Stadsvernieuwing

maandag 25 september 2006 1700000052 | 7 reacties

sp.a-spirit

Bij sp.a-spirit lezen we: De eerste positieve resultaten van de stadsvernieuwingsprojecten “Zuurstof voor de Brugse Poort” en “Bruggen naar Rabot” zijn reeds zichtbaar. Voor sp.a-spirit blijft de kwalitatieve aanpassing van de woningen, de leefomgeving en de inrichting van de publieke ruimte in de 19de eeuwse gordel aan de normen van de 21ste eeuw, zonder meer de belangrijkste uitdaging én de absolute prioriteit voor het toekomstige Gentse Stadsbestuur.

Samen met de verdere afwerking van de Brugse Poort en het Rabot, komen in de volgende bestuursperiode Ledeberg en de brede Dampoortomgeving aan de beurt. Voor deze beide projecten moet in de komende zes jaar ten minste 25 miljoen euro aan eigen middelen worden ingeschreven over alle departementen heen.

Na deze van Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde moeten de andere voormalige gemeentepleinen worden heraangelegd en geherwaardeerd als ontmoetingsplaatsen, waar markten, feesten en andere evenementen kunnen plaatsvinden.

 • De herinrichting van het Emile Braunplein tot evenementenplein, maar zonder parking, noch boven- noch ondergronds.
 • Een harmonische heraanleg van de openbare ruimte Braunplein-Cataloniëstraat- Korenmarkt-Klein Turkije.
 • De heraanleg van de Maaseikstraat/het Bisdomplein.
 • De herinrichting van Oudburg met grotere terraszones, na het verleggen van de P-route.
 • Heraanleg van overige centrumpleinen zoals de Poel, het Anseeleplein en de Zandberg.

sp.a-spirit wil in de volgende bestuursperiode de realisatie van de nieuwe stadsontwikkelingsprojecten stimuleren, telkens met aandacht voor de gewenste “mix” van functies. Als daar zijn: De Nieuwe Voorhaven, Het voormalige fabriekscomplex Alsberghe-Van Oost, Wiedauwkaai, De Oude Dokken in de omgeving van de Dampoort, ”The Loop” (Flanders Expo), het Arteveldestadion, en het Sint-Pietersstation en omgeving.

sp.a-spirit wil aan de belangrijkste invalswegen het concept “stadspoort” in ere herstellen. Niet in zijn materiële historische functie om de macht en de onafhankelijkheid van de stad te benadrukken (en tol te eisen), maar als visueel welkomstsignaal voor de bezoekers en als symbool voor de Gentse gastvrijheid.

Het Stadsbestuur en zijn administratie zijn de afgelopen legislatuur inzake ruimtelijke planning erg bedrijvig geweest. Dit heeft geleid tot de opstart en de uitvoering van meerdere projecten die de uitwerking zijn van die ruimtelijke visie die in het RSG voorheen werd vastgelegd. We willen die visie verder omzetten in concrete projecten:

