Economie, werk en de haven

maandag 25 september 2006 2200000053 | 4 reacties

sp.a-spirit

Gent beschikt volgens sp.a-spirit over heel wat troeven: een goede geografische ligging, de haven, de universiteit en andere belangrijke kenniscentra, een goed opgeleide bevolking en een open mentaliteit. Gent moet aan de hand van die troeven dus een bloeiende regio worden met een moderne economie van hoogwaardige en technologische geavanceerde activiteiten. Daarbij mag de kwaliteit van de tewerkstelling niet uit het oog verloren worden.

sp.a-spirit wil de creatie van 6000 nieuwe job gerealiseerd zien (op welke termijn is niet onmiddellijk duidelijk), en zoekt ook een betere aansluiting van het bedrijfsleven op het onderwijs en de jongeren door stage en andere werkervaringsstimulerende activiteiten. Er wordt gepleit voor een specifieke aanpak van de jeugdwerkloosheid en de moeilijk toegang van allochtonen op de arbeidsmarkt.

Laaggeschoolden, allochtonen en 50-plussers moeten gebruik kunnen maken van begeleiding, jobhunting en -coaching om een job te krijgen en te houden. Het voorleggen van een attest voor goed gedrag en zeden moet beperkt worden tot functies waarvoor dit relevant is: managementfuncties, contact met kinderen, geld e.d.

Verder drukt men ook de verwachting uit dat Gent “alle nuttige initiatieven moet nemen om de creatie van nieuwe hoogwaardige bedrijven en het aantrekken van nieuwe ondernemingen te bevorderen”. Jammer genoeg blijft het in hun programma bij deze eerder vage uitzegging.

Wel een hartelijk pleidooi voor buurtwinkels en lokale markten, en dit aan de hand van de bestaande vestigingssubsidie. Sommige buurten hebben te kampen met een teloorgaand handelsapparaat en sp.a-spirit wil dit tegen gaan.

De partij ziet ook veel heil in het samenwerken van stad Gent met UGent, de Gentse universiteit, en dit vooral wat betreft de creatie van spin-offs, maar ook aangaande ruimte, infrastructuur en incubatiemogelijkheden, zodat het voor bedrijven die uit de schoot van UGent ontstaan mogelijk wordt om gefaseerd te evolueren, bijvoorbeeld qua bedrijfsoppervlakte, onder begeleiding van een professioneel team.

Er wordt gepleit voor een één-loket-systeem met account managers, een efficiënte begeleiding van wie in Gent aankomt om te investeren of te subsidiëren. Ondernemers moeten begeleid worden in het zoeken van steunmaatregelen, een geschikte lokatie, benodigde vergunningen, e.d.

Daarnaast moet er ruimte komen voor een transparante taxatie van economische activiteiten, zelfs voor éénmansvennootschappen: het invoeren van opcentiemen wordt gesuggereerd (wat en hoe evenwel?), eventueel wel met voordelen voor bedrijven met een hoge tewerkstellingsgraad.

De haven is een belangrijke spil van de Gentse economie, en dus dient er gewerkt te worden aan verdere afwerking en ontsluiting van het Kluiskensdok, een tweede grotere sluis in Terneuzen, samenwerkingen met andere havens, en het ondersteunen van nieuwe, liefst bio-energie-gerelateerde activiteiten.

Enkele varia-punten: versterking handels- en horecafuncties in de binnenstad, géén shoppingcenter aan de rand van de stad (wat met The Loop dan? Ikea?). “Grootschalige kleinhandel” moet verhuizen naar de uitvalswegen (nog meer Brantano’s en MediaMarkten richting Lochristi!).

In het economische luik van hun programma vond ik weinig informatie terug over de BWs, sluitstenen van de lokale sociale economie, alsook over KMOs, wel over kleinhandelszaken en grote(re) bedrijven. Een gemiste kans.

