Veiligheid

vrijdag 22 september 2006 1900000052 | 3 reacties

Voor sp.a-spirit is veiligheid (in brede zin) een essentieel onderdeel van een evenwichtige samenleving. Veiligheidszorg moet integraal benaderd worden, in planmatige samenwerking tussen vele diensten.

Voor sp.a-spirit moet de nadruk van een degelijk veiligheidsbeleid liggen op preventie. Preventie is essentieel en hoeft helemaal niet ‘soft’ of laks te zijn. Preventie houdt in dat je tijdig, stevig en direct optreedt vooraleer er slachtoffers vallen. Dat neemt niet weg dat kordaat straffen soms nodig blijft.

sp.a-spirit wil verder alle kansen geven aan de politie en hoopt dat de gerechtelijke overheden waar nodig snel en efficiënt de actie van de politie kunnen volgen.

- Voor sp.a-spirit moet in het politiebeleid de aandacht prioritair gaan naar het verder uitbouwen van een moderne wijkwerking en de integratie in wijkzorgteams. Ook de opleiding en de permanente vorming van politiemensen moet daaraan aangepast worden. Moderne wijkinspecteurs hebben immers andere vaardigheden nodig dan politiemensen die bij de interventiepolitie werken.
In overleg met de federale overheid moet de (financiële) ontmoediging van politie-inspecteurs die in de wijkpolitie werken,
worden opgeheven.

- sp.a-spirit wil het de burger gemakkelijker maken om informatie te bekomen over de opvolging van zijn dossier. Hij moet rechtstreeks contact kunnen opnemen met de behandelende politieambtenaar of minstens doorverwezen kunnen worden naar de collega die de zaak overgenomen heeft of verder opvolgt. Elke Gentenaar moet de mogelijkheid krijgen om via de politiewebsite of via Gent Info de contactgegevens van zijn buurtinspecteur te bekomen.

- sp.a-spirit pleit voor de vernieuwing van verouderde commissariaten (zoals Nieuw Gent en Ledeberg). Het Algemeen Politiecentrum nabij Ekkergemkerk moet verder afgewerkt worden. Elke politieman en –vrouw moet een goed werkende mobiele radio krijgen.

- Naast overleg tussen Stad, politie en parket op topniveau, wil sp.a-spirit ook ‘minioverleg’ (met verantwoordelijke substituten, politie-officieren en betrokken diensten) op lager echelon. Ook de aanstelling van een permanente verbindingspersoon kan hiertoe bijdragen.

- sp.a-spirit is van oordeel dat de gemeentelijke administratieve sancties uitgebouwd moeten worden tot een efficiënt werkend systeem voor de sanctionering van overtredingen die nu niet meer vervolgd (kunnen) worden. Dit maakt het mogelijk snel te reageren op een aantal hinderlijke fenomenen zoals hondenpoep, wildplassen, lichte vormen van vandalisme en zwerfvuil.

- De werking van de preventieraad mag zich niet beperken tot het verstrekken van informatie in één richting. sp.a-spirit geeft er de voorkeur aan dat de preventiedienst regelmatig bilateraal overleg organiseert tussen de belangrijkste betrokken stadsdiensten (in volwaardige samenwerking met de politie) en afzonderlijk uitgenodigde maatschappelijke actoren (verenigingen, scholen, De Lijn…).

- De resultaten van autonome werkstraffen mogen regelmatig getoond worden, met behoud van de discrete behandeling van de personen die de werkstraffen uitvoeren.

- Organisatoren van evenementen moeten de mogelijkheid krijgen om hun plannen vooraf te bespreken met de preventiecel van de brandweer en tips en adviezen krijgen over veilig feesten. Dit vermijdt conflicten en problemen rond geweigerde vergunningen.

Het N-VA stelt: Veiligheid laat Gent ongedwongen bloeien.
NVA denkt hierbij dat de politie (en enkel de politie) een grote rol moet spelen zo lezen we ondermeer:

- De N-VA zal ervoor zorgen dat de Stad Gent het politieambt opwaardeert:
- De Politie zal een betere selectie en opleiding voor haar korps organiseren, waar tegenover een aantrekkelijkere verloning zal staan; selectie en promotie moet gebeuren zonder inmenging van de politiek
- De Politie moet door een betere service de vriend worden van de Gentenaar
- De Politie moet via haar wijkagenten de bemiddelaar en het luisterend oor worden van de Gentenaar
- De Politie moet een weerspiegeling worden van de samenstelling van de Gentse bevolking
- De Politie moet beter ingebed worden in de samenleving door nauwe samenwerking met buurtcomités, welzijnswerk, justitie en de huisvestingsdienst
- De Politie moet meer beschikbaar zijn en zal daarvoor een permanentie in de wijken organiseren; de Politie moet zorgen voor een laagdrempelig onthaal
- De Politie moet te zien zijn in de straten van de probleemwijken
- De Politie zal zich concentreren op politietaken; haar administratie laat ze over aan burgermedewerkers