 • Gent en zijn poorten. Het project “Sint-Pietersstation en omgeving” is het meest ambitieuze project dat rond de poortfunctie op stapel staat. Voor het grootste treinstation van Vlaanderen, met zijn 40.000 reizigers per dag, mag het ambitieniveau wat hoger zijn dan wat wij vandaag aantreffen. Meer functionaliteit, een moderne architectuur en een doorgedreven multimodaliteit zullen de kenmerken zijn van het nieuwe ontwerp. Op het knooppunt van die multimodale mobiliteit zien we in de stationsomgeving een belangrijke plaats voor werken en wonen.
 • Verder willen we werk maken van de omgeving van het Dampoortstation zodat ook dit station als tweede poort van Gent goed bereikbaar wordt voor het openbare vervoer. Belangrijk bij deze laatste is de ontwarring van de verkeersknoop, de herontwikkeling van de omgeving van het Handelsdok en de link naar de Oude Dokken.
 • We hebben een goed uitgeruste multimodale Gentse haven die we verder willen uitrusten. Een toekomstgerichte, vernieuwde nautische toegang (sluis) die voldoet aan de behoeften van de aanwezige en toekomstige industrie is voor ons een must.
 • Gent, onderwijsstad en wetenschapsvallei. Onze universiteit en de Gentse hogescholen maken van Gent een kennisvallei, die we ook ruimtelijk duidelijk verder willen ontwikkelen. In het zuidelijk deel van Gent, onder andere langs de R4 willen we de verschillende bedrijventerreinen, die zich nu in de planfase bevinden, hier verder op afstemmen. Ook de nieuw aan te leggen zones richting noorden van Gent moeten ontwikkeld worden en kunnen een invulling geven aan de vernieuwing van de oude industriële patrimonium. We mikken voor de ontwikkeling van deze bedrijventerreinen op activiteiten als spin-off van onze onderwijsinstellingen (wetenschapspark) en kantoorachtige activiteiten.
 • Gent, pleisterplek voor cultuur (& convention) centrum. sp.a-spirit wil zorg blijven dragen voor een culturele uitstraling van Gent op Vlaams & Europees niveau. Dit kan door een selectieve uitbouw van deze cultuurinfrastructuur, met gerichte groeimogelijkheden voor alle cultuurcompartimenten. Rond en in het Citadelpark opteren we voor een aan de omgeving aangepaste ontwikkeling van cultuurevenementen. We kiezen voor de verdere uitbouw van het SMAK en het ICC binnen een museumpark. Verder opteren we aan de Waalse Krook voor een nieuwe bibliotheek met vernieuwend mediacentrum.
 • Gent, bruisende stad. Gent moet veilig en levendig blijven, met veel ontspannings-, feest- en fuifmogelijkheden. Hier denken we aan een kleurrijke heraanleg van het Emile Braunplein (zonder parking!) als één van de nieuwe trekkers voor het avondleven in het stadscentrum. We willen tezelfdertijd ook het wonen in het centrum versterken. Gent moet een levendig, verweven centrum kunnen worden waar verschillende functies (wonen, werken, ontspannen) harmonisch naast en met elkaar kunnen bestaan.
 • Gent als sportstad op Vlaams niveau. We willen de omgeving van de Watersportbaan (met de Blaarmeersen) als centrum voor sportactiviteiten verder versterken als de grote Vlaamse sportcluster binnen de krijtlijnen van een ruimtelijk inrichtingsplan. De uitbreiding aan de kant van de Noorderlaan moet verder worden onderzocht.

Tussen 2007 en 2012 moeten enkele belangrijke economische ontwikkelingen in het zuiden van de stad gerealiseerd worden: het nieuwe Sint-Pietersstation met kantoor- en woongelegenheden langs de Koningin Fabiolalaan, de invulling van de site rond Flanders Expo, het Arteveldestadion als sport- en handelscomplex aan de Groothandelsmarkt, de realisatie van de bedrijvenzone Kanaal van Zwijnaarde en het Technologiepark van Zwijnaarde.

Verder pleiten we voor een versterkte uitbouw van de quartaire sector in Gent (ziekenhuizen, andere sociale instellingen).

Groen en bos voor en in de stad. In de volgende legislatuur willen we een versnelde uitvoering van de in het RSG vastgestelde groenpolen. De ontwikkeling van het parkbos (Zwijnaarde) en van de Gentbrugse Meersen (de stadsdeelparken zijn nu bijna allemaal opgestart) heeft hierbij absolute voorrang.

Het Vliegveld Lochristi en de Vinderhoutse Bossen moeten mee in de aandacht blijven.

De uitbouw van groenassen (van rand naar centrum) moet versneld uitgevoerd worden.

Lokale groenzones moeten bereikbaar zijn voor iedereen! Groen in de stad moet overal mee ingepast worden: als stapsteen voor natuur, voor landschap. We willen speciale aandacht voor ecologie in de bestaande en nieuwe economische infrastructuren (haven, wetenschapsparken, bedrijventerreinen).

VLD

De VLD stelt : Om de groennorm van 10m² per inwoner te halen, moet in de komende jaren verder worden geïnvesteerd in de aanleg van buurtparken. Met projecten als Zuurstof voor de Brugsepoort en Bruggen naar het Rabot zijn in deze wijken tal van buurtparkjes in aanleg. Maar ook in andere dichtbevolkte wijken, zoals Dampoort en Ledeberg, is er nood aan bijkomend groen. Nieuwe stadsvernieuwingsprojecten voor deze wijken moeten ook hier de nodige lucht brengen.