Vivant

Vivant komt samen met VLD op, maar heeft toch een eigen klemtoon: die van het Buurt Economisch Inkomen. Mensen die afstappen van hun RVA uitkering krijgen een bescheiden maandelijkse toelage en een verzekerd sociaal statuut (wat dat ook mag voorstellen). Ze mogen verder onbeperkt bijverdienen. Vivant maakt hiermee een punt van zwartwerk: zwart moet wit worden door tijdelijk werken administratief eenvoudiger en financieel aantrekkelijker te maken, en dit zowel voor werknemer als werkgever. Ook hun idee van het afschaffen van de belasting op arbeid, maar het invoeren van een belasting op verbruik staat hier garant voor.

CD&V

Het CD&V wil het ondernemen in de handen van de ondernemers laten: de taak van het stadsbestuur is hier één van ondersteuning door administratieve vereenvoudigingen, fiscale stimuli, gerichte premies en subsidies.

Oranje pleit voor een Gents Ondernemers Steunpunt, nog eens een andere naam voor het betere ondernemersloket. Ook zij zien hier account managers eerder dan ambtenaars aan de slag.

Een degelijk winkelmanagement moet de problemen van de verbindings- en invalswegen trachten op te lossen (Zwijnaardsesteenweg, Dendermondsesteenweg, Dampoortstraat). Daar zijn teveel nachtwinkels, een onevenwicht tussen allochtone en autochtone ondernemers, en veel leegstand. Als instrument daarvoor ziet de CD&V een handelspandenfonds: blijkbaar moet vastgoed een prioriteit van het nieuwe bestuur worden?

De horeca moet begeleid worden door een horecabeleidsplan, en middels gericht centrummanagement moet iets gedaan worden aan de overvloed aan buitenlandse winkelketens in het centrum. Verder moeten handelaars beroep kunnen doen op een minder-hinder-regeling bij wegenwerken.

Mensen met beperkingen moeten toegang krijgen tot tewerkstelling, dit evenwel zonder de bestaande sociale economie te ondergraven.

CD&V ziet graten in de zgn. 24-uurseconomie: nachtwinkels en telefoonshops dienen aan banden gelegd te worden.

En tot slot blijft de CD&V specifiek stilstaan bij de land- en tuinbouwondernemingen. Ze onderkennen hun specifieke problematiek, en willen de sector aanmoedigen om hun activiteiten waar mogelijk te verbreden. Leve de schoolboerderijen!
CD&V ziet ook een rol voor de landbouwer in de groeninrichting van de stad en zijn omgeving.

VLD

VLD streeft naar 10.000 extra Gentse jobs binnen 10 jaar. Wie biedt meer?

Dat hiertoe niet alleen de grote bedrijven, maar ook en vooral de lokale KMOs ondersteund moeten worden, is de logica zelve voor de VLD. Zij pleit dan ook voor kansen en ruimte voor iedereen die wil ondernemen.

VLD opteert hier, als derde in de rij, voor een resoluut klantgerichte aanpak van het ondernemersloket, en wil op die manier ook een concrete administratieve vereenvoudiging realiseren. Ze onderkennen wel dat “de instrumenten die een lokale overheid hiervoor ter beschikking heeft eerder beperkt zijn”. Ik denk dan: wat niet is kan altijd komen.

Voor starters ziet VLD een apart startersloket, en begeleiding in de zoektocht naar geschikte bedrijfsruimte. Ook wil VLD bedrijvencentra steunen.

Ook de VLD ziet veel heil in het aantrekken van ‘creatieve geesten’, in samenwerking met de lokale universiteit en hogescholen, en het uitvaardigen van een creativiteitsprijs.

Nog volgens de VLD moet er een shoppingcenter komen aan de Waalse Krook en komen er best wat extra buurtwinkels in de Kanaalzone. Er dient een commercieel promotiefonds te komen (zie volgens de provincie al: Groot Vleeshuis) en de verschillende middenstandsorganisaties en dekenijen dienen betrokken te worden.