De N-VA geeft prioriteit aan veiligheid:

- De Politie hanteert een nultolerantie in het kader van concrete problemen op concrete plaatsen De Politie moet helpen bij een onbevangen in kaart brengen van de onveiligheid
- De Politie zal samen met andere overheden meewerken aan het stimuleren van verantwoordelijkheidsgevoel van de Gentenaar
- De Politie zal werk maken van daadwerkelijke slachtofferhulp
- De Politie zal bijzondere aandacht geven aan kleine straatcriminaliteit en drugdelicten
- De Politie zal bijzondere aandacht geven aan flagrante verkeersovertredingen en verkeersagressie

Voor het Vlaams Belang is onveiligheid géén vals probleem of een “subjectief gevoel”.
Veiligheid is en blijft de belangrijkste prioriteit van ieder stads- of gemeentebestuur dat werk wil maken van meer leefbaarheid.
De veelvuldige zogenaamde “kleine criminaliteit” mag niet langer vergoelijkt en gebagatelliseerd worden maar moet bij de wortels worden aangepakt. Wat voor de overheid “kleine” criminaliteit is, leidt voor de betrokkenen vaak tot grote trauma’s.
De harde aanpak van de criminaliteit heeft dan ook een driedubbele bedoeling: recht doen geschieden, de orde handhaven en de criminaliteit terugdringen.

1. Nultolerantie: wetten (doen) naleven
Het Vlaams Belang wil een nultolerantieprincipe in Gent. Een nultolerantiebeleid omvat meer dan alleen een kordaat en consequent politioneel optreden ten aanzien van straat- en geweldcriminaliteit. Het stadsbestuur en de burgemeester moeten met de verantwoordelijke magistraten en met het parket streven naar een structureel overleg dat erop gericht is de gerechtelijke wereld zijn nultolerantiebeleid te doen ondersteunen.
2. Betrokkenheid en inspraak bevolking
Via buurtinformatienetwerken (BIN’s) kan de bevolking veel intensiever betrokken worden bij het veiligheidsbeleid. BIN’s kunnen toezien op de wijkveiligheid, de politie adviseren, buurttoezicht organiseren en in probleemgebieden patrouilleren. In geval van nood waarschuwen zij dan de politie.
3. Politiemensen steunen
Het Vlaams Belang wil orde op zaken door de vorming van één stedelijke dienst “Toezicht & Preventie”. De belangrijkste taak van deze dienst is het voorkomen van lokale onveiligheid en criminaliteit.
Het Vlaams Belang pleit dan ook voor de decentralisatie van de politiediensten met wijkcommissariaten die langer open blijven.
4. Fietsdiefstal
Het wordt hoog tijd dat een fietsdiefstal niet langer als een soort fataliteit wordt beschouwd maar dat het als een misdrijf door politie en parket wordt aangepakt.
5. Stop vereenvoudigd proces-verbaal
Het Vlaams Belang eist de afschaffing van de vereenvoudigde pv’s.
6.Leefbare omgeving
Een positief veiligheidsgevoel begint bij een omgeving die schoon en ordelijk is.
Overlast die krakers veroorzaken en voor veel ongenoegen zorgt, dient beteugeld te worden.
Voor het Vlaams Belang is kraken een symptoom dat afwezigheid van sociale controle uitdrukt en op korte termijn de verloedering van een buurt in een stroomversnelling dreigt te brengen.
7. Winkel- en kantoorveiligheid
Het Vlaams Belang wil de middenstanders ondersteunen en de aangiftebereidheid verhogen door een georganiseerd winkelveiligheidsbeleid aan te bieden. Om dit te realiseren stelt het Vlaams Belang onder meer voor om winkeliersinformatienetwerken (WIN’s) uit te bouwen; een telepolitiesysteem om winkeliers ongemerkt alarm te kunnen laten slaan bij de politie te installeren en een winkelverbod op te leggen in een straat of stadsdeel voor veelplegers van misdrijven en dit voor de duur van maximum één jaar.
8. Graffiti, vandalisme en sluikstort uit Gent verjagen
Het Vlaams Belang ziet daarentegen nut in het laten uitvoeren van een werkstraf door minderjarigen en meerderjarigen die zich bezondigen aan vandalisme en “vuilspuiterij”. Dit moet wat ons betreft als administratieve “boete” of sanctie kunnen. Hierdoor kan de sanctie zoveel als mogelijk worden aangesloten bij de overtreding. Voorbeelden zijn onder meer: het verwijderen van graffiti door graffitispuiters en helpen bij de groendienst of de dienst stadsreiniging.
Het Vlaams Belang pleit ook voor de oprichting van een stedelijk schadefonds voor slachtoffers van rellen en grootschalig vandalisme. Een schadefonds kan worden ingeroepen bij incidentele gebeurtenissen, maar ook bij regelmatig voorkomend ernstig vandalisme.
9. Drugsbeleid
De strijd tegen verdovende middelen moet bovenaan het prioriteitenlijstje staan van de veiligheidsschepen in Gent. Voor het Vlaams Belang is de ‘kleine gebruiker’ geen crimineel die onmiddellijk achter de tralies moet. Maar we moeten druggebruik in elk geval ontmoedigen. Naast preventiecampagnes wil het Vlaams Belang dringend meer efficiënte (verrassings-) drugcontroles in het verkeer, in de scholen, in discotheken en op fuiven. De drugverslaafde dient in de eerste plaats behandeld te worden in ontwenningscentra die het afkikken verplicht maken, repressie komt hierbij op de laatste plaats. Niet de gebruiker dient de grote zondebok te zijn, maar de producenten en de handelaars in drugs willen wij ongenadig hard aanpakken.