De Gentse VLD wil in de komende bestuursperiode:

 1. kiezen voor een ambitieus maar realistisch stadsontwikkelingsbeleid door:
  • via een snel, soepel en efficiënt regelgevend en organisatorisch kader inzake stedenbouw en mobiliteit, vlot investeerders aan te trekken
  • een ontvankelijkheidstoets in te voeren bij het indienen van een vergunningsaanvraag
  • de stedelijke ontwikkelingen te sturen, regisseren en begeleiden, eventueel via publiek-private samenwerking
  • de rol van het Stadsontwikkelingsbedrijf te versterken, onder meer door de politieke bevoegdheden voor stedenbouw en stadsontwikkeling te bundelen
  • naast de afwerking van de lopende stadsvernieuwingsprojecten in de Brugsepoort en het Rabot, middelen uit te trekken voor gelijkaardige stadsvernieuwing in Ledeberg en de Dampoortwijk
  • het evalueren en bijsturen van het ruimtelijk structuurplan Gent
 2. vorm geven aan ontwikkelingen op langere termijn via het project Gent 2013, met onder meer:
  • de vernieuwing van het Sint-Pietersstation en het uitbouwenvan een nieuwe woon- en kantoorwijk langsheen de Fabiolalaan
  • de ontwikkeling van Flanders Expo (The Loop)
  • de start van het project Oude Dokken, dat een nieuwe woon- en werkwijk moet creëren langsheen de oude voorhaven
  • de ontwikkeling van de site Mahy – Waalse Krook voor cultuur en binnenstedelijke economie
 3. een realistisch, respectvol maar dynamisch beleid voeren op het vlak van architectuur en monumentenzorg door:
  • plaats te maken voor kwaliteitsvolle, moderne architectuur
  • te kiezen voor een hedendaags gebruik van historische monumenten in plaats van voor loutere conservering

CD&V

De leefbaarheid van de buurt staat voor CD&V centraal. Daarom vraagt CD&V een duidelijke betrokkenheid van buurtbewoners, reeds in het beslissingsproces. Dit hoeft niet haaks te staan op de verdere stedelijke ontwikkeling van Gent.

 • Voor de aanvang van alle grote stedelijke ontwikkelingsprojecten moeten de plannen getoetst worden aan het welzijn van de huidige en de toekomstige buurtbewoners.
 • De laatste reizigerscijfers tonen aan dat de ontwikkeling van het Sint-Pietersstation broodnodig is. Maar het volledige project doet bij CD&V wel wat vragen rijzen: zal het geplande aantal plaatsen in de parkeergarage voldoende zijn voor alle pendelaars en buurtbewoners? Biedt de geplande hoogbouw voldoende waarborgen voor kwaliteitsvol wonen?
 • Aangezien het Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur niet haalbaar blijkt, is CD&V van oordeel dat het voormalige Circus Mahy in het project De Krook moet worden ingepast. Het oude circusgebouw moet worden omgevormd tot een multifunctionele zaal waarin theater, muziek, dans en circus terecht kunnen.
 • Aan de bocht van de Schelde moet een eigentijds ambitieus multimediacentrum komen dat de huidige Bibliotheek aan het Zuid vervangt. In de toekomst dient de stad bij wegenwerken, inrichting van groenzones, openbare ruimtes en gebouwen, steeds van bij het concept tot en met de ingebruikname rekening te houden met haar volledige bevolking (ook met mensen met beperkingen en senioren).
 • Daarom dient Gent een of meerdere toegankelijkheidsambtenaren aan te stellen of op te leiden die deze zaken opvolgt. Bij bouwvergunningen voor particuliere gebouwen dienen volgens CD&V naast de brandveiligheids- en milieunormen ook voldaan te worden aan een minimale toegankelijkheidsnorm.

Groen!

-Update- De zetduivel wou blijkbaar niets met Groen! te maken hebben. Hieronder volgt alsnog een samenvatting:

Groen! wil een realistische en haalbare ontwikkeling van de stad in plaats van een vlucht vooruit via al te megalomane vastgoedoperaties. Grote projecten kunnen enkel als ze de leefbaarheid van de omliggende woonbuurten respecteren. Nieuwe, spectaculaire skylines zijn immers niet onze ultieme droom. ‘The sky is the limit’ is ons motto niet.
Het stadsbestuur moet bij het vorm geven aan nieuwe ontwikkelingen voortdurend zoeken naar de juiste maat van die ontwikkelingen. En daarbij natuurlijk de bewoners en de buurten centraal stellen. Dit vraagt ook een ernstige herbeoordeling van de vele lopende stadsprojecten zoals Gent Sint-Pieters of het Outletcentrum op de Muide…. De leefbaarheid van de omliggende wijken, maar ook van het project zijn hierbij het uitgangspunt.