Wat betreft plaats voor ondernemen wil VLD een versnelde realisatie van een aantal nieuwe bedrijventerreinen (R4-Antwerpsesteenweg, Lourdeshoek, Eiland Zwijnaarde en Wiedauwkaai). En The Loop natuurlijk. Er wordt hier vooral op kantoren en niet-industriële activiteiten gemikt.

Kort en concreet zijn andere standpunten inzake economie en handel voor de VLD ook:

 • streng toezicht op handelswetgeving voor nachtwinkels en telefoonshops, alsook toezicht op het oneigenlijk gebruik van het vzw-statuut voor commerciële activiteiten
 • voldoende parkeergelegenheid, 15 minuten gratis parkeren, moderne shoppingkarretjes in het centrum
 • de snelle realisatie van het wetenschapspark Rijvissche

Vlaams Belang

Het Belang onderscheidt twee aparte thema’s inzake economie: de middenstand en de economie in zijn algemeenheid.

Er wordt gepleit voor een heroplevende detailhandel (de buurtwinkels). Ook de teloorgang van de zopas vermelde invalswegen zet het Belang op de agenda: nachtwinkels en pitabars moeten geweerd worden (al dan niet om hygiënische redenen), de rondhangende jeugd moet aangepakt worden, en samen met de winkeliers moet een globaal plan opgesteld worden.

De partij wil de horeca ook ‘s avonds terug vol krijgen door een betere bereikbaarheid van het centrum.

Verder moet de detailhandel in Gent in het Nederlands geschieden: wie hier wil handel drijven moet dat in het Nederlands doen. VZWs met stedelijke subsidies worden verwacht enkel het Nederlands te gebruiken.

Verder pleit het Belang voor het verminderen van de vele stedelijke belastingen, die zowel aan betalers- als innerszijde meer kosten dan ze opbrengen.

Om de veiligheid van de winkeliers te garanderen, wordt de wettelijke zelfverdediging uitgebreid tot eigendom en goederen. Ook moeten ze de kosten van een beveiligingsinstallatie fiscaal kunnen aftrekken. Winkeldieven moeten geafficheerd kunnen worden, en “biometrische camera’s” toegelaten waar de winkelier ze nodig acht.

Verder dient Vlaanderen minder afhankelijk gemaakt worden van buitenlandse energie, en moeten de intercommunales ook voor de oppositiepartijen in totale transparantie opereren.

Economie en werkgelegenheid zijn ook voor het Belang van groot belang. Er wordt gewezen op de stadsvlucht, vooral de N70 waar tal van ketens hun nieuwe vestiging op grondgebied Lochristi optrekken: Gent is niet meer aantrekkelijk voor de lokale ondernemer.

Daarom wil het Belang werk maken van een ondernemersloket, een vlot vergunningsbeleid, en de ondersteuning van alle laaggeschoolden. Er moet meer aandacht komen voor knelpuntberoepen, en de Vlaamse havens dienen beter samen te werken. Ook het Belang dringt aan op de bouw van een tweede sluis in Terneuzen. Verder dient de haven van Gent topprioriteit te worden op Vlaams niveau. We zullen zien wat ze hierover in Antwerpen te zeggen hebben.

Het Belang wil verder een tunnel onder het havenkanaal om de R4 in Oostakker te verbinden met de Zeilschipstraat in Wondelgem.

PVDA+

Er staat een veelbelovende link klaar op hun website: “Investeren in werk – Programma van PVDA+ over werk”, alleen zit daar nog geen tekst achter verborgen. Helaas!

Groen!

Groen! heeft wel een héél lijvig programma. Zo lijvig dat het uw samenvatter van dienst de stuipen op het lijf joeg. Niet getreuzeld evenwel:

Ook Groen! merkt, net als de VLD, op dat de Stad slechts een bescheiden rol heeft te spelen in het stemmen van het economische instrument: haar rol beperkt zich tot het aanbieden van ruimte, vorming en opleiding, en een stedelijk beleid inzake sociale economie.