De VLD legt andere accenten, lees mee:
Veiligheidsbeleid is een sluitstuk voor een leefbare stad. Hoewel de criminaliteitscijfers in Gent niet alarmerend hoog zijn in vergelijking met andere steden in binnen- en buitenland, betekent dit niet dat alle Gentenaars zich zo maar veilig voelen in hun stad.
Daarom is de Gentse VLD voorstander van een integraal veiligheidsbeleid. In veel gevallen is de oorzaak van het onveiligheidsgevoel immers eerder te vinden bij bepaalde vormenvan overlast dan bij echte misdaad. Dit neemt natuurlijk niet weg dat alle vormen van criminaliteit, zoals autokraken, ramkraken, handtassendiefstallen en zakkenrollerij krachtdadig moeten worden aangepakt door politie en gerecht. Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, is een duidelijke zichtbaarheid van de politie in het straatbeeld noodzakelijk, in alle straten en wijken van onze stad. In tegenstelling tot andere steden heeft Gent geen straten die voor de politie “ontoegankelijk” zijn. Deze
aanwezigheid is in eerste instantie een taak voor de wijkpolitie. Daarom ook moet de politie zoveel mogelijk op straat aanwezig zijn, en zo weinig mogelijk kantoorwerk doen.

Ten slotte kan GentInfo worden ingeschakeld om burgers en middenstanders op de hoogte te brengen indien er verdachte individuen of voertuigen in hun buurt worden gesignaleerd.

Het is voor de Gentse VLD van het grootste belang dat de Gentse brandweer blijft beschikken over het nodige gespecialiseerde materiaal en dat de manschappen de nodige permanente training krijgen, om zowel op fysiek als technisch vlak steeds paraat te zijn. Ambulanciers krijgen tijdens hun levensreddende opdrachten steeds vaker te maken met agressie tijdens hun interventies. Meestal verbaal, maar soms ook fysiek. De integratie van de communicatienetwerken en noodnummers van brandweer en politie, moet het een snel politieingrijpen mogelijk maken in bedreigende situaties.

Kort samengevat: De Gentse VLD wil in de volgende bestuursperiode:

1. een integraal veiligheidsbeleid voeren, waarbij
• vormen van overlast, zoals wildplassen, vandalisme, zwerfvuil, sluikstorten, … consequent, permanent en krachtdadig worden aangepakt door middel van administratieve sancties
• iedereen, zonder uitzondering, om te beginnen zelf zorgt voor respect voor anderen en de gemeenschap
• de diverse actoren in het buurt-, welzijns- en opvoedingswerk (welzijns- en buurtwerkers, leerkrachten, maar ook de wijkagent) voldoende informatie kunnen uitwisselen om problematische situaties vroeg en gecoördineerd aan te pakken

2. een politiebeleid voeren, waarbij
• de wijkagent (buurtinspecteur) niet alleen zichtbaar is in de wijk, maar ook bereikbaar via een centraal nummer of per SMS of mail
• de wijkcommissariaten voldoende ruime openingsuren hebben (6 tot 22u), ook tijdens het weekend, en het commissariaat Gent-Centrum, als vooruitgeschoven post
van de interventiepolitie, 24 uur per dag geopend is
• het kader volledig wordt ingevuld en correct gefinancierd
• wordt nagegaan of een gedeeltelijke decentrale werking van de interventiepolitie de aanwezigheid van politie en de interventiesnelheid kunnen verhogen
• er blijvend geïnvesteerd wordt in materiaal, en het wijkcommissariaat Nieuw-Gent wordt gerealiseerd
• GentInfo wordt ingeschakeld om burgers en handelaars te waarschuwen voor verdachte situaties