Groen! gaat voor een stad waar elke bewoner goed kan wonen. Kwaliteitsvolle, betaalbare woningen en een gezonde directe leefomgeving zijn basisvoorwaarden.

1. Goede woningen en woonomgeving voor kwetsbare groepen

- Groen! kiest dan ook voor een ambitieuze sociale stadsvernieuwing. De woonomstandigheden in de bestaande verkommerde en vergeten wijken verbeteren is een absolute prioriteit voor Groen!. De 19e eeuwse en sombere vroeg 20e eeuwse wijken verdienen een grondige en kwalitatieve aanpak.
Het sociaal passief moet worden opgeruimd.
- In 24 jaar, vier bestuursperiodes dus, kunnen we de slechte woon- en leefomstandigheden in de wijken wegwerken. De Vlaamse en Federale overheid moeten daartoe de nodige middelen voorzien. Het is de opdracht van het volgende stadsbestuur om de hogere overheden voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen en medestanders te zoeken om dit mogelijk te maken.
- Wijkontwikkelingsplannen moeten kwaliteit brengen in die 19e eeuwse en vroeg 20e eeuwse wijken. Open ruimten en anders georiënteerde woonblokken dragen deze vernieuwde wijken. Groen en speel- en ontmoetingsruimte krijgt een vaste plaats. Compacte buurtparkings halen de auto weg van de straat en uit de binnenblokken.
- Daarnaast is er ook aandacht voor de renovatie en verbetering van de slechte woningen in het oude centrum van Gent.
- Groen! wil ook dat er een voldoende groot aantal sociale (huur)woningen wordt gerealiseerd voor hen die zich anders geen betaalbare en kwaliteitsvolle woning kunnen veroorloven.

2. Leefbare wijken

- Groen! wil gewoonweg dat het in elke wijk of buurt aangenaam is om wonen.
Wij kiezen voor een aanpak op maat van de wijk. Want verschillende wijken hebben een verschillende bevolking, een verschillende structuur, verschillende noden.Daarom moeten bewoners, als eerste deskundigen van hun wijk, en gebruikers een stem hebben over hun wijk.
- Alle wijken hebben recht op voldoende wijkgroen en zoveel mogelijk straatgroen. Wijkgroen dat niet alleen kijkgroen mag zijn, maar ook groen om in te ravotten, groen waarin jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Buurtbewoners moeten een stem krijgen over hoe en waar groen en openbare ruimten in hun buurt en wijk gestalte krijgen.
- Een stad, wijken moeten ook aantrekkelijk zijn voor gezinnen met kinderen. Genoeg (speel)groen is daar een voorwaarde voor. Maar ook woningen op maat van gezinnen met kinderen. Nu wordt bij het nieuwe aanbod aan woningen te veel ingezet op appartementen. Groen! kiest echter voor veelzijdig wonen in de stad. Nieuwe woonprojecten bestaan dan minstens uit de helft rijwoningen. In de stadsvernieuwingswijken ligt de klemtoon vooral op huurrijwoningen liggen.Voor andere bevolkingsgroepen (vooral voor ouderen) zijn appartementen een valabel alternatief.

3. Ecologisch wonen

- Groen! kiest voor een duurzame stad en dus voor ecologisch wonen. De grootste mogelijkheden om ecologisch wonen in de praktijk te brengen vinden we bij nieuwbouwprojecten op bouwblokniveau. Door hun schaal kunnen ze op een duurzame wijze, met duurzame materialen en autoluw ontwikkeld worden.
- Elke nieuwe wijk moet voor ons beantwoorden aan de criteria van leefbaarheid en duurzaamheid: aansluitend bij de stad of de schaal van de aangrenzende wijk, zuinig met ruimte (introductie van de rijwoning), verkeersluwe straten met een buurtparking, gelegen op assen van het openbaar vervoer, groen en voldoende speel- en ontmoetingsruimte.
- Maar natuurlijk moeten ook bestaande woningen en wijken duurzamer worden. Het stadsbestuur dient mensen te ondersteunen om hun woning energiezuiniger en ecologischer te maken. Het bereiken van kwetsbare groepen is daarbij een duidelijk aandachtspunt. Armen hebben ook recht op een energiezuinige woning. Op energie besparen is immers ook op woonkosten besparen. Sociale woningen behoren dus per definitie energiezuinig te zijn en sociale stadsvernieuwingsprojecten moeten ook op duurzaamheid scoren.