Groen! wijst op de hoge werkloosheidsgraad in Gent, en stelt dat teveel nieuwe jobs naar hooggeschoolden van buiten Gent gaan. Zij pleit voor een sociale en ecologisch duurzame economie, en haalt hiervoor de nieuwe opslagplaats van Oxfam Wereldwinkels aan, alsook de aangekondigde CO2-neutrale werking van Volvo Trucks.

Door het opzetten van buurtdiensten zoals kringloopwinkels, zorgcentra en onderhoudsdiensten wil Groen! de laaggeschoolden, 50-plussers en allochtonen aan het werk houden. Wat betreft al deze zaken heeft Stad Gent zelf een voorbeeldfunctie: er dienen meer allochtonen en gehandicapten aan de slag binnen de stadsdiensten.

Concreet brengt Groen! een waslijst aan voorstellen naar voor, we trachten er de meer sprekende tussenuit te halen:

De haven

 • De Gentse haven moet toekomstgericht een aantal ecologische niches gaan aanboren die transporten met zich mee brengen die inspelen op nieuwe ecologische markten en producten.
 • De stad Gent ontwikkelt een ‘werkgeversloket’ voor duurzaam ondernemen, alsook één of meerdere sociaal-ecologisch bedrijvencentra.
 • Groen! wil havenbedrijven stimuleren om clusters te vormen die samenwerken op het vlak van ruimtegebruik (denk: gedeelde opslagplaatsen of parkings), nutsvoorzieningen en ecologische energieproductie (bv. restwarmterecuperatie).
 • De uitbouw van het Kluizendok mag in geen geval leiden tot een stijging van de milieubelasting in het havengebied. De noodzaak van een tweede sluis wordt in vraag gesteld.
 • Absolute prioriteit voor Groen! is het natransport: zoveel als mogelijk moet dit via binnenvaart en spoorwegen.
 • Ook in de Gentse haven wil Groen! fijn stof tot een minimum gereduceerd zien.
 • Groen! wil een onderzoek naar een sneltram tussen Gent-Dampoort en Zelzate die de Kanaaldorpen en de verschillende bedrijventerreinen aandoet en doorkruist en die waar mogelijk ook gebruik maakt van de havenspoorlijn. (nvdr: ligt die dan niet aan de verkeerde kant van de Kennedylaan hiervoor?)

(Bedrijven)terreinen

 • Groen! wil eerst de bestaande terreinen optimaal benut zien vooraleer er nieuwe aan te leggen. Elk nieuw bedrijventerrein moet bereikbaar zijn via openbaar vervoer, en liefst ook nog via spoor en water.
 • Kleinschalige bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel dienen geïntegreerd te worden met het stedelijk woongebied. Groen! blijft zich verzetten tegen een Outletcenter in Muide-Meulestede of een megalomaan Flanders Expo, dat zich helemaal losmaakt van de stad.
 • Groen! wil in eerste instantie alles zetten op de ontwikkeling van de beide stationsomgevingen zij het op een andere schaal aangepast aan de buurt. Enkel op Flanders Expo (wegens aansluiting op openbaar vervoer) kan er ruimte worden ontwikkeld voor niet-gebonden kantoorfuncties die te grootschalig zijn voor de binnenstad en voor kantoorachtigen. Geen nieuw Wetenschapspark dus.
 • Groen! geeft de voorkeur aan een fijnmazig apparaat van (evt. ethnische) buurtwinkels in de binnenstad boven het stijgende aantal mega-shoppingcentra.
 • Op drukke dagen is het centrum moeilijk bereikbaar. Enkel een radicale keuze voor het openbaar vervoer kan de Gentse binnenstad ook als winkelgebied een toekomst geven tegenover andere autogerichte winkelcentra.
 • Groen! wil een beleidsplan om de biolandbouw in Drongen en de Kanaaldorpen te promoten en de distributie van de daar geteelde groenten in Gent te ondersteunen.

