliteren dekenijen en wijkfeesten, onthaal inwijkelingen) en door het ondersteunen van het verenigingsleven (sport, cultuur en maatschappelijke organisaties).

© 2006 GENTBLOGT VZW

4 reacties »

 1. Reactie van Francis Van den Eynde

  Senioren

  De senioren vormen één van de belangrijkste sociologische groepen in onze maatschappij. Het hoeft geen betoog dat zij specifieke noden hebben. Het Vlaams Belang wil dan ook hier in zijn programma aan tegemoet komen.

  1. In deze tijd met zijn hang naar “verjonging” pleit het Vlaams Belang voor een mentaliteitswijziging ten overstaan van senioren. Nog te veel gaat een enorm potentieel aan kennis, ervaring en vaardigheden verloren omdat senioren aan de kant gezet worden. Het Vlaams Belang wil een beleid gestoeld op positieve waardering en effectieve participatie van senioren aan dat beleid. De seniorenraad biedt daartoe een ideale basis.

  2. Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Aandacht moet gaan naar een voldoende aanbod betaalbare, aangepaste en veilige woningen.

  3. Een goed uitgebouwde, betaalbare en efficiënte thuiszorg is een basisvereiste. Personeelstekort belet nog te vaak een optimale werking hiervan.

  4. Een voldoende voorziening van meer aangepaste woonvormen zoals serviceflats, kangoeroewonen moet ervoor zorgen dat ook meer hulpbehoevende senioren zolang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden.

  5. Rusthuizen moeten betaalbaar zijn. Opname in een rusthuis mag niet duurder zijn dan goed uitgebouwde thuiszorg. De wachtlijsten voor rusthuizen moeten ingekort worden.

  6. Onveiligheid is niet alleen een gevoel, maar voor veel senioren een reëel dagelijks probleem!
  Volgens het stedelijk behoefteonderzoek voelt 40% van de Gentse senioren zich niet veilig.
  Angst voor diefstal en inbraak haalt een score van 47%, angst op straat te worden lastiggevallen 46%! 40% van de Gentse senioren durft ’s avonds niet meer op straat te komen! Deze onveiligheid moet worden weggewerkt door een grotere aanwezigheid van politie op straat. De wijkagent moet opnieuw een vertrouwd persoon worden.
  Politie moet preventief en indien nodig ook repressief optreden.

  7. Senioren moeten zich veilig kunnen verplaatsen.
  Over de kwaliteit van de voetpaden klaagt 52% van de senioren!
  De oversteektijd aan grote kruispunten is vaak te kort voor oudere voetgangers.
  Meer rustbanken in het stadsbeeld en meer openbare toiletten zijn voor senioren geen overbodige luxe.

  8. Het openbaar vervoer moet toegankelijker en klantvriendelijker worden.
  Een bus op- of afstappen is vaak moeilijk wegens het te grote hoogteverschil. Ongevallen doen zich vaak voor doordat bus- en trambestuurders een strikt tijdschema moeten volgen, en vertrekken nog voor senioren een zitplaats vinden.
  Bus en tramhaltes zijn vaak te ver verwijderd van rusthuizen, ontmoetingscentra, enz.
  Buurthuizen en andere ontmoetingscentra missen vaak de nodige (voorbehouden) parkeerplaatsen. Bij de aanleg of de uitbouw ervan moet daar rekening mee gehouden worden.

  9. Volgens een universitaire studie voelt 1 op 5 senioren in Gent zich eenzaam !
  Kanalen moeten uitgestippeld worden langs waar vereenzaamde senioren kunnen opgespoord worden en weer betrokken worden in het sociaal leven.
  Een betaalbaar sport- en cultuuraanbod, een laagdrempelig ruim vormingsaanbod kan veel senioren bekoren. Dergelijke initiatieven stimuleren de deelname aan het sociaal leven, en gaan vereenzaming tegen.

  10. Veel Gentse senioren zijn niet op de hoogte van de voor hen bestaande hulp- ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden in hun stad.
  Een regelmatige bekendmakingcampagne van het seniorenhuis en de verspreiding van een documentatiemap met alle praktische inlichtingen rond bestaande seniorendiensten en seniorenverenigingen kan hieraan tegemoet komen.

 2. Reactie van sherlock

  Is Bloggent pluralistisch?
  Waarom worden de standpunten van alle (min 1) partijen netjes onder elkaar geplaatst maar het uitgebreide standpunt van het Vlaams Belang enkel als een reactie van de lijsttrekker?
  Of blijft het Vlaams Belang “anders dan de anderen”?

 3. Reactie van Huug

  Ik zou een ander vergrootglas gebruiken Sherlock, want het zicht is blijkbaar nogal troebel:

  1) Als u leert lezen dan zal u zien dat het ‘Gentblogt’ is en niet ‘Bloggent’.
  2) Als u dat dan uiteindelijk kan, (lezen) – dan zal u bij alle thema’s op Gentblogt kunnen zien dat we alle partijen aan bod laten.
  3) Als het VB haar programma over senioren niet publiek maakt dan kunnen we het niet uit onze duim zuigen en valt er ook niets over te schrijven.
  4) Als een lijstrekker in onze reacties de programmastandpunten bekend maakt dan zal dat wel een gevolg zijn van punt 3
  5) Ik hou niet van insinuaties als zouden we niet ons best doen om zo pluralistisch mogenlijk te zijn. Uiteindelijk konden we bij Gentblogt ook voor het tegendeel kiezen. En zelfs als dat zo zou zijn: en dan? Gaat u de politie bellen?

 4. Reactie van Jean Marie DE WULF

  Ik vind het seniorenprogramma van Francis zeer evenwichtig, maar pessimist en op dat na kan ik het als zodanig bijna als het mijne overnemen. Ik wil er wel een belangrijke positieve schakel aan toevoegen: de ouderen willen niet betutteld worden, het zijn geen mensen die terugvallen in “kindsheid”. Ook is het belangrijk dat de “gap” tussen jeugd en senioren door bruggen opgevangen worden. Breng die bij mekaar met uitleg over de verschillen.
  Geef de ouderen de gelegenheid de jeugdcultuur te kunnen volgen, en omgekeerd. Moedige de ouderen aan om “met internet te spelen”. ENZ….