Krachtlijnen en voorstellen voor Sociale stadsvernieuwing

- Krachtlijn 1.
Het grote sociaal passief uit de 19de-eeuw inzake wonen wordt opnieuw erkend als prioritair probleempunt voor Gent. Hieraan wordt de doel-stelling gekoppeld om een echte termijn voor op te stellen waarbinnen dit pas-sief moet zijn weggewerkt: één generatie, vier legislaturen, 2030…
- Krachtlijn 2.
Vanuit die erkenning wordt opnieuw een lange termijnstrategie en -plan voor een sociale stadsvernieuwing in de Gentse volksbuurten opgezet. De stadsontwerpen die werden opgemaakt tijdens de vorige legislatuur reiken nog voldoende aanvaardbare en werkbare concepten en strategieën aan.
- Krachtlijn 3.
Groen! kiest voor een structurele aanpak van echt slechte woonblokken. Oplapwerk (in de vorm van een likje verf of minimale renovaties, …) bestendigt slechte woningen en woonblokken. Ingrepen beperken zich niet tot éénmalige “injecties” maar bestaan uit een opeenvolging van projecten. Dit heeft ook als voordeel dat pas gebouwde sociale woningen een oplossing bieden aan mensen uit de buurt wiens (huur)woning in een volgende fase wordt aangepakt.
- Krachtlijn 4.
Gent kan de problematiek niet alleen oplossen. Het is eigenlijk maar normaal dat de hogere overheden met financiële middelen over de brug komen. Sociale stadsvernieuwing in Gent hoort opnieuw op de politieke agenda van de Vlaamse regering te staan. Daarom dient dit punt bij elke ontmoeting met de Vlaamse regering bovenaan de agenda te worden geplaatst.

Voorstellen:

- Er komt voor de globale stad op korte termijn een onderzoek naar de kwaliteit van de woningen; het onderzoekt raamt het aantal te verbeteren en te vervangen woningen voor de komende kwarteeuw en duidt aan in welke zones er prioritair stadsvernieuwing moet komen; het onderzoek moet ook een hefboom worden om van de Vlaamse regering meer middelen te krijgen voor stadsvernieuwing en sociale huisvesting.

- Groen! wil van de Vlaamse regering een Woonurgentiefonds afdwingen. Daarmee kan de leefkwaliteit van de Gentse woningen worden aangepakt. De middelen daartoe – 200 miljoen euro, verspreid over 10 jaar – moeten dienen voor noodzakelijke projecten rond stadsontwikkeling, een inhaaloperatie op het vlak van sociale huisvesting en extra renovatiepremies.

- De focus wordt gericht op de Brugse Poort, Ledeberg, de Dampoortwijk, het Rabot en de Bloemekenswijk. in elke wijk met een concentratie aan slechte woningen wordt in de loop van de komende legislatuur een woningscreening opgezet naar analogie met wat in een aantal wijken is gebeurd; per wijk wordt een wijkstructuurplan opgemaakt dat aanduidt welk accenten en projecten er inzake wonen moeten komen in de twee volgende legislaturen; naargelang de aard en problematiek van de wijk legt het wijkstructuurplan het accent inzake wonen op: stadsvernieuwing/herstel (verkommerde wijken); verdichting/herstel (niet-verkrotte wijken met nood aan een modernisering van het woonpatrimonium; verbetering leefbaarheid (onder druk staande wijken met vele particuliere projecten die het stadsweefsel dreigen aan te passen); afwerking van de wijk (wijken of deelgemeenten die nog in volle ontwikkeling zijn).

- De sociale stadsvernieuwing is er verder op gericht om via stedenbouwkundige herstructureringen en ingrepen de kankerplekken in de wijk weg te werken, voldoende open groene ruimte te creëren, een groot aantal kleinschalige sociale woningbouwprojecten verspreid over de wijken te bouwen als alternatief voor wie nu in de verkrotte en verkommerde delen van die buurten woont.

- Groen! wil dat de stad Gent opnieuw een eigen belasting op leegstand en verkrotting invoert. Deze belasting voorziet in een jaarlijkse verhoging indien het leegstaande of verkrottende gebouw niet wordt gerenoveerd en vervolgens verhuurd. De stad maakt gebruik van het sociaal beheerrecht om woningen te renoveren en dan te verhuren tegen lagere prijs. De renovatie van deze woningen wordt een opdracht van het stadsontwikkelingsbedrijf. Indien mogelijk worden hier sociale tewerkstellingsprojecten aan gekoppeld. De Stad stelt een drastische verruiming van het aanbod van huurwoningen tot doel. De Stad stimuleert op vele manieren het verhuren van kwaliteitsvolle woningen, bijvoorbeeld via aanmoedigings- en investeringspremies. Deze premies zijn gekoppeld aan contractuele verplichtingen over de kwaliteit van de woningen, de hoogte van de huurprijs en de duur van het huurcontract. (model Sociaal Verhuur Kantoor)

- De Stad investeert in de uitbouw van een ‘Kenniscentrum Wonen in Gent’. Dit Kenniscentrum moet het mogelijk maken om een onderbouwd én vooral anticiperend beleid te voeren, bijvoorbeeld om sociale verdringing t.g.v stadsvernieuwing, in te perken of te voorkomen.

Als uitsmijter wil Groen! graag: Een groot stadspark aan de oude dokken.

Begin juni werd voor de eerste maal de plannen voor de bouw van een nieuwe woonwijk op de terreinen rond de oude dokken (Handelsdok, Houtdok) bekendgemaakt. De plannen werd in opdracht van het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf ontwikkeld door het Rotterdamse archi-tectenbureau OMA van Rem Koolhaas.
Ogenschijnlijk fraait het plan zeer groen met bijna 7 ha. groen op een duidelijke manier inge-plant (meestal loodrecht op de dokken). Bij nader toezien gaat het om 11 parkjes waarvan het grootste 1,3 ha. is. Her en der wordt zelf wat bestaand groen meegenomen. 5,7 ha. is nodig om te voldoen aan de groennorm van het nieuwe project (bouw 3169 woningen waar later 5.704 mensen zullen wonen). Slechts 1,3 ha. is dus echt bijkomend groen voor een ruimere buurt.

Waarom het niet totaal anders doen? Dit is straks na de ontruiming van de havenactiviteiten de laatste grote onbebouwde ruimte binnen de R40 (kleine stadsring). Het is dus na veel an-dere gemiste kansen (terreinen van het oude Rabotstation, terreinen tussen Vogelenzang en het Berouw) de laatste kans om een groot stadspark in de binnenstad te realiseren.
Groen! wil daarom gaan voor een park aan de dokken. Minstens 12 ha groot gelegen in het zuidelijke deel van de projectontwikkeling (vanaf Dampoort tussen Handelsdok en Koopvaardijlaan of spoorlijn tot aan Handelsdokbrug). De woonwijk kan dat beperkter in het noorden rond het Houtdok worden ontwikkeld.
Hier heeft de stad via het Stadsontwikkelingsbedrijf de grond in handen. Waarom eerst zware winsten proberen te maken op deze gronden om dan elders hopeloos met de kostprijs in de knoei te geraken wanneer een kleine bouwblok voor een parkaanleg moet worden onteigend.

Groen! wil het eenvoudig houden met een écht groot stadspark aan de dokken.

en verder

Bij de andere partijen moet ‘Stadsvernieuwing’ blijkbaar nog uitgevonden worden want daar hebben we geen concrete voorstellen kunnen vinden.

© 2006 GENTBLOGT VZW

7 reacties »

 1. Reactie van petervc

  Goed, als de andere partijen hier geen mening over hebben, kennen we de coalitie zeker? Al bij al zijn de grote lijnen van de programma’s van Sp.A-S en VLD een voortzetting van het gevoerde beleid, en er is weinig reden om aan te nemen dat ze minder succesvol kunnen uitgevoerd worden dan wat al gerealiseerd is. Met een bijsturing hier en daar kan dat bijna niet misgaan en worden de buitenwijken meer bij de stasgroei betrokken.

 2. Reactie van filip watteeuw

  Groen! heeft natuurlijk wel een duidelijke mening over stadsvernieuwing. Daarnet even contact gehad met Huug en de zetduivel speelde hem blijkbaar parten. De bespreking van Groen! komt er aan. Dus nog even afwachten wat betreft de coalitie. Ik hoop in ieder geval nog steeds op een progressief bestuur.

 3. Reactie van Yves

  Ik blijf Corrijn aanhalen. Stedelijke verdichting wil toch zeggen: meer mensen de kans geven om op een compacte en groene manier te wonen vlakbij de centrumfuncties.
  De droom van daar een stadspark te plannen vind ik mooi, maar irreëel. Ik vind de huidige stadsstrategie om in alle buurten meer groen in te plannen dan ook zeer goed.

 4. Reactie van Occam

  Zeg Yves, je plaat blijft hangen, hoor. Altijd die Corijn (Corrijn?) Waarom zou een wat groter park niet kunnen? Die gronden liggen nu toch eerder braak. Denk aan de Groene Vallei, prachtig park van 6 hectare midden in de stad en de hele buurt valt er wel bij.
  In jouw formule is er maar één oplossing: tien zeer grote woontorens en dan kun je 220.000 gentenaars op vijf vierkante meter huisvesten. Dan tevreden?

 5. Reactie van Frans

  “Verdichting” door hoogbouw is een kwakkel, zeker in Gent waar nog veel gronden braak liggen (oude fabrieken, leegstaande huizen en openbare gebouwen, onbebouwde kavels, niet-gebruikte bedrijfsgronden) zonder dat men landelijke open ruimte verder moet gaan verkavelen zoals dat in het uitgestrekte Drongen nog steeds gebeurt. Hoe meer je mensen opstapelt, hoe meer nood ze hebben om te vluchten: in het beste geval te voet in een nabijgelegen parkje (met de hond) of met de fiets naar een volkstuintje, maar meestal toch liever ver weg met de auto (en deze zit niét in de hoogbouw). Mensen die heel de week “stikken” in hun appartementje willen er elk weekend uit. Wie niet? En wie in een “standingvolle” appartement woont heeft ook dikwijls een tweede verblijf. Waarom zou er anders zoveel fileleed zijn naar de Kust?
  “Verdichten” door hoogbouw bestaat overal, maar je kunt Gent niet vergelijken met miljoensteden als Hong-Kong of Los Angeles. In Hong-Kong stapelt men inderdaad mensen op, maar daar is zo weinig ruimte dat zelfs de luchthaven op de zee werd gewonnen. In de VS is hoogbouw geconcentreerd in de stadscentra (downtown) wat niet belet dat de Amerikaanse grootsteden nog veel uitgestrekter zijn dan de Europese. Brussel heeft in de jaren zestig geëxperimenteerd op zijn Amerikaans, maar dat heeft de uitzaaiing van kantoorgebouwen in de buitenwijken niet verhinderd, integendeel. De discussie woedt nu ook in alle hevigheid in Parijs, waar men in de historische binnenstad de hoogbouwstop sinds de rampzalige “tour Montparnasse” (en “Jussieu”) wil opgeven om de ontvolking af te remmen.

 6. Reactie van Yves

  Ik volg je tamelijk ver in je redenering, Frans.
  Hoogbouw is (ook in Gent) van alle tijden sinds WO1.
  De kwaliteit van de flats (vooral accoustisch) lijkt me dominant in de beleving. Ik ken mensen die dolgraag wonen in de torens aan de Watersportbaan (zelfs vóór de renovaties).
  Waarom? Compact wonen betekent bv weinig onderhoud. Als de directe omgeving ok is, dan kiezen sommigen daarvoor. Uiteraard niet iedereen. Maar we evolueren door de stijging van de prijzen naar een Duits en of Nederlands stedenmodel. En waar kies je dan voor? Rijhuizen (zoals binnenkort op de Arbed) of flats? Of beide (zoals in Gent)?
  Ik vind Gent op dat vlak niet slecht bezig: stap voor stap worden black points gesaneerd, en volgens BPA’s ingeschakeld in de toekomstvisie van de stad.
  Zoals je weet: da’s pas duur, de rommel van de vroegere industrie opruimen (met overheidsmiddelen).

 7. Reactie van Maybe

  Stadsvernieuwing 1977 en de mentaliteit toen!!!
  Lees hieronder een lezersbrief die toekwam op de dienst Stadsvernieuwing van de stad Gent in 1977!!!
  http://gentblogt.webs.com/De%20Gentenaar%2020.11.1977.JPG
  Zie ook: http://picasaweb.google.com/manufactum1/DeAgendaSVanStadsvernieuwing