3. de kwaliteit van een professioneel brandweerkorps op peil houden door te investeren in opleiding en materiaal

4. door een betere afstemming van de communicatie tussen de verschillende hulpdiensten, de interventiesnelheid in bedreigende situaties verhogen

Ook voor de komende legislatuur heeft CD&V veiligheid weer hoog in het vaandel staan. CD&V stimuleert een actieve rol van de Gentenaar; het stadsbestuur moet daarom projecten en particuliere initiatieven die de lokale veiligheid bevorderen verder ondersteunen. Samenwerking tussen wijk en politie moet leiden tot grotere veiligheid. De wijkagent dicht in de buurt speelt voor CD&V een cruciale rol in het veiligheidsbeleid.
Het doel van een efficiënt veiligheidsbeleid in Gent moet zijn dat elke stadsbewoner na zonsondergang onbevreesd zijn woning kan verlaten.

- Om de wijkpolitiezorg te garanderen moet het politiekorps op volle sterkte inzetbaar zijn.
Een volledige bezetting van het kader moet de werking van de wijkcommissariaten garanderen:

- De wijkcommissariaten moeten 24/24 open en bereikbaar zijn. Burgerpersoneel neemt alle administratieve taken over die geen specifieke politie-inzet vergen.

- Iedere inwoner krijgt jaarlijks een kaart in de bus met de naam, de foto en de contactgegevens van zijn wijkagent. De wijkagent treedt niet alleen verbaliserend en repressief op, maar ook sociaal en corrigerend.

- De wijkagenten zijn de sleutelfiguren in de implementatie van wijkveiligheidsplannen, die met alle positieve krachten uit de wijk tot stand komen.

- Op openbare plaatsen waar statistisch de overlast vaststaat en stijgt, pleit CD&V voor preventieve camerabewaking en voor mobiele en tijdelijke politie-antennes. Die politie-antennes organiseren een centraal meldpunt voor de buurt, zijn de tijdelijke zetel van de lokale wijkpolitie en zien strikt en kordaat toe op de naleving van wetgeving en reglementering.

- Een naadloze afstemming tussen politie, inspectiediensten, stad, OCMW en parket zodat de prioriteiten in het veiligheidsplan ook een goede gerechtelijke opvolging krijgen.

- De interventiepolitie wordt ontdubbeld; om de criminaliteit in de kuip efficiënt aan te pakken wordt het politiecommissariaat Belforstraat een vooruitgeschoven post. De interventiedienst Ekkergem behoudt zijn functie. Dit zal de uitrijdtijden verkorten en zorgt voor een permanente politiebeweging in het centrum en het voetgangersgebied. De fictie van de Flikken-reeks in de realiteit dus.

- In samenlevingsgevoelige wijken wordt een mobiele en tijdelijke politie-antenne opgericht. Die organiseert een centraal meldpunt voor de buurt, is de tijdelijke zetel van de lokale wijkpolitie en ziet strikt en kordaat toe op de naleving van wetgeving en reglementering.

Voor Groen! is het duidelijk dat er tijdens devoorbije legislatuur een flinke verbetering is opgetreden in de werking van het Gentse politiekorps. De zonechef verzoende managements- en kwaliteitsdenken met een duidelijk gemeenschapsgerichte politiezorg. Dit ging gepaard met een aanzienlijke verhoging van het politiebudget.
Onveiligheid is een complex en bijzonder moeilijk te omschrijven fenomeen. In ieder geval is er de vaststelling dat onveiligheid de kwaliteit van het samenleven aantast. Met betrekking tot onveiligheid spelen er heel wat fenomenen een rol. Naast criminaliteit op zich gaat het evenzeer om verkeersveiligheid, maatschappelijke achterstelling, enz.
Groen! wil onveiligheid en criminaliteit verder terugdringen. Dat vereist niet nog meer middelen, maar wel een andere, bredere aanpak. Beleidsdomeinen als huisvesting, onderwijs en tewerkstelling hebben absoluut een impact op onveiligheid. Ook preventie heeft wel degelijk resultaat.