Werk

 • Groen wil via werkwinkels meer mensen aan het werk.
 • een anti-discriminatiepact voor bedrijven met resultaatverbintenis rond tewerkstelling van allochtonen.
 • meer kinderopvang voor werkzoekenden zodat ze echt werk kunnen gaan zoeken
 • mobiliteit voor werklozen: via fiets en/of openbaar vervoer moeten alle bedrijven toegankelijk zijn voor werkzoekenden
 • het stimuleren van de verdere uitbouw van de sociale economie via o.a. buurtdiensten maar ook door het opstellen van een masterplan en zelfs het oprichten van een stedelijk bedrijf voor sociale economie. Dit gemeentelijke bedrijf voor sociale economie levert ook diensten aan de stad zelf (bv. onderhoud).
 • Groen! wilt dat PWA zich prioritair bezighoud met die kansengroepen die weinig kansen meer maken op de arbeidsmarkt, zoals oudere laaggeschoolde werklozen met een al dan niet gedeeltelijke arbeidshandicap. PWA moet ook de bedrijven waarnaar zij gebruikers van huishoudelijk hulp doorverwijst kritisch doorlichten op een maatgericht werken naar kansengroepen, opleidingsmogelijkheden en differentiatie in het takenpakket. De ondernemingen moeten een locale/buurtgerichte duurzame tewerkstellingsperspectief creëren met gunstige arbeidsvoorwaarden.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): bedrijven hebben op verschillende vlakken een verantwoordelijkheid in de samenleving. MVO-ondernemingen moeten sociale, ecologische en economische doelstellingen met elkaar te verzoenen.
 • Stadsdistributiecentrum (!): het terugdringen van vrachtverkeer uit de binnenstad via een centraal distributiecentrum, gekoppeld aan het uitbouwen van een boodschappendienst. Groen! stelt zich evenwel zelf vragen bij de uitvoerbaarheid van dit plan.

© 2006 GENTBLOGT VZW

4 reacties »

 1. Reactie van George

  Blijkbaar deeltje van CD&V programma niet gelezen… kijk eens onder de 7 speerpunten: daar staat de algemene economische visie onder het hoofdstuk jeugdwerkloosheid: een driesporenbeleid met aandacht voor (1) de haven en de 2de zeesluis (2)de kenniseconomie en innovatie en (3) de buurtwinkel. Zie http://www.cdenvgent.be

 2. Reactie van PW

  fijn dat er aandacht komt van verschillende partijen voor buurtwinkels, markten etc. dat is wat een stad maakt, anders valt het binnestedelijk (sociaal) weefsel uit elkaar, goed zo, daar is ‘werk aan de winkel’!!!

 3. Reactie van tom de meester

  wat de veelbelovende link op de website van pvda+ betreft, die stond per vergissing dicht. staat nu open! surfen maar naar http://gent.ikkiespvda.be/index.php?id=1596

  het grote verschil tussen pvda+ en de andere partijen qua werk is dat wij vinden dat de Stad Gent wel degelijk zélf een actief tewerkstellingbeleid kan voeren. De 6000 à 10.000 nieuwe jobs die de andere partijen beloven (inderdaad : wie biedt meer?) moeten er vooral komen door het privé-initiatief te ‘stimuleren’ en ‘de markt te laten werken’. Maar werk is te belangrijk om alléén aan de markt over te laten, zeker als je als Stad ook zelf een zinvol en actief tewerkstellingsbeleid kunt voeren.

 4. Reactie van alex

  De socialisten willen zo graag de buurtwinkels stimuleren (boehahaha)
  In de stationsbuurt zijn in de laatste 12 maanden een beenhouwer, een kruidenier en een broodjeszaak gestopt omdat ze het absoluut niet zien zitten om na de werken aan de voskenslaan opnieuw 10 jaar in de werken te zitten. Het megalomane plan voor het station houdt absoluut geen rekening met de lokale handelaars.
  Sommige buurten hebben te kampen met een teloorgaand handelsapparaat en sp.a-spirit wil dit tegen gaan (boehahaha)