Politie treedt verbaliserend en sanctionerend op indien nodig. Het nieuwe systeem van gemeentelijke administratieve sancties kan gericht ingezet worden.
De Gentse politie hanteert de principes van de gemeenschapsgerichte politiezorg (Community Oriented Policing). Groen! ondersteunt dit en wil dat de politie hier nog een stuk verder op door gaat. Centrale elementen hierbij zijn:

- de Gentse politie streeft naar een herstel van de relatie burger politie. Een grote herkenbaarheid in de buurten en aanspreekbaarheid is daarbij belangrijk.
- De verdere evolutie naar een gedecentraliseerd bevolkingsgericht model met een sociale, preventieve en buurtgerichte werking
- Groen! wil dat de wijkwerking eindelijk wordt uitgebouwd. De wijkagenten moeten zichtbaar en aanspreekbaar patrouilleren, goed vertrouwd zijn met de bevolking en algemeen makkelijk bereikbaar zijn. – - Wijkagenten verdienen een goede ondersteuning. Ze moeten voldoende opleiding krijgen en een gepaste verloning.
- Hierbij past ook een politiebeleid van maximale openbaarheid van bestuur en van actieve samenwerking met de stedelijke ombudsdienst.
- De politie moet op alle vlakken oog hebben voor de kwaliteit van de basispolitiezorg en van haar interventies. Dit vereist een grotere klantgerichtheid maar ook meer consequentie in haar optreden.
aan het loket en in de buurten moet het optreden van de politie correct en niet-discriminerend zijn. Zo moeten slachtoffers ook systematisch ingelicht worden over de verdere afhandeling en het verloop van hun aangifte.

Onveiligheid is voor Groen! niet enkel een kwestie voor de politie. Het belangt de buurt aan. Het is daarom belangrijk dat bewoners zelf betrokken worden bij alles wat te maken heeft met onveiligheid.

- Bewoners moeten de mogelijkheid krijgen om zelf suggesties aan te brengen of zelf de handen uit de mouwen te steken in verband met veiligheidverbeterende ingrepen in de wijk. Daartoe zorgt de wijkpolitie er voor om regelmatig een ‘uitwisselmoment’ te hebben met buurtbewoners.
- Preventief kan burenbemiddeling conflicten voorkomen of oplossen. Doel is te bemiddelen tussen buren bij conflicten die meestal met overlast te maken hebben zoals nachtlawaai, zwerfvuil of overlast.
- Preventie moet effectief uitgewerkt worden met alle betrokken actoren. Er moet een duidelijke taakverdeling komen tussen politie en bijvoorbeeld de welzijnssector. De gemeente moedigt verder preventieve maatregelen aan.

En ook nog…

- Voor een politiedienst is het meer dan ooit noodzakelijk om een draagvlak te scheppen bij de volledige bevolking. Daarom is het ook vanzelfsprekend dat de Gentse politie qua samenstelling een spiegel is van de Gentse samenleving.
Het politiekorps moet daarom meer vrouwen en allochtonen aantrekken. De directie personeelszaken ontwikkelt concrete maatregelen om te recruteren bij bevolkingsgroepen die momenteel niet aan bod komen.

- De gemeentelijke administratieve sancties willen kleine vormen van overlast niet langer onbestraft laten. Tegelijk wil Groen! het overlast-opbod tegengaan. Een stad waar niemand nog iets van elkaar verdraagt, is even onleefbaar als een stad die alles op zijn loop laat. Kinderen moeten kunnen spelen, jongeren moeten
straten en pleinen kunnen gebruiken, in een stad moet men af en toe ook stevig kunnen feesten. Een aanpak van kleine overtredingen moet samengaan met duidelijker en positieve signalen over wat wel kan in een stad als Gent.
- Groen! vraagt een grondige bespreking van het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties en een evaluatie van dit systeem na één jaar de bemiddelingsprocedure voor gemeentelijke administratieve sancties wordt zo snel als mogelijk ingevoerd.

Kort en bondig zijn ze bij: PVDA+ ijvert voor veilige buurten en wijken, waar het aangenaam wonen is voor iedereen.

© 2006 GENTBLOGT VZW

3 reacties »

  1. Reactie van Tom

    Om de een of andere reden kan je niet op de beginpost reageren, maar euh, er staat een kleine d/t fout in. Begrijpbaar hoor, hij staat ergens middenin de tekst en dan valt dat midden op. Enfin, ik lieg. Het is het tweede woord van de paragraaf.

  2. Reactie van Huug

    Goed gezien. Zo, opgelost. Maar dat betekend niet dat ik me ga bezighouden met nog eens de -talloze- schreiffauten uit de programma’s te halen. Grmbl.. ;-)

  3. Reactie van Tom

    Waarom zou je, het is niet alsof iemand die leest. I kid, I